Zawartość

Konferencja „Znaczenie nowych technologii dla jakości systemu politycznego” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-05-16
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

Konferencja „Znaczenie nowych technologii dla jakości systemu politycznego (od narzędzi prowadzenia komunikacji politycznej, finansowania polityki, do kreowania rzeczywistości politycznej)” odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w dniu 16 maja 2019 r. w godz. 9.30-17.00 (Aula VII, Budynek Główny).

Wydarzenie organizują: Katedra Studiów Politycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE oraz Fundacja e-Państwo.

Pierwsza część konferencji będzie miała charakter ekspercki polegający na zarysowaniu/zaprezentowaniu przez występujących zagadnień z problematyki odnoszącej się do wpływu nowych technologii na system polityczny. Ta część będzie miała na celu odniesienie się z różnych perspektyw do kwestii nowych technologii w procesie kształtowania władz w kraju, w tym:

  • z perspektywy podmiotów udostępniających i świadczących usługi oparte na najnowszych technologiach wykorzystywanych w procesie wyborczym, jak i w bieżącej rywalizacji politycznej;
  • z punktu widzenia obwiązujących regulacji konstytucyjnych: prawa wyborczego, ustawy o partiach politycznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  • z perspektywy regulacji i standardów międzynarodowych obowiązujących w tym zakresie;
  • możliwości uzyskania informacji na temat działań prowadzonych przez usługodawców oraz ich finansowania, zarówno przez organy zajmujące się kontrolą finansowania polityki, jak i organizacje pozarządowe działające w tej materii.

Druga część poświęcona zostanie otwartej dyskusji dotyczącej niezbędnych działań w zakresie wykorzystania nowych technologii w procesie kształtowania czy zmieniania systemu politycznego, zmierzających, między innymi, do realizacji zasady jawności finansowania polityki, przeciwdziałania wykorzystaniu mowy nienawiści w tym zakresie, możliwości wprowadzenia tych zmian oraz niezbędnych rozwiązań legislacyjnych.

W konferencji uczestniczyć będą zarówno zaproszeni eksperci (w tym reprezentujący sektor IT), jak i badacze tematu oraz zaproszeni przedstawiciele nauk szeroko związanych z tą tematyką.

Konferencja rozpoczynała się będzie od panelu wprowadzającego, mającego na celu nakreślenie problematyki oraz ram prawnych i standardów odnoszących się do niej. W kolejnym panelu wystąpią przedstawiciele sektora IT, którzy przedstawią swoją optykę na omawiane kwestie. Następny panel pomyślany jest jako ekspercka odpowiedź na stanowiska sektora IT, zaś panel ostatni będzie dyskusją zgromadzonych gości z udziałem ekspertów na temat możliwości kontroli kampanii wyborczej prowadzonej w Internecie i ograniczeń tej kontroli, a także dyskusją podsumowującą konferencję.

Konferencja dotyczyć będzie zatem wyzwań wynikających z przenoszenia się dużej części aktywności związanej z kreowaniem rzeczywistości politycznej, z wyborami dokonywanymi przez obywateli, prowadzeniem kampanii wyborczych w przestrzeń Sieci oraz z coraz powszechniejszym poszukiwaniem informacji w Internecie, a często po prostu z dostarczaniem wyselekcjonowanych informacji odbiorcom w celu kreowania podejmowanych przez nich decyzji, w tym decyzji politycznych, jak również z wpływem tych informacji na nieświadomych tego odbiorców. Zmiana i postęp w tej dziedzinie, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich latach, mają charakter nie tylko technologiczny, ale wręcz cywilizacyjny.

Jak piszą organizatorzy zachodzące zjawiska stanowią wyzwanie wykraczające daleko poza powszechnie dostępne heurystyki i aparat poznawczy, którym dysponujemy. Jest to też sytuacja, w której mamy do czynienia ze skrajną asymetrią kompetencji oraz informacji między przedstawicielami branży IT, a pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w podejmowane wybory polityczne. W efekcie, na zmianę, która właśnie następuje nie są przygotowani nie tylko wyborcy, ale również podmioty administracji publicznej. Wszystko to, w połączeniu z militaryzacją informacji, prowadzi do pojawienia się poważnego ryzyka dla bezpieczeństwa wyborów i jakości systemów politycznych państw demokratycznych.