Zawartość

Konferencja „Standardy przestrzegania praw człowieka w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym i innych naukach penalnych” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-05-17
Położenie: 
 • Kraków
  Polska
słowa kluczowe: 

Konferencja „Standardy przestrzegania praw człowieka w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym i innych naukach penalnych” odbędzie się 17 maja 2019 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Audytorium im. Prof. Wincentego Danka). Wydarzenie organizuje Katedra Administracji i Polityk Publicznych Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego.

Tematyka konferencji koncentruje się na wskazaniu i przeanalizowaniu czynników kształtujących standardy ochrony praw człowieka w polskiej i międzynarodowej karnistyce. Poglądy badawcze i doktrynalne ewoluowały na przestrzeni lat, konsekwentnie wzmacniając funkcję gwarancyjną prawa karnego. Wojny paradygmatów sprzyjały kształtowaniu aksjologii prawa karnego, a w konsekwencji podwyższaniu standardów reagowania w ostateczności (ultima ratio) na popełnione przestępstwo.

Konferencja koncentrować będzie się na następujących zagadnieniach:

Bloki tematyczne:

I Blok: Standardy przestrzegana praw człowieka w polskim prawie karnym

Prawo karne jest stosowane ultima ratio (w ostateczności). Przestrzeganie praw człowieka w polskim prawie karnym jest konieczne w szczególności z punktu widzenia stosowania reguł gwarancyjnych prawa karnego w tworzeniu norm, instytucji a w konsekwencji systemowego ukształtowania sposobów reakcji na popełnione przestępstwo. Ważny jest także historyczny punkt widzenia na proces kształtowania się praw człowieka. Przepisy procesowe skierowane są na ochronę praw uczestników postępowania i stosowania instytucji prawa materialnego w postępowaniu jurysdykcyjnym prowadzonym według zasad obowiązujących w określonym ustawowo trybie postępowania a także na stosowanie instytucji Europejskiego Nakazu Aresztowania. Niniejsza ochrona dotyczy przede wszystkim pokrzywdzonego a szerzej kultury procesowej w ramach i na podstawie obowiązujących przepisów. Postępowanie wykonawcze służy ochronie praw człowieka w wykonywaniu prawomocnych decyzji procesowych. Ochrona jest zróżnicowana w zależności od systemu wykonywania kary i rodzaju zakładów karnych. Przedmiotowa ochrona ma na celu przede wszystkim prawidłowe ukształtowanie sposobu kontaktów skazanego z rodziną i światem zewnętrznym i efektywne wykonywanie środków poddania sprawcy próbie. Stosowane w prawie karnym reguły gwarancyjne oprócz powyższych względów odgrywają istotne znaczenie w zachowaniu pewności obrotu gospodarczego i sprawności ścigania sprawców przestępstw gospodarczych.

II Blok: Standardy przestrzegania praw człowieka w europejskim prawie karnym

Problematyka tytułowej ochrony praw człowieka w europejskim prawie karnym powinna spełniać standardy unijne i powinna podlegać prowspólnotowej wykładni przepisów prawa. W analizach należy mieć na uwadze także plany stworzenia europejskiego kodeksu karnego. Przedmiotowa problematyka jest również odzwierciedlona w nawiązywaniu współpracy sądowej i policyjnej w sprawach karnych, której przebieg powinien uwzględniać prawa człowieka dotyczące wyjaśniania sprawy będącej podstawą współpracy.

III Blok: Standardy przestrzegana praw człowieka w międzynarodowym prawie karnym

Źródło i rozwój praw człowieka jest ściśle związane z międzynarodowym systemem prawa i jego specyfiką. Zasadnicze znaczenie odgrywa właściwe odwołanie się i interpretacja konwencji, paktów oraz umów międzynarodowych mających odniesienie do prawa karnego. Jedną z kluczowych instytucji jest ekstradycja. Ważną rolę odgrywa także Międzynarodowy Trybunał Karny.

IV Blok: Standardy przestrzegana praw człowieka w innych naukach penalnych

Inne nauki penalne to w szczególności kryminalistyka, kryminologia, psychiatria sadowa, medycyna sądowa, psychologia sądowa. Prawa człowieka są w tych naukach odzwierciedlone w konkretnej sprawie w sposobie prowadzenia czynności zmierzających do wykrycia sprawcy przestępstwa, poznania i właściwej oceny czym w danej sprawie jest przestępstwo, sprawca i przestępczość, w sposobie prowadzenia czynności procesowokryminalistycznych, w zbieraniu i ocenie materiałów niezbędnych do stworzenia portretu psychologicznego sprawcy przestępstwa, w sposobie przeprowadzenia analizy kryminalnej a przede wszystkim zachowania szacunku dla zwłok osoby zmarłej przetransportowanych na sekcję zwłok w związku z podejrzeniem przestępnego spowodowania śmierci tej osoby zmarłej.

KOMITET NAUKOWY:

 • prof. dr hab. Andrzej Kozera
 • prof. dr hab. Jacek Sroka
 • dr hab. prof. UP Kazimiera Juszka
 • dr hab. prof. UP Andrzej Madera
 • dr hab. prof. UP Inga Kawka
 • dr hab. prof. UP Grzegorz Krawiec

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • dr Karol Bieniek
 • dr Anna Juryk
 • dr Karol Juszka
 • dr Marcin Mazgaj
 • mgr Paweł Ostachowski
 • dr Maria Rożnowska
 • dr Łukasz Sanakiewicz
 • dr Monika Skowrońska
 • dr Tomasz Szeląg- przewodniczący