Zawartość

Konkluzje w sprawie równego traktowania ze względu na płeć i w sprawie równego traktowania osób LGBTI

Data: 
2016-06-22

W dniu 16 czerwca br. Rada Unii Europejskiej przyjęła Konkluzje w sprawie równego traktowania ze względu na płeć i Konkluzje w sprawie równego traktowania osób LGBTI. Rada wzywa Komisję Europejską do promowania środków przewidzianych w przyjętym przez Komisję dokumencie List of actions by the Commission to advance LGBTI,a państwa członkowskie wzywa do podjęcia działań służących zwalczaniu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Rada zwraca się także do państw członkowskich o wzmocnienie krajowych organów do spraw równego traktowania, które są kluczowe w zapewnieniu równego traktowania osób LGBTI. W Konkluzjach dotyczących równości płci Rada wzywa z kolei państwa członkowskie m.in. do podjęcia kroków w celu ułatwienia godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym i prywatnym, równego podziału obowiązków opiekuńczych, oraz promowania pełnego uczestnictwa kobiet w rynku pracy.

Podczas obrad Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Wojciech Kaczmarczyk - Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania zaznaczył, że "Polska chce podkreślić, że ochrona przed dyskryminacją wszystkich osób, wszystkich obywateli, w tym także obywateli osób LGBTI, jest ważnym zadaniem polskiego rządu i polskiego społeczeństwa". Wypowiedzi osób pełniących funkcje publiczne - w szczególności przedstawiciela rządu odpowiedzialnego za politykę antydyskryminacyjną państwa - mają ogromne znaczenie dla faktycznej realizacji zasady równego traktowania ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Galeria

  • Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
    Równość i dyskryminacja

Zobacz także