Zawartość

Koronawirus. Zwolnienie z czynszu dla siłowni i fitness - pytania na infolinię RPO 800-676-676

Data: 
2020-12-23

Właściciel fitness i siłowni pyta o przepisy, które mają zwalniać najemców z zapłaty czynszu w przypadku gdy ich działalność jest zamknięta w związku z pandemią.

Ustawodawca przewidział zwolnienie z opłat czynszu dla klubów fitness i siłowni, ale tylko dla lokali, które są własnością Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego i to na warunkach określonych w art. 15jb i 15 jd ustawy covidowej. Jeżeli więc przedsiębiorąca wynajmuje lokal od podmiotu prywatnego, te przepisy nie będą miały zastosowania. Oczywiście w takiej sytuacji zawsze można negocjować warunki umowy najmu. Ale w takim przypadku obniżenie wysokości czynszu bądź odroczenie płatności czynszu, czy jego umorzenie wymaga zgodnej woli storn w aneksie do umowy najmu lokalu.

Zgodnie z art. 15 jb ustawy covidowej z 2 marca 2020 r. („o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”) nie pobiera się czynszu najmu przypadających Skarbowi Państwa za okres kolejnych trzech miesięcy w 2020 r. następujących po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia.

Możliwe to jest jednak pod warunkiem zgłoszenia wnoszenia należności z pominięciem należności za wskazany we wniosku okres kolejnych trzech miesięcy staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, lub kierownikowi państwowej jednostki organizacyjnej, na rzecz której ustanowiono trwały zarząd.

  • Przez spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa  art. 15jb rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
  1. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 15jb pkt 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub
  2. nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 15jb pkt 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
  • Dokonując zgłoszenia, podmiot oświadcza:
  1. o wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa w ust. 1, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 15jb;
  2. o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
  3. że wykorzystuje nieruchomość do prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Oświadczenie, o którym mowa  jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
  • Natomiast zgodnie z art.  15jd.ust.1 pkt 2 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może w drodze uchwały postanowić o niepobieraniu czynszu najmu z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie przypadających jednostce samorządu terytorialnego za okres kolejnych trzech miesięcy w 2020 r. następujących po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia  z tytułu umów najmu zawartych na okres co najmniej trzech miesięcy w odniesieniu do nieruchomości należącej odpowiednio do gminnego, powiatowego albo wojewódzkiego zasobu nieruchomości.

Galeria