Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Komisja Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością

Data: 
2012-09-25

Skład Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością

 • dr Monika Zima-Parjaszewska - współprzewodnicząca Komisji

– doktor nauk prawnych, ukończyła egzaminem sędziowskim aplikację sądową, adiunkt w Katedrze Prawa i Kryminologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wiceprezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Specjalistka w dziedzinie praw człowieka, prawa konstytucyjnego i antydyskryminacyjnego, w szczególności statusu prawnego osób z niepełnosprawnością intelektualną i ubezwłasnowolnienia. Ekspertka wielu organizacji pozarządowych: Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Kampanii Przeciw Homofobii, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Autorka wielu publikacji dotyczących praw człowieka, zasady równego traktowania, sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Trenerka z zakresu praw człowieka, prawa antydyskryminacyjnego, współautorka programu szkoleń dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – Self-Adwokatów.

 • Anna Błaszczak - współprzewodnicząca Komisji

– dyrektor Zespołu do spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu międzynarodowego prawa publicznego i prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Polityki Zagranicznej na Akademii Dyplomatycznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Wieloletnia działaczka organizacji pozarządowych. Autorka i redaktorka licznych publikacji i raportów Rzecznika Praw Obywatelskich poświęconych m.in. przeciwdziałaniu dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w obszarze edukacji, praw wyborczych i dostępności. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

 • dr Krzysztof Kurowski - sekretarz Komisji

​- doktor nauk prawnych, specjalność prawo konstytucyjne, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Pracownik Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego w Zespole ds. Równego Traktowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Autor wielu publikacji z zakresu praw osób z niepełnosprawnościami w tym monografii „Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami”, pierwszej w polskiej doktrynie pozycji poświęconej kompleksowo temu zagadnieniu. Wieloletni działacz organizacji pozarządowych.

 • Barbara Abramowska

– dyrektor Biura Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU). Z wykształcenia organizator oraz dziennikarka. Redaguje kwartalnik „Społeczeństwo dla Wszystkich”, a także inne publikacje wydawane przez PSOUU, w tym opracowania w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest autorką książek „Taka dobra historia” cz. I i II (PSOUU, 2003 i 2013). 

 • Sławomir Besowski

- Prezes Fundacji Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych. Ukończył magisterskie studia lotnicze na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Po wypadku ukończył z wyróżnieniem studia ekonomiczne na Wydziale Strategicznym  Akademii Obrony Narodowej, a następnie studia doktorskie z zarządzania w Wyższej Szkolę Przedsiębierności i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, a także Szkołę Praw Człowieka prowadzaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Inicjator powstania wielu organizacji działających w środowisku osób niepełnosprawnych. Trener, ekspert organizacji krajowych i międzynarodowych. Wcześniejszy sekretarz Regionu Europejskiego Międzynarodowej Organizacji Osób Niepełnosprawnych – DPI.

 • Ireneusz Białek

– absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Twórca polityki antydyskryminacyjnej na tej uczelni i pomysłodawca utworzenia Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, które działa zgodnie ze standardami wypracowanymi w najbardziej rozwiniętych pod tym względem ośrodkach akademickich w Europie. Koordynator wielu projektów międzynarodowych zmierzających do realizacji idei pełnej partycypacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym np. „Konstelacja Lwa” czy „DARe-Learning”.

 • dr hab. Paweł Bronowski

– psycholog kliniczny, specjalista terapii środowiskowej, dr hab. nauk humanistycznych, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej, autor wielu badań i publikacji dotyczących schizofrenii i metod pomocy osobom chorym psychicznie, autor i koordynator ponad 30 różnorodnych programów wsparcia społecznego: ośrodków dziennych, programów edukacyjnych, podnoszenia kwalifikacji, aktywizacji zawodowej i wzmacniania społeczności lokalnych, współtwórca i prezes Bródnowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Pomost" prowadzącego w Warszawie kompleksowy program wsparcia społecznego.

 • Dominika Buchalska

- adwokat, od ponad 10 lat pracownik organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niewidomych i słabowidzących; Zajmuje się problematyką zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ich aspektach prawnych, a także doradztwem w indywidualnych sprawach osób niepełnosprawnych, głównie niewidomych, w sprawach rodzinnych, spadkowych, karnych i innych.

 • Kinga Dękierowska

– prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od 1997 roku, aktualnie w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

 • dr Agnieszka Dudzińska

- socjolog, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN, 2013-14 wiceprezes PFRON ds. programowych. Mama niepełnosprawnego dziecka. Autorka pozarządowego projektu "Wszystko jasne. Dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych", Rzecznik uczniów niepełnosprawnych w 2011, laureatka nagrody czytelników Gazety Wyborczej Stołek 2011. Opublikowała m. in. informator dla rodziców "Najczęstsze pytania dotyczące kształcenia specjalnego" (dostępne na www.wszystkojasne.waw.pl) i wskazówki dla rodziców "Prawo dziecka niepełnosprawnego do nauki w szkole ogólnodostępnej" (dostępne na www.abcd.edu.pl).

 • Agata Gawska

– Prezeska Zarządu Fundacji Aktywizacja. Z tematyką aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych związana od 1999 r. Koordynatorka wielu projektów aktywizacji zawodowej i społecznej, w tym projektu systemowego "Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych", który obejmował wsparciem aktywizacyjnym przeszło 2000 niepełnosprawnych mieszkańców wsi. Stała przedstawicielka sektora organizacji pozarządowych w Radzie Rynku Pracy - organie doradczo-opiniodawczym Ministra właściwego ds. Pracy w MPiPS. Członkini Komitetu Umowy Partnerstwa, Stały ekspert Komitetu Monitorującego PO WER. Współtwórczyni i koordynatorka Grupy On Inclusion 14-20 – społecznej grupy skupiającej pozarządowych i akademickich ekspertów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami skupionych wokół właściwego włączania tematyki niepełnosprawności w nowej perspektywie UE 2014-2020.

 • Sylwia Górska

- pracownik Centrum Projektów Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; pilotuje prace Zespołu ds. Osób Głuchych, współpracuje przy projektach Centrum na rzecz praw osób chorujących psychicznie.

 • dr n. med. Grzecznarowska-Szpilman Halina

– specjalistka w dziedzinie reumatologii, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Reumatologicznego w Warszawie. Autorka wielu prac z dziedziny reumatologii i zaburzeń hemostrazy. Obecnie pracuje jako lekarz reumatolog – internistka. Współpracuje - Zarząd Fundacji Sue Ryder i Fundacją Konrada Adenauera.

 • Barbara Imiołczyk

​- dyrektor Centrum Projektów Społecznych w Biurze RPO. Pilotuje projekty Centrum na rzecz praw osób chorujących psychicznie, program spotkań regionalnych Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami społecznymi. Współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych działającej przy RPO.

 • Piotr Kowalski

– działacz społeczny związany z Polskim Związkiem Głuchych, w którym kieruje projektami nastawionymi na zatrudnianie osób głuchych. Organizator wielu wydarzeń dla osób głuchych. Pomysłodawca „Miasta Głuchych” – miejsca w którym każdy słyszący może poczuć się jak głuchy w społeczeństwie. Prezes Fundacji KSK „Pracownia Wspierania Organizacji Pozarządowych” i Fundacji Subsidium. Instruktor harcerski, absolwent programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Członek rady programowej Fundacji „Prawo dla każdego”. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Historyk. 

 • Grzegorz Kozłowski

- Prezes Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym oraz Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących. Autor i współautor licznych publikacji poświęconych ochronie praw osób z niepełnosprawnością. Twórca alfabetu punktowego do dłoni dla głuchoniewidomych, współtwórcą programu Świat bliżej nas, my bliżej świata, nastawionego na udostępnianie osobom głuchoniewidomym sprzętu komputerowego oraz Internetu. Prowadzi szkolenia w zakresie metod porozumiewania się osób głuchoniewidomych oraz komputerowe. Laureat konkursu Człowiek bez barier, organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

 • dr Paweł Kubicki

– doktor ekonomii, adiunkt w Instytucie Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współpracownik organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką niepełnosprawności i starości. W ramach działalności naukowej zajmuje się finansowaniem polityki publicznej wobec niepełnosprawności, lokalną polityką społeczną i edukacją włączającą.

 • Bartosz Marganiec

– absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, lingwista migowy. Prezes Fundacji Promocji Kultury Głuchych. Organizator festiwali i konferencji związanych ze środowiskiem Głuchych. Zajmuje się stroną internetową Pracowni Lingwistyki Migowej. Lektor Polskiego Języka Migowego.

 • Dagmara Nowak-Adamczyk

– doradczyni edukacyjna w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowująca pracę doktorską w zakresie kultury Głuchych, współtwórczyni innowacyjnego programu wsparcia studentów z zaburzeniami psychicznymi „Konstelacja Lwa”.

 • Małgorzata Radziszewska

– politolog, urzędniczka (PFRON), działaczka społeczna. Autorka IV wydań kompendium wiedzy dla osób niepełnosprawnych, projektów rozwiązań (np. mieszkań wspomaganych), propozycji zmian systemowych, artykułów i opracowań w czasopismach i innych publikacjach. Prowadząca przez wiele lat konkurs dla samorządów ,,Równe szanse, równy dostęp”. Współzałożyciela świetlicy społecznej dla dzieci oraz dwóch stowarzyszeń. Zdobywczyni pierwszego dla Polski medalu w tańcu towarzyskim osób niepełnosprawnych. 

 • dr Anna Rdest

- dysponuje doświadczeniem w obszarze realizacji projektów, których celem  była aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa warunków ich funkcjonowania.  Organizowała i realizowała cykle szkoleń z zakresu zwiększania dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, przeznaczonych dla: jednostek publicznych, szkolnictwa wyższego, branży turystycznej i innych. Koordynuje współpracę z szeroko rozumianym otoczeniem osób z niepełnosprawnościami oraz projekty rzecznicze, ekspertka m.in. w obszarze prawa do edukacji osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczy w pracach legislacyjnych. Działała na rzecz ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Uczestniczy w procesie upowszechniania dostępu osób z niepełnosprawnościami do wyborów. Autorka i współautorka wielu publikacji.

 • dr Katarzyna Roszewska

– doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła aplikację sędziowską, radcowską. Obok pracy naukowej aktualnie wykonuje zawód radcy prawnego. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. 

 • Anna Rutz

- Prezeska Fundacji Elektrownia Inspiracji. Pracownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w tematyce zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępu do szkolnictwa wyższego Opiniowała projekty aktów prawnych w tym zakresie.  W latach 2010 – 2013 Pełnomocnik Parlamentu Studentów RP ds. studentów z niepełnosprawnościami. W ramach projektu Fundacji Aktywizacja Regionalny Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami w Poznaniu.

 • dr Agnieszka Rymsza

– doktor socjologii, adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka,  doradca Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania. Stypendystka University  of Manchester (Wielka Brytania, 2001, Marie Curie Fellowship), University of Cambridge (Wielka Brytania, 2002) oraz Georgetown University w Waszyngtonie (Stany Zjednoczone, 2003-2005, Fulbright Fellowship). W 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Departament Pożytku Publicznego) wydało jej książkę, napisaną na podstawie rozprawy doktorskiej, pt. Zagubiona tożsamość? Analiza porównawcza sektora pozarządowego w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, w której opisała negatywne trendy rozwojowe sektora pozarządowego w Polsce i w Stanach Zjednoczonych.

Pracowała w kilku organizacjach pozarządowych w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. W latach 2005-2015 była kierownikiem Zespołu ds. Rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS, zajmując się rzecznictwem w imieniu osób z autyzmem, z pełnomocnictwem Porozumienia AUTYZM-POLSKA i koordynując prace parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu.

 • Dorota Siwiec

– prawnik, mediator. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od 2000 roku, aktualnie w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 

 • dr Anna Śledzińska-Simon

- pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, wykłada prawo konstytucyjne i prawa człowieka. Absolwentka Central European University w Budapeszcie. Dr Śledzińska-Simon  redagowała przełomowe publikacje naukowe m.in. „Prawa osób transseksualnych. Rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce” Warszawa 2010 czy „Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie” Wrocław 2012. Od lat działa także na rzecz ścisłego przestrzegania zasady równości. Brała aktywny udział w pracach nad przygotowaniem projektu ustawy o korekcie płci. Współautorka opinii HFPC w sprawie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

 • Scholastyka Śniegowska

– nieprzerwanie, od początku swojej pracy zawodowej związana z pomocą drugiemu człowiekowi. Ukończyła Akademię Medyczną, Wydział Pielęgniarstwa, posiada specjalizację z Pomocy Społecznej i studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w organizacjach pozarządowych i instytucjach samorządowych. Pracowała na różnych stanowiskach i pełniła wiele funkcji społecznych między innymi w PCK, MONAR, PRXENIA a obecnie w PTSR. Za pomoc uchodźcom i pomoc w czasie klęsk i katastrof odznaczona została Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. 

 • dr Michał Urban

– dyrektor Centrum Integracja w Gdyni należącego do Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Absolwent KUL na kierunku Prawo. Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, handlowego i prawa pracy. Trener z zakresu przedsiębiorczości i kreatywności. Twórca gdyńskich niekonwencjonalnych metod aktywizacji społecznej i zawodowej OzN. Od 2006 r. związany ze środowiskiem organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Członek Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Gdyni. 

 • dr Katarzyna Walewska

– doktor psychologii, psychoterapeuta w państwowej służbie  zdrowia od 1970 roku, superwizor szkolący, psychoanalityk, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Szkolenie psychoanalityczne ukończyła w Paryskim Instytucie Psychoanalitycznym. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego (IPA), licznych towarzystw międzynarodowych. Założycielka Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, Ośrodka Terapii Dziecka w Środowisku, Ambulatorium Psychoterapii przy Instytucie  Psychoanalizy i Psychoterapii, Fundacji Poliklinika Korczakowska, organizatorka dorocznych konferencji Dni IPP. Wykładowca UW 2004-2014, autorka serii wydawniczej, "Psychoanaliza współcześnie", książek: "Depresja", "Progi Narodzin", licznych wystąpień na konferencjach zagranicznych i krajowych oraz prac popularyzatorskich, a także programu UE "Inicjatywa Korczakowska" oraz wielu przedsięwzięć w polskim środowisku psychoterapeutycznym.

 • Aleksander Waszkielewicz

– fundator Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Zajmuje się szeroko rozumianym rzecznictwem praw osób z niepełnosprawnościami. 

 • prof. Jacek Wciórka

– lekarz, specjalista psychiatra, profesor nauk medycznych, kieruje jedną z klinik psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii, autor szeregu publikacji i wystąpień na temat osobowych i społecznych aspektów chorób psychicznych, kierownik projektów badawczych w tej dziedzinie, redaktor kwartalnika Postępy Psychiatrii i Neurologii,  przewodniczy Komisji Reformy Opieki Psychiatrycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, współredaktor Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

 • Paweł Wdówik

 • dr hab. inż. arch. Marek Wysocki

- architekt, pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego. Autor ponad 70  publikacji z tematyki projektowania dla wszystkich oraz ekologii i zrównoważonego rozwoju. Audytor dostępności obiektów i przestrzeni publicznych. Jest pierwszym w Polsce „Access Oficerem”, powołanym na to stanowisko w 2014 roku przez samorząd Miasta Gdyni. Twórca programu edukacyjnego „Projektowanie Przestrzeni Wspólnej” realizowanego od 2004 roku na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i w miastach województwa pomorskiego. Autor Standardów Dostępności przestrzeni publicznych wdrażanych w polskich miastach. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Popularyzator idei projektowania uniwersalnego, za co m.in. został nagrodzony w 2013 roku Medalem „Gdynia bez Barier”.

 • Jacek Zadrożny

– absolwent Instytutu Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim, pracownik Fundacji Vis Maior, specjalista w zakresie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami i cyfrowego włączenia. Przewodniczący Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Redaktor pierwszego społecznego raportu z realizacji przez Polskę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami opublikowanego w 2015 r.

 • Adam Zawisny

- Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Kolomotywa”, Wiceprezes Stowarzyszenia Innowacji Społecznych „Ukryty Potencjał”. Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta Łodzi. 

 • dr Jarosław Zbieranek

- doktor nauk prawnych, konstytucjonalista i politolog. Specjalizuje się w problematyce praw politycznych. Od 2004 roku bierze udział w pracach legislacyjnych w Sejmie RP i Senacie RP. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, ekspertyz i analiz m.in. dla Parlamentu Europejskiego, OBWE, Biura Analiz Sejmowych. Pracownik Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Długoletni ekspert - asesor oceniający wnioski i sprawozdania organizacji pozarządowych, w ramach m.in. Programu „Obywatele dla demokracji” EOG, PO KL, ASOS, POWER, P FIO.