Zawartość

Stanisław Zabłocki

Sędzia Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki urodził się 5 lipca 1950 r. w Częstochowie.

W 1974 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach, pozostał na uczelni do 1977 r. jako pracownik naukowy w Instytucie Prawa Karnego. W tym czasie odbył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski.

W latach 1978-1980 odbył aplikację adwokacką. Po egzaminie adwokackim rozpoczął pracę w zawodzie adwokata. Członek władz korporacyjnych adwokatury warszawskiej, obrońca w sprawach karnych. W styczniu 1986 r. powołany przez Ministra Sprawiedliwości, z ramienia adwokatury, w skład komisji ds. opracowania propozycji zmian prawa karnego.

W zawodzie adwokata pracował do roku 1991, kiedy to w kwietniu został powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej. Od 1996 r. przewodniczący Wydziału V Kasacyjnego, a od 2001 r. Wydziału I Zagadnień Prawnych w tejże Izbie.

Z dniem 30 sierpnia 2016 r. został powołany na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego, kierującego pracami Izby Karnej.

Wykładowca na seminariach szkoleniowych dla sędziów sądów wszystkich szczebli, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Członek licznych zespołów i komisji ds. nowelizacji kodyfikacji karnych powoływanych przez Prezydenta RP i Ministra Sprawiedliwości. Od 2004 r. członek kolejnych Komisji Kodyfikacyjnych Prawa Karnego.

W czerwcu 1991 r. delegowany przez Pierwszego Prezesa SN Adama Strzembosza do prac w Państwowej Komisji Wyborczej, mającej przeprowadzić pierwsze w pełni demokratyczne wybory parlamentarne. Następnie, z nominacji Prezydenta RP, członek Państwowej Komisji Wyborczej do 2014 r.

Członek kolegiów redakcyjnych miesięczników „Przegląd Sądowy” i „Palestra” oraz rady programowej kwartalnika „Iustitia”.

Autor 10 książek (w tym współredaktor i współautor: trzytomowego „Komentarza do kodeksu postępowania karnego” – 2 wydania, „Elementów metodyki pracy sędziego w sprawach karnych” – 2 wydania i „Wzorów pism procesowych w sprawach karnych” – 3 wydania) oraz ok. 250 artykułów, glos, przeglądów orzecznictwa, recenzji z zakresu prawa karnego i postępowania karnego. Autor referatów na ogólnopolskie konferencje naukowe.

Główne pola zainteresowań to postępowanie odwoławcze i problematyka nadzwyczajnych środków zaskarżenia, rzetelny proces karny w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, a następnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Galeria

  • Mężczyzna w stroju sędziego - fioletowym birecie i todze z fioletowym kołnierzem

    Stanisław Zabłocki