Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Komisja Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością

Komisja Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością została powołana przez prof. Irenę Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich zarządzeniem z dnia 23 lutego 2011 r. 

Komisja wspiera Rzecznika Praw Obywatelskich w realizacji jego ustawowych zadań, a w szczególności w zakresie:

 1. monitoringu ochrony wolności i praw człowieka i obywatela w procesie stosowania prawa,
 2. przygotowywania analiz, monitoringu i zakazu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Ponadto, Komisja  przygotowuje:

 1. wnioski de lege ferenda,
 2. uwagi i rekomendacje dotyczące obowiązujących lub projektowanych zmian aktów prawnych,
 3. propozycje zmian systemowych,
 4. tezy do wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich.

Komisja promuje dobre praktyki oraz wykonuje inne zadania zlecane przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skład Komisji:

 • dr Monika Zima-Parjaszewska - współprzewodnicząca Komisji

– doktor nauk prawnych, ukończyła egzaminem sędziowskim aplikację sądową, adiunkt w Katedrze Prawa i Kryminologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wiceprezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Specjalistka w dziedzinie praw człowieka, prawa konstytucyjnego i antydyskryminacyjnego, w szczególności statusu prawnego osób z niepełnosprawnością intelektualną i ubezwłasnowolnienia. Ekspertka wielu organizacji pozarządowych: Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Kampanii Przeciw Homofobii, Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Autorka wielu publikacji dotyczących praw człowieka, zasady równego traktowania, sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Trenerka z zakresu praw człowieka, prawa antydyskryminacyjnego, współautorka programu szkoleń dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – Self-Adwokatów.

 • Anna Błaszczak - współprzewodnicząca Komisji

– dyrektor Zespołu do spraw Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu międzynarodowego prawa publicznego i prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Polityki Zagranicznej na Akademii Dyplomatycznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Wieloletnia działaczka organizacji pozarządowych. Autorka i redaktorka licznych publikacji i raportów Rzecznika Praw Obywatelskich poświęconych m.in. przeciwdziałaniu dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w obszarze edukacji, praw wyborczych i dostępności. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

 • dr Krzysztof Kurowski - sekretarz Komisji

​- doktor nauk prawnych, specjalność prawo konstytucyjne, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Pracownik Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego w Zespole ds. Równego Traktowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Autor wielu publikacji z zakresu praw osób z niepełnosprawnościami w tym monografii „Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami”, pierwszej w polskiej doktrynie pozycji poświęconej kompleksowo temu zagadnieniu. Wieloletni działacz organizacji pozarządowych.

 • Barbara Abramowska

– dyrektor Biura Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU). Z wykształcenia organizator oraz dziennikarka. Redaguje kwartalnik „Społeczeństwo dla Wszystkich”, a także inne publikacje wydawane przez PSOUU, w tym opracowania w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest autorką książek „Taka dobra historia” cz. I i II (PSOUU, 2003 i 2013). 

 • Sławomir Besowski

- Prezes Fundacji Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych. Ukończył magisterskie studia lotnicze na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Po wypadku ukończył z wyróżnieniem studia ekonomiczne na Wydziale Strategicznym  Akademii Obrony Narodowej, a następnie studia doktorskie z zarządzania w Wyższej Szkolę Przedsiębierności i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, a także Szkołę Praw Człowieka prowadzaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Inicjator powstania wielu organizacji działających w środowisku osób niepełnosprawnych. Trener, ekspert organizacji krajowych i międzynarodowych. Wcześniejszy sekretarz Regionu Europejskiego Międzynarodowej Organizacji Osób Niepełnosprawnych – DPI.

 • Ireneusz Białek

– absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Twórca polityki antydyskryminacyjnej na tej uczelni i pomysłodawca utworzenia Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, które działa zgodnie ze standardami wypracowanymi w najbardziej rozwiniętych pod tym względem ośrodkach akademickich w Europie. Koordynator wielu projektów międzynarodowych zmierzających do realizacji idei pełnej partycypacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym np. „Konstelacja Lwa” czy „DARe-Learning”.

 • dr hab. Paweł Bronowski

– psycholog kliniczny, specjalista terapii środowiskowej, dr hab. nauk humanistycznych, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej, autor wielu badań i publikacji dotyczących schizofrenii i metod pomocy osobom chorym psychicznie, autor i koordynator ponad 30 różnorodnych programów wsparcia społecznego: ośrodków dziennych, programów edukacyjnych, podnoszenia kwalifikacji, aktywizacji zawodowej i wzmacniania społeczności lokalnych, współtwórca i prezes Bródnowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Pomost" prowadzącego w Warszawie kompleksowy program wsparcia społecznego.

 • Dominika Buchalska

- adwokat, od ponad 10 lat pracownik organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niewidomych i słabowidzących; Zajmuje się problematyką zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ich aspektach prawnych, a także doradztwem w indywidualnych sprawach osób niepełnosprawnych, głównie niewidomych, w sprawach rodzinnych, spadkowych, karnych i innych.

 • Kinga Dękierowska

– prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od 1997 roku, aktualnie w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

 • dr Agnieszka Dudzińska

- socjolog, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN, 2013-14 wiceprezes PFRON ds. programowych. Mama niepełnosprawnego dziecka. Autorka pozarządowego projektu "Wszystko jasne. Dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych", Rzecznik uczniów niepełnosprawnych w 2011, laureatka nagrody czytelników Gazety Wyborczej Stołek 2011. Opublikowała m. in. informator dla rodziców "Najczęstsze pytania dotyczące kształcenia specjalnego" (dostępne na www.wszystkojasne.waw.pl) i wskazówki dla rodziców "Prawo dziecka niepełnosprawnego do nauki w szkole ogólnodostępnej" (dostępne na www.abcd.edu.pl).

 • Agata Gawska

– Prezeska Zarządu Fundacji Aktywizacja. Z tematyką aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych związana od 1999 r. Koordynatorka wielu projektów aktywizacji zawodowej i społecznej, w tym projektu systemowego "Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych", który obejmował wsparciem aktywizacyjnym przeszło 2000 niepełnosprawnych mieszkańców wsi. Stała przedstawicielka sektora organizacji pozarządowych w Radzie Rynku Pracy - organie doradczo-opiniodawczym Ministra właściwego ds. Pracy w MPiPS. Członkini Komitetu Umowy Partnerstwa, Stały ekspert Komitetu Monitorującego PO WER. Współtwórczyni i koordynatorka Grupy On Inclusion 14-20 – społecznej grupy skupiającej pozarządowych i akademickich ekspertów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami skupionych wokół właściwego włączania tematyki niepełnosprawności w nowej perspektywie UE 2014-2020.

 • Sylwia Górska

- pracownik Centrum Projektów Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; pilotuje prace Zespołu ds. Osób Głuchych, współpracuje przy projektach Centrum na rzecz praw osób chorujących psychicznie.

 • dr n. med. Grzecznarowska-Szpilman Halina

– specjalistka w dziedzinie reumatologii, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Reumatologicznego w Warszawie. Autorka wielu prac z dziedziny reumatologii i zaburzeń hemostrazy. Obecnie pracuje jako lekarz reumatolog – internistka. Współpracuje - Zarząd Fundacji Sue Ryder i Fundacją Konrada Adenauera.

 • Barbara Imiołczyk

​- dyrektor Centrum Projektów Społecznych w Biurze RPO. Pilotuje projekty Centrum na rzecz praw osób chorujących psychicznie, program spotkań regionalnych Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami społecznymi. Współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych działającej przy RPO.

 • Piotr Kowalski

– działacz społeczny związany z Polskim Związkiem Głuchych, w którym kieruje projektami nastawionymi na zatrudnianie osób głuchych. Organizator wielu wydarzeń dla osób głuchych. Pomysłodawca „Miasta Głuchych” – miejsca w którym każdy słyszący może poczuć się jak głuchy w społeczeństwie. Prezes Fundacji KSK „Pracownia Wspierania Organizacji Pozarządowych” i Fundacji Subsidium. Instruktor harcerski, absolwent programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Członek rady programowej Fundacji „Prawo dla każdego”. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Historyk. 

 • Grzegorz Kozłowski

- Prezes Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym oraz Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących. Autor i współautor licznych publikacji poświęconych ochronie praw osób z niepełnosprawnością. Twórca alfabetu punktowego do dłoni dla głuchoniewidomych, współtwórcą programu Świat bliżej nas, my bliżej świata, nastawionego na udostępnianie osobom głuchoniewidomym sprzętu komputerowego oraz Internetu. Prowadzi szkolenia w zakresie metod porozumiewania się osób głuchoniewidomych oraz komputerowe. Laureat konkursu Człowiek bez barier, organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

 • dr Paweł Kubicki

– doktor ekonomii, adiunkt w Instytucie Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współpracownik organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką niepełnosprawności i starości. W ramach działalności naukowej zajmuje się finansowaniem polityki publicznej wobec niepełnosprawności, lokalną polityką społeczną i edukacją włączającą.

 • Bartosz Marganiec

– absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, lingwista migowy. Prezes Fundacji Promocji Kultury Głuchych. Organizator festiwali i konferencji związanych ze środowiskiem Głuchych. Zajmuje się stroną internetową Pracowni Lingwistyki Migowej. Lektor Polskiego Języka Migowego.

 • Dagmara Nowak-Adamczyk

– doradczyni edukacyjna w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowująca pracę doktorską w zakresie kultury Głuchych, współtwórczyni innowacyjnego programu wsparcia studentów z zaburzeniami psychicznymi „Konstelacja Lwa”.

 • Małgorzata Radziszewska

– politolog, urzędniczka (PFRON), działaczka społeczna. Autorka IV wydań kompendium wiedzy dla osób niepełnosprawnych, projektów rozwiązań (np. mieszkań wspomaganych), propozycji zmian systemowych, artykułów i opracowań w czasopismach i innych publikacjach. Prowadząca przez wiele lat konkurs dla samorządów ,,Równe szanse, równy dostęp”. Współzałożyciela świetlicy społecznej dla dzieci oraz dwóch stowarzyszeń. Zdobywczyni pierwszego dla Polski medalu w tańcu towarzyskim osób niepełnosprawnych. 

 • dr Anna Rdest

- dysponuje doświadczeniem w obszarze realizacji projektów, których celem  była aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa warunków ich funkcjonowania.  Organizowała i realizowała cykle szkoleń z zakresu zwiększania dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, przeznaczonych dla: jednostek publicznych, szkolnictwa wyższego, branży turystycznej i innych. Koordynuje współpracę z szeroko rozumianym otoczeniem osób z niepełnosprawnościami oraz projekty rzecznicze, ekspertka m.in. w obszarze prawa do edukacji osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczy w pracach legislacyjnych. Działała na rzecz ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Uczestniczy w procesie upowszechniania dostępu osób z niepełnosprawnościami do wyborów. Autorka i współautorka wielu publikacji.

 • dr Katarzyna Roszewska

– doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła aplikację sędziowską, radcowską. Obok pracy naukowej aktualnie wykonuje zawód radcy prawnego. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. 

 • Anna Rutz

- Prezeska Fundacji Elektrownia Inspiracji. Pracownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w tematyce zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępu do szkolnictwa wyższego Opiniowała projekty aktów prawnych w tym zakresie.  W latach 2010 – 2013 Pełnomocnik Parlamentu Studentów RP ds. studentów z niepełnosprawnościami. W ramach projektu Fundacji Aktywizacja Regionalny Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami w Poznaniu.

 • dr Agnieszka Rymsza

– doktor socjologii, adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka,  doradca Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania. Stypendystka University  of Manchester (Wielka Brytania, 2001, Marie Curie Fellowship), University of Cambridge (Wielka Brytania, 2002) oraz Georgetown University w Waszyngtonie (Stany Zjednoczone, 2003-2005, Fulbright Fellowship). W 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Departament Pożytku Publicznego) wydało jej książkę, napisaną na podstawie rozprawy doktorskiej, pt. Zagubiona tożsamość? Analiza porównawcza sektora pozarządowego w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, w której opisała negatywne trendy rozwojowe sektora pozarządowego w Polsce i w Stanach Zjednoczonych.

Pracowała w kilku organizacjach pozarządowych w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. W latach 2005-2015 była kierownikiem Zespołu ds. Rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS, zajmując się rzecznictwem w imieniu osób z autyzmem, z pełnomocnictwem Porozumienia AUTYZM-POLSKA i koordynując prace parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu.

 • Dorota Siwiec

– prawnik, mediator. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od 2000 roku, aktualnie w Zespole Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 

 • dr Anna Śledzińska-Simon

- pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, wykłada prawo konstytucyjne i prawa człowieka. Absolwentka Central European University w Budapeszcie. Dr Śledzińska-Simon  redagowała przełomowe publikacje naukowe m.in. „Prawa osób transseksualnych. Rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce” Warszawa 2010 czy „Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie” Wrocław 2012. Od lat działa także na rzecz ścisłego przestrzegania zasady równości. Brała aktywny udział w pracach nad przygotowaniem projektu ustawy o korekcie płci. Współautorka opinii HFPC w sprawie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

 • Scholastyka Śniegowska

– nieprzerwanie, od początku swojej pracy zawodowej związana z pomocą drugiemu człowiekowi. Ukończyła Akademię Medyczną, Wydział Pielęgniarstwa, posiada specjalizację z Pomocy Społecznej i studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w organizacjach pozarządowych i instytucjach samorządowych. Pracowała na różnych stanowiskach i pełniła wiele funkcji społecznych między innymi w PCK, MONAR, PRXENIA a obecnie w PTSR. Za pomoc uchodźcom i pomoc w czasie klęsk i katastrof odznaczona została Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. 

 • dr Michał Urban

– dyrektor Centrum Integracja w Gdyni należącego do Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Absolwent KUL na kierunku Prawo. Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, handlowego i prawa pracy. Trener z zakresu przedsiębiorczości i kreatywności. Twórca gdyńskich niekonwencjonalnych metod aktywizacji społecznej i zawodowej OzN. Od 2006 r. związany ze środowiskiem organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Członek Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Gdyni. 

 • dr Katarzyna Walewska

– doktor psychologii, psychoterapeuta w państwowej służbie  zdrowia od 1970 roku, superwizor szkolący, psychoanalityk, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Szkolenie psychoanalityczne ukończyła w Paryskim Instytucie Psychoanalitycznym. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego (IPA), licznych towarzystw międzynarodowych. Założycielka Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, Ośrodka Terapii Dziecka w Środowisku, Ambulatorium Psychoterapii przy Instytucie  Psychoanalizy i Psychoterapii, Fundacji Poliklinika Korczakowska, organizatorka dorocznych konferencji Dni IPP. Wykładowca UW 2004-2014, autorka serii wydawniczej, "Psychoanaliza współcześnie", książek: "Depresja", "Progi Narodzin", licznych wystąpień na konferencjach zagranicznych i krajowych oraz prac popularyzatorskich, a także programu UE "Inicjatywa Korczakowska" oraz wielu przedsięwzięć w polskim środowisku psychoterapeutycznym.

 • Aleksander Waszkielewicz

– fundator Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Zajmuje się szeroko rozumianym rzecznictwem praw osób z niepełnosprawnościami. 

 • prof. Jacek Wciórka

– lekarz, specjalista psychiatra, profesor nauk medycznych, kieruje jedną z klinik psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii, autor szeregu publikacji i wystąpień na temat osobowych i społecznych aspektów chorób psychicznych, kierownik projektów badawczych w tej dziedzinie, redaktor kwartalnika Postępy Psychiatrii i Neurologii,  przewodniczy Komisji Reformy Opieki Psychiatrycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, współredaktor Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

 • Paweł Wdówik

 • dr hab. inż. arch. Marek Wysocki

- architekt, pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Dyrektor Centrum Projektowania Uniwersalnego. Autor ponad 70  publikacji z tematyki projektowania dla wszystkich oraz ekologii i zrównoważonego rozwoju. Audytor dostępności obiektów i przestrzeni publicznych. Jest pierwszym w Polsce „Access Oficerem”, powołanym na to stanowisko w 2014 roku przez samorząd Miasta Gdyni. Twórca programu edukacyjnego „Projektowanie Przestrzeni Wspólnej” realizowanego od 2004 roku na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i w miastach województwa pomorskiego. Autor Standardów Dostępności przestrzeni publicznych wdrażanych w polskich miastach. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Popularyzator idei projektowania uniwersalnego, za co m.in. został nagrodzony w 2013 roku Medalem „Gdynia bez Barier”.

 • Jacek Zadrożny

– absolwent Instytutu Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim, pracownik Fundacji Vis Maior, specjalista w zakresie dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami i cyfrowego włączenia. Przewodniczący Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Redaktor pierwszego społecznego raportu z realizacji przez Polskę Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami opublikowanego w 2015 r.

 • Adam Zawisny

- Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Kolomotywa”, Wiceprezes Stowarzyszenia Innowacji Społecznych „Ukryty Potencjał”. Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta Łodzi. 

 • dr Jarosław Zbieranek

- doktor nauk prawnych, konstytucjonalista i politolog. Specjalizuje się w problematyce praw politycznych. Od 2004 roku bierze udział w pracach legislacyjnych w Sejmie RP i Senacie RP. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, ekspertyz i analiz m.in. dla Parlamentu Europejskiego, OBWE, Biura Analiz Sejmowych. Pracownik Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Długoletni ekspert - asesor oceniający wnioski i sprawozdania organizacji pozarządowych, w ramach m.in. Programu „Obywatele dla demokracji” EOG, PO KL, ASOS, POWER, P FIO. 

 

Odnośniki: 
Więcej o Komisji