Zawartość

Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich „Przeciw przemocy domowej. Ręce są do przytulania” zorganizowana 22 lutego 2010 r.

Data: 
2010-05-18
słowa kluczowe: 

Publikacja, dokumentująca przebieg Konferencji Naukowej pt.: „Przeciw przemocy domowej. Ręce są do przytulania”, stanowi wykonanie zobowiązania, jakie śp. Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich podjął zapraszając jej uczestników w dniu 22 lutego 2010 r.

Okrutny los chciał, aby materiał ten ukazał się po śmierci gospodarza Konferencji, Rzecznika Praw Obywatelskich V Kadencji. Publikacji tej jednak nie należy traktować jako wyłącznie dzieło in memoriam. Poruszone w tym wydawnictwie problemy będą niestety jeszcze przez znaczny okres czasu aktualne.

Treść referatów nie była przedmiotem ingerencji merytorycznej naszego Biura. W konferencji uczestniczyło ponad 150. osób, a wśród nich przedstawiciele rządu, parlamentu i Rady Europy. Gościliśmy dyplomatów, naukowców, sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy służby więziennej, policji, kuratorów, mediatorów, urzędników oraz działaczy zajmujących się problematyką probacji i pomocy ofiarom przestępstw. Zarówno treść referatów, jak i głosy z dyskusji wskazują, że liczymy na budowę instytucjonalnego, państwowego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami, uwzględniającego pracę organizacji pozarządowych, ale bez przerzucania na barki społeczników większości zadań instytucji państwowych. Liczymy na dostrzeżenie, że ofiarom przestępstw należy się przynajmniej takie samo wsparcie w powrocie do stanu sprzed dnia popełnienia przestępstwa, jakie udzielane jest obecnie sprawcom przestępstw. Wyrażamy nadzieję, że dostrzeżona zostanie indywidualność pokrzywdzonych, determinowana m.in. rodzajem wyrządzonej szkody.

Pragniemy, aby dzięki Biuletyn RPO – Źródła Nr 3 interdyscyplinarnej ofercie, dostępnej w każdym regionie Polski, nie było osób pozbawionych pomocy i marginalizowanych.

Dorota Krzysztoń, główny koordynator ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw

Galeria

  • Zielona okładka z tytułem
    Przeciw przemocy domowej.