Zawartość

Koronawirus. Sytuacja w wielkopolskich placówkach opiekuńczo-leczniczych

Data: 
2020-05-15
  • Wielkopolski oddział NFZ ustala czy Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Salus w Kaliszu dopełnił wszystkich formalności związanych z prawidłową realizacją świadczeń na rzecz pacjentów wobec epidemii
  • Przedstawiciel wojewody zapewnia, że wielkopolskie domy pomocy społecznej dostosowały funkcjonowanie do zaleceń Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Hanna Philips, zastępczyni dyrektora ds. medycznych wielkopolskiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, odpowiedziała na wystąpienie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w sprawie sytuacji w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Salus w Kaliszu oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu. W związku z doniesieniami medialnymi, KMPT pytał o działania podjęte w ramach epidemii koronawirusa.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Salus w Kaliszu

W odpowiedzi przedstawicielka wielkopolskiego NFZ wskazała, że od 26 marca br. NFZ był w stałym kontakcie z dyrektorką Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SALUS. 9 kwietnia dyrektorka placówki poinformowała NFZ o pobraniu i przekazaniu do badania w kierunku koronawirusa wymazów uzyskanych od 10 pacjentów. Dzień później Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu przesłał do wielkopolskiego oddziału NFZ decyzję o nakazie zamknięcia do 23 kwietnia 2020 r. ZPO Salus, ze względu na wykrycie zakażenia koronawirusem u jednego z pacjentów.

Dyrekcja placówki przekazywała do NFZ informacje o liczbie zakażonych pacjentów, liczbie pacjentów przekazanych do jednoimiennego szpitala zakaźnego w Poznaniu, liczbie zarażonego personelu. Wielkopolski oddział NFZ prowadził natomiast rozmowy dotyczące pozyskania dodatkowego personelu z Przewodniczącym Izby Pielęgniarskiej w Kaliszu, Prezesem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu oraz Dyrektorem Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Oddział Funduszu dokonał również weryfikacji miejsc zatrudnienia personelu i wskazał osoby (pielęgniarki, opiekunów medycznych), którzy realizowali świadczenia w jednym pomiocie, nie byli objęci kwarantanną i mogli dołączyć do personelu w ZPO Salus w Kaliszu.

- Sytuacją niepokojącą była natomiast odmowa dopuszczenia do pracy pań pielęgniarek skierowanych do ww. zakładu przez Wojewodę Wielkopolskiego – argumentem był jakoby brak posiadania odpowiednich szkoleń wymaganych przy wykonywaniu świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych. Niemniej wskazać należy, że przygotowanie medyczne – zawód pielęgniarki, predysponuje (w szerokim rozumieniu kompetencji), szczególnie w czasie występowania stanu epidemii, pielęgniarki nie tylko do sprawowania opieki w aspekcie pielęgnowania pacjenta, lecz również do wykonywania czynności w procesie realizacji zadań związanych z farmakoterapią, choćby w zakresie zgodnego ze zleceniem lekarskim podawania leków niezbędnych w sytuacji leczenia pacjentów z objawami zakażeniem wirusem SARS CoV-2 – zauważyła Hanna Philips.

W jej opinii, w sytuacji odmowy wsparcia dodatkowym personelem, nasuwa się przypuszczenie, że celem nie była poprawa sytuacji personalnej (w tym sytuacji pacjentów) w placówce, a doprowadzenie do przekazania podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego zarówno z wynikiem testu badania w kierunku zakażenia koronawirusem dodatnim, jak i ujemnym do innego podmiotu.

W związku z rozprzestrzenianiem się zakażenia koronawirusem, w porozumieniu z WOW NFZ Wojewoda Wielkopolski, wydał decyzję o przekształceniu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wolicy w szpital jednoimienny, do którego 23 kwietnia 2020 r. przetransportowano część pacjentów z ZPO SALUS w Kaliszu. Wśród pacjentów przekazanych do tej placówki znaleźli się również tacy, u których nie potwierdzono pozytywnego wyniku badania na obecność zakażenia.

- Powyższy stan, po wykluczeniu zasadności pobytu w szpitalu w Wolicy wymagał kolejnego wsparcia ze strony oddziału wielkopolskiego NFZ, bowiem po ocenie dostępności podmiotów leczniczych pod kątem miejsc udzielania świadczeń, 8 pacjentów zostało przetransportowanych do innych placówek medycznych realizujących świadczenia ZOL  - zaznaczyła Hanna Philips.

Wskazała, że Niepubliczny Zakład Specjalistycznej i Pielęgniarskiej Opieki Zdrowotnej SALUS w Kaliszu do 30.04.2020 r. nie poinformował NFZ o zawieszeniu działalności ZOL w ramach zawartej umowy o udzielanie świadczeń. Dopiero na wniosek WOW NFZ, 5 maja dyrekcja ZPO Salus poinformowała NFZ o przeprowadzonej dezynfekcji placówki i wskazała, że jest gotowa do podjęcia opieki nad pacjentami nie wykazującymi już zagrożenia objawów zakażenia koronawirusem.

Ustanowienie decyzją sanepidu kwarantanny w placówce nie jest równoznaczne z obowiązkiem przekazania pacjentów do innych podmiotów leczniczych.

- Wręcz odwrotnie – w sytuacji kiedy stan kliniczny pacjenta nie wymaga wdrożenia intensywnego schematu leczenia, a pacjent pomimo zakażenia czuje się dobrze, może on pozostać w opiece placówki macierzystej, w tym wypadku ZOL. W związku z powyższym WOW NFZ prowadzi czynności zmierzające do ustalenia, czy świadczeniodawca dopełnił wszystkich formalności (m.in. organizacja pracy personelu medycznego) związanych z prawidłową realizacją świadczeń na rzecz pacjentów, w sytuacji wystąpienia epidemii w kraju – wskazała Hanna Philips.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu

W przypadku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przedstawicielka NFZ poinformowała, że w kwietniu 5 oddziałów było objętych kwarantanną. Dyrekcja szpitala zadania związane z wprowadzeniem reżimu sanitarnego w związku z wykryciem zakażenia koronawirusem oraz decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o zamknięciu oddziałów zrealizowała we własnym zakresie, bez zgłaszania potrzeby wsparcia ze strony Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Oddział NFZ interweniował natomiast w związku ze skargami personelu. Prowadził rozmowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w sprawie podjęcia działań mających na celu zwiększenie weryfikacji stanu zdrowia zarówno personelu medycznego jak i pacjentów szpitala, w tym zwiększenia liczby przeprowadzanych testów na obecność wirusa SARSCoV-2. Marszałek umożliwił przeprowadzenie dodatkowych badań dla personelu medycznego szpitala na podstawie umowy zawartej z laboratorium Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w wyniku czego Szpital w Kaliszu mógł zlecić dodatkowe badania dla swojej kadry. Aktualnie żadna komórka organizacyjna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu nie jest objęta okresem kwarantanny.

Działania Wojewody Wielkopolskiego

Łukasz Krysztofiak, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawił działania podejmowane przez Wojewodę Wielkopolskiego na rzecz domów pomocy społecznej i placówek całodobowej opieki w trakcie epidemii koronawirusa.

Wskazał, że związku z zaistniałym stanem zagrożenia epidemicznego, ograniczona została możliwość opuszczania domów i placówek, do niezbędnych przypadków, związanych z leczeniem i badaniami, wstrzymane zostały również odwiedziny rodzin osób przebywających w domach i placówkach, a kontakty z osobami bliskimi zostały ograniczone do rozmów telefonicznych i kontaktów on-line.

Domy pomocy społecznej dostosowały funkcjonowanie do zaleceń określonych w rekomendacjach Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie postępowania w sytuacji podejrzenia wystąpienia u mieszkańców oraz personelu domów pomocy społecznej zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w zakresie dalszego postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej.

Przedstawiciel wojewody zaznaczył, że w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zasady funkcjonowania określają osoby prowadzące lub kierujące tymi placówkami, w uzgodnieniu z osobami przebywającymi w placówkach, w porozumieniu z opiekunami prawnymi i rodzinami mieszkańców.

KMP.071.4.2020

Galeria

  • Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Zdrowie"
    Koronawirus. Sprawy ochrony zdrowia

Zobacz także