Zawartość

Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce

Data: 
piątek, 8 Grudzień, 2017 - Od 10:45 do 12:45
sala dydaktyczna nr 1
Tagi: 
Mem ze zdjęciem zielonego ogrodu i znakiem odtwarzania dźwieku

Piętno choroby psychicznej nie musi oznaczać wykluczenia

Zdrowie psychiczne jest obecnie jednym z ważniejszych aspektów zdrowia w pojęciu ogólnym, jest wyzwaniem dla polityki społecznej i zdrowotnej państwa oraz samorządów terytorialnych. Przez wiele lat temat osób chorych psychicznie był marginalizowany i stanowił społeczne tabu. Jednakże w obliczu wzrostowej tendencji zapadalności na choroby psychiczne i zaburzenia zachowania, należy walczyć o zasadniczą zmianę podejścia do tego zagadnienia i to nie tylko w aspekcie systemowej przebudowy ochrony zdrowia psychicznego, ale również poprzez łamanie negatywnych stereotypów społecznych.

To spostrzeżenie stało się punktem wyjścia do zorganizowania w ramach I Kongresu Praw Obywatelskich panelu poświęconego Ochronie Zdrowia Psychicznego w Polsce. W panelu udział wzięli:

 • Andrzej Cechnicki- ekspert z zakresu psychiatrii, zaangażowany w reformę i realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, członek Zespołu do spraw wdrożenia pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
 • Marek Balicki – wieloletni dyrektor szpitali warszawskich, minister zdrowia, członek powołanej przez Prezydenta Narodowej Rady Rozwoju w sekcji ochrona zdrowia, członek Zespołu do spraw wdrożenia pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
 • Joanna Krzyżanowska-Zbucka – lekarz psychiatra, przewodnicząca i organizatorka I Kongresu Zdrowia Psychicznego.
 • Mariusz Panek – Prezes Fundacji Leonardo, od lat zaangażowany w pomoc osobom doświadczonym kryzysem psychicznym.
 • Agnieszka Lewonowska-Banach- współtwórczyni pensjonatu i restauracji U Pana Cogito w Krakowie, od lat związana z krakowską psychiatria środowiskową.

W trakcie spotkania zasygnalizowane zostały problemy z jakimi boryka się polska psychiatria. Wskazano, że współcześnie na świecie, za najlepszy model opieki psychiatrycznej uważa się model psychiatrii środowiskowej. Zakłada on powstanie systemu opieki, która jest dostępna i położona w pobliżu miejsca zamieszkania osoby w kryzysie, a przede wszystkim jest zorientowany na osoby z zaburzeniami i oferuje im wszechstronne oddziaływania terapeutyczne. Taki system uwzględnia i angażuje zasoby społeczności lokalnych, a w szczególności osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

          Wprowadzenie takiego modelu opieki środowiskowej zakładał  Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, którego realizacja  przewidziana była na lata 2011-2015. Program zakładał odejście od dominującego dotychczas modelu izolacyjnego postępowania z chorymi psychicznie na rzecz środowiskowego modelu psychiatrii.

Program NPPOZP realizowany w latach 2011-2015 okazał się jednak porażką organów państwa, ale z drugiej strony stał się przyczynkiem do podjęcia wspólnych działań środowisk działających na rzecz poprawy sytuacji w psychiatrii do zorganizowania I Kongresu Zdrowia Psychicznego. Wypracowana wówczas  Deklaracja Warszawska z dnia  8 maja 2017 r została przekazana do Ministra Zdrowia.

Obecnie realizowany jest nowy Narody Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, w ramach którego została uchwalona ustawa pilotażowa, powołująca Biuro do spraw pilotażu przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, które będzie odpowiedzialne za przygotowanie i wdrożenie pilotażu psychiatrycznej opieki środowiskowej. W ocenie ekspertów, taki system opieki pozwoli na zmianę obecnego paradygmatu – leczenie poprzez izolację (model medyczny) i przejście do modelu skoncentrowanego na osobie.

Paneliści podkreślili również znaczenie inicjatyw podejmowanych przez organizacje  społeczne (pensjonat i restauracja U Pana Cogito w Krakowie, Fundacji Leonardo, fundacja eFkropka) działające na rzecz osób w kryzysie, które doświadczają stygmatyzacji i wykluczenia społecznego (brak pracy, ograniczony dostęp do edukacji, trudności w relacjach z innymi ludźmi).

Wszyscy uczestnicy zgodnie uznali, że konieczne jest:

 • poszanowanie praw i wolności osób w kryzysie zdrowia psychicznego,
 • zrealizowanie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
 • wprowadzenia środowiskowego modelu ochrony zdrowia psychicznego
 • -racjonalne finansowanie wszystkich form opieki psychiatrycznej.
Moderuje: 

Załączniki:

 1. Wystąpienie RPO do Ministerstwa Zdrowia odnośnie braku realizacji Narodowego Programu Zdrowia od stycznia 2016, 21.11.2016.pdf
 2. Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego - 15.12.2016.pdf
 3. Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie gwarancji procesowych w postępowaniu karnym dla osób z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną, 22.07.2016.pdf
 4. Wystąpienie do Prezes Rady Ministrów w sprawie wykonywania tymczasowego aresztowania w podmiocie leczniczym.pdf
 5. Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości ws. zmiany rozporządzenia dotyczącego ochrony osób pozbawionych wolności z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną, 29.07.2016.pdf
 6. Uzasadnienie wyroku TK ws. praw osób ubezwłasnowolnionych w DPS, K 31 15, 19.07.2016.pdf
 7. Odpis wyroku TK z 23 listopada 2016.pdf
 8. OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO.epub
 9. Polska prasa o osobach z zaburzeniami psychicznymi. Analiza wybranych przykładów.pdf
 10. Wystąpienie Adama Bodnara na I Kongresie Zdrowia Psychicznego.pdf
 11. Pierwszy Kongres Zdrowia Psychicznego Sesja tematyczna Zdrowie psychiczne – wspólna sprawa. System pomocy oczami potrzebujących i pomagających - notatka.pdf
 12. Pierwszy Kongres Zdrowia Psychicznego Sesja tematyczna Zdrowie psychiczne – kontekst społeczno-kulturowy - notatka.pdf
 13. Materiały na Kongres Zdrowia Psychicznego - 8 maja 2017 r. Zmieniamy Polską Pasychiatrię.pdf
 14. Materiał nr 2 na Pierwszy Kongres Zdrowia Psychicznego – 8 maja 2017 r. pt. „ZMIENIAMY POLSKĄ PSYCHIATRIĘ”.pdf

Galeria

 • zdjęcie: kilkanaście osób siedzi na sali

  Jak wygląda polski system ochrony zdrowia psychicznego?
 • zdjęcie: kilka osób siedzi przy okrągłym stoliku

  Paneliści biorący udział w dyskusji na temat ochrony zdrowia psychicznego
 • zdjęcie: kilkanaście osób siedzi na sali

  Uczestnicy dyskutują na temat ochrony zdrowia psychicznego
 • Mem ze zdjęciem zielonych drzew

  "Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce” 8 grudnia 2017 r., g.10.45-12.45