Godło RP
Zawartość

Konferencja o działaniach wymiaru sprawiedliwości wobec sprawców przestępstw z nienawiści w Wiedniu

Data: 
2018-11-14
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich wziął udział w Wiedniu w konferencji „Building a comprehensive criminal justice response to hate crime”

Biuro RPO na mocy umowy z OBWE (OSCE/ODiHR) uczestniczyło w realizacji projektu „Stworzenie kompleksowego systemu reagowania, na mocy prawa karnego, na przestępstwa z nienawiści” (Building a Comprehensive Criminal Justice Response to Hate Crime), finansowanego przez Komisję Europejską i rząd Stanów Zjednoczonych.

Celem projektu prowadzonego przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE było pogłębienie współpracy między ekspertami z zakresu prawa karnego w czterech krajach regionu OBWE – Bułgarii, Grecji, Włoch i Polski – oraz poprawa ich współpracy ze społeczeństwem obywatelskim.

Celem była budowa kompleksowego systemu reagowania na przestępstwa z nienawiści przez wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i innych uczestników postępowania karnego.

Działania podejmowane przez partnerów z Bułgarii, Grecji i Włoch koncentrują się na wdrożeniu programów szkoleniowych dla policji i prokuratury, szkoleniach dla prawników i działaczy społeczeństwa obywatelskiego oraz na opracowaniu wytycznych i podręczników z zakresu przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści. Oprócz instytucji publicznych wywodzących się z państw członkowskich OBWE w projekcie udział bierze Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Prokuratorów.

W ramach projektu BRPO brało udział w badaniu, którego celem było oszacowanie skali „ciemnej liczby” (underreportingu) przestępstw z nienawiści, a także rozpoznanie ich specyfiki w wybranych społecznościach

  • Sala konferencyjna, ludzie przy stołach, w głębi - flagi
    Konferencja w Wiedniu z udziałem RPO (w głębi po prawej), 14.11.2018