Zawartość

Konferencja „Norma postępowania karnego. Sędzia wobec zmian w prawie karnym procesowym” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2017-04-10
Położenie: 
  • Wrocław
    Polska
słowa kluczowe: 

Konferencja organizowana jest w ramach cyklu Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe. Są to cyklicznie organizowane spotkania naukowe, będące platformą dialogu i wymiany poglądów przedstawicieli zawodów prawniczych oraz osób zajmujących się nauką prawa.

W związku z ostatnimi zmianami procedury karnej, zagadnieniem budzącym duże zainteresowanie jest wykładnia przepisów prawa karnego procesowego. Ze względu na zakres i treść zmian procedury karnej, budzących uzasadnione wątpliwości, co do ich zgodności z Konstytucją RP i aksjologią systemu prawa, konieczna jest dyskusja nad wykładnią prawa pozwalającą na rekonstrukcję normy postępowania, pozostającą w zgodzie z konstytucyjnym i konwencyjnym standardem ochrony praw i wolności jednostki. Zadanie to spoczywa przede wszystkim na sędziach, sprawujących wymiar sprawiedliwości w Polsce.