Godło RP

Kronika

np.: 18/01/2019
np.: 18/01/2019
Budynek z napisem "bank"
2019-01-09
 • Obywatel wniósł, by Narodowy Bank Polski udostępnił informację publiczną - listę osób, które w latach 1989-1997 Prezes NBP opiniował jako kandydatów na prezesów komercyjnych banków
 • Prezes NBP odmówił, argumentując że osób tych nie można uznać za pełniące funkcje publiczne, a udostępnienie informacji naruszałoby ich prawo do prywatności    
 • To nieuzasadnione ograniczenie konstytucyjnego prawa obywatela do informacji publicznej – uznał RPO
 • Żądane informacje nie dotyczą bowiem życia prywatnego, a wybór prezesa banku jako instytucji zaufania publicznego ma być transpar
Figura rycerza i ratusz w rynku, śnieg
2019-01-09
 • Rada Seniorów w Lubaczowie nigdy nie spotyka się z samymi seniorami – są z nami młodzi i ludzie w średnim wieku
 • Znamy potrzeby mieszkańców. Rozumiemy, że praw seniorów nie będzie, jeśli nie zadbamy o prawa młodych
 • Ale młodzi muszą też zadbać o prawa starszych – zwłaszcza tam, gdzie internet, nowe technologie i nowe formy sprzedaży oraz usług finansowych rodzą dla seniorów kłopoty
Drukarka komputerowa na tle jasnego okna
2019-01-09
 • W ramach pracy domowej z WOS uczeń wystąpił do komendy policji o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej liczby zabójstw z lat 2013-2018
 • Komenda uznała, że dezorganizuje to jej działania. Oceniła bowiem, że odpowiedź wymaga szczególnego nakładu pracy
 • Skoro jednak policja prowadzi statystyki przestępczości, to podanie liczby zabójstw z danego okresu nie wymaga pracochłonnych opracowań
 • RPO ma wątpliwości wobec stanowiska komendy i prosi o wyjaśnienia
Samochody zaparkowane wzdłuz ulicy
2019-01-08
 • Rada Krakowa przyznała niższe opłaty za parkowanie mieszkańcom dysponującym prawem własności pojazdów lub użytkującym je na podstawie umowy leasingu czy przewłaszczenia na zabezpieczenie
 • Ludzie skarżyli się, że pominięto osoby, których tytuł do pojazdu wynika z innych umów cywilnoprawnych, np. najmu czy użyczenia
 • Rzecznik zaskarżył te przepisy jako naruszające konstytucyjną zasadę równości wobec prawa
 • Ich nieważność stwierdził Wojewódzki Sad Administracyjny w Krakowie
Ludzie na sali siedzą w kręgu
2019-01-08
 • Spotkanie dotyczyło przede wszystkim praworządności
 • Ale jak zwykle na spotkaniach regionalnych obok spraw „wielkich” pojawiły się zwykłe, codzienne problemy praw człowieka
 • Oceniajmy fakty, pytajmy o konkrety, nie wdawajmy się w "gry plemienne" - powiedział na koniec, po omówieniu tych problemów, Adam Bodnar
Zielony nowoczesny budynek z filarami
2019-01-08
 • Pan Ryszard wystąpił do sądu o odszkodowanie i zadośćuczynienie od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie
 • Sąd aresztował go na 16 dni, bo nie stawiał się na swój proces o oszustwo. Po uniewinnieniu z tego zarzutu, obywatel wystąpił z roszczeniem wobec Skarbu Państwa, 
 • Nie dostał jednak ani grosza. Sądy uznały że nie wypełnił swego obowiązku informowania o zmianie miejsca pobytu, przez co utrudniał swój proces
 • Sąd Najwyższy uwzględnił kasację RPO i nakazał sądowi odwoławczemu ponowne zbadanie sprawy
Na jasnym poddaszu ludzie siedzą w kręgu
2019-01-08
 • Selfadwokatura to proces uczenia się przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną otwartego mówienia o swoich potrzebach. Dzięki temu człowiek jest bardziej samodzielny, niezależny i świadomy własnych praw
 • Nasze prawa to równość, godność i wolność. Takie same dla wszystkich – mówili uczestnicy spotkania, osoby z niepełnosprawnością umysłową. – Kiedyś baliśmy się ludzi. Dziś wiemy, co potrafimy.
 • Gratuluję Wam tego, jak wspaniale potraficie zorganizować wsparcie zapewniające prawo do niezależnego życia – mówił na spotkaniu Adam Bodnar. Zebrał w jego trakcie cały zestaw problemów, z którymi zmagają się osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie. – Pamiętajcie jednak, że problemów i naruszeń Waszego prawa nie poprawimy, jeśli nie będziecie stawiać spraw jasno.
zdjęcie: napis na gmachu TK: Trybunał Konstytucyjny
2019-01-08
 • Dopuszczalność zatrzymania osoby czasowo przebywającej w Polsce, obwinionej o wykroczenie zagrożone wyłącznie grzywną, jest niekonstytucyjna – uznał Trybunał Konstytucyjny
 • Ponadto zakwestionował brak gwarancji udziału zatrzymanej osoby obwinionej w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na zatrzymanie
 • Wyrok Trybunału jest zgodny ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich
Senior w parku, słońce i mgła
2019-01-08
 • 15-18 kwietnia 2019 r. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku odbędzie się kolejna sesja Grupy Roboczej ONZ ds. Starzenia się OEWGA
 • Grupa pracuje nad stworzeniem Konwencji ONZ o prawach osób starszych
 • Rzecznik Praw Obywatelskich przygotowuje stanowisko na to posiedzenie 
 • Spytał również Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o wkład resortu do tej debaty
Laptop i książka
2019-01-08
 • Osoby pozbawione wolności nie mają dostępu do serwisów internetowych instytucji unijnych (europa.eu)
 • Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Parlamentarny Zespół ds Przeciwdziałania Mowie Nienawiści, 7.01.2018.JPG
2019-01-07
 • Podczas spotkania w Sejmie przedstawiono uaktualnioną wersję „mapy kościelnej pedofili”
 • Poinformowano też o utworzeniu w Warszawie Centrum Pomocy Ofiarom Pedofilii
 • W spotkaniu wziął udział przedstawiciel RPO Andrzej Stefański
Grafika (słupki) popkazująca dane z tekstu
2019-01-07
 • W polskich sądach brakuje ponad 700 sędziów. Zdaniem RPO takie braki (7 proc. ogółu) mają wpływ na przewlekłość rozstrzygania spraw ludzi
 • Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało właśnie o uruchomieniu obsadzania tych wakatów
 • Zapowiada też listę konkretnych zmian, które miałyby poprawić pracę sądów
Osoby stoją
2019-01-07

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się 7 stycznia 2019 r. w Biurze RPO z ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Rozstawione urządzenia do pomiaru
2019-01-07

Seminarium eksperckie poświęcone było problemom wynikającym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Celem seminarium była ocena obowiązującego stanu prawnego i zdefiniowanie potrzeb zmian legislacyjnych w obszarze praktyki geodezyjno-ewidencyjnej. 

Osoba przemawia
2019-01-07
 • Wasza codzienna praca nie będzie tak spektakularna, jak słynne filmy o adwokatach – mówił rzecznik Adam Bodnar podczas ślubowania warszawskich aplikantów adwokackich
 • - Ale jeżeli będziecie wierzyli w ideały, praworządność, sprawiedliwość społeczną, Konstytucję, będziecie chcieli nieść pomóc najsłabszym, rozumieli na czym polega istota prawa do obrony, będziecie rzetelni i uczciwi w swojej pracy, to staniecie się bohaterami 
 • - Najpierw w oczach klientów, później rodziny, następnie kolegów i koleżanek, a następnie być może nawet bohaterami filmowymi - dodał
Polska flaga
2019-01-07
 • Osoby w kryzysie bezdomności skarżyły się, że nie mogły wziąć udziału w ostatnich wyborach samorządowych. Nie zmieniono bowiem przepisów uniemożliwiających wpisywanie wyborców nigdzie niezamieszkałych do rejestrów wyborców
 • Po interwencji Rzecznika MSWiA odpowiada, że rząd skończył już prace nad zmianami prawa i weszły one w życie 12 grudnia 2018 r.
Narzędzia chirurgiczne
2019-01-04
 • Jeśli lekarz lub pielęgniarka odmówili pacjentowi świadczenia, powołując się na klauzulę sumienia, to ich szpital wskazywałby inne miejsce, gdzie dostanie pomoc
 • RPO pozytywnie ocenia taki przepis senackiego projektu, wykonującego wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. Zdaniem RPO przyczyni się to do pełniejszego poszanowania praw pacjentów
 • Wątpliwości Rzecznika budzi zaś przepis przewidujący wprowadzenie klauzuli sumienia dla diagnosty laboratoryjnego
Ciemne pomieszczenie oświetlone od góry
2019-01-04
 • Od 10 lat pan Lucjan jest zamknięty w zakładzie psychiatrycznym. Trafił tam po kradzieży roweru za 400 zł
 • Sąd uznał bowiem, że wobec niepoczytalności tylko tak można zapobiec popełnieniu przez niego podobnego czynu 
 • Powołał się na opinię biegłego psychologa, który osobiście nie badał jednak podejrzanego
 • Czas pobytu pana Lucjana w zakładzie dwukrotnie przekroczył już maksymalną karę za kradzież; Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację w jego sprawie
Ludzie na koncercie
2019-01-03
 • Ludzie skarżą się na nadmierny hałas podczas imprez disco polo w amfiteatrze
 • Inspektor ochrony środowiska stwierdził znaczne przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na tereny zabudowy mieszkalnej za dnia i w nocy
 • Starosta nie wszczął jednak postępowania, uznając że źródłem hałasu były przenośne urządzenia nagłaśniające, nie będące „instalacją” według Prawa ochrony środowiska
 • Rzecznik Praw Obywatelskich zażądał od Starosty, by w postępowaniu administracyjnym określił dopuszczalny poziom tego hałasu
Zdjęcie lasu. Na pierwszym planie ścięte drzewo
2019-01-03
 • Należy zrównać ochronę prawną strażnika leśnego z jego odpowiedzialnością karną za przestępstwa popełnione podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych
 • RPO konsekwentnie stoi na stanowisku, że strażnicy leśni powinni mieć status funkcjonariuszy publicznych
 • Tylko tacy funkcjonariusze mogą bowiem odpowiadać za nadużycie uprawnień -  strażnicy leśni nimi nie są, choć korzystają z przysługującej im ochrony prawnej
 • Dlatego strażnicy leśni nie są ścigani za przekroczenie obowiązków, np. poprzez nieuprawnione używanie siły wobec protestujących przeciw wycince Puszczy Białowieskiej
Twarz młodego człowieka, częściowo w ciemnościach
2019-01-02
 • Miejsc w szpitalach psychiatrycznych dla dzieci jest za mało, a zamykane są kolejne oddziały
 • Tymczasem zdrowie psychiczne jest podstawowym dobrem człowieka, a zdrowie psychiczne dzieci ma wpływ na całe ich dalsze życie
 • RPO przyłącza się do apelu konsultantki krajowej w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży o zapewnienie ciągłości świadczeń psychiatrycznych dla najmłodszych w stanie zagrożenia życia
Widok starego miasta i zamku
2019-01-02
 • Kraków z wielkimi oporami wykonuje wyrok w sprawie w sprawie pani Angeliki i jej dziecka. Nie rozwiązał jednak systemowo sprawy dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do szkół. Wbrew stanowisku sądów proponuje rodzicom o połowę mniejsze wsparcie, niż im się należy
 • Rzecznik zwrócił się do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego o stosowanie się do standardów konstytucyjnych i międzynarodowych dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami
 • Apeluje, by miasto nie narzucało rodzicom krzywdzących warunków, korzystając ze swej silniejszej pozycji
Budynek z napisem "bank"
2019-01-02
 • Ludzie skarżą się Rzecznikowi, że banki nie uznają ich notarialnych pełnomocnictw
 • Ogranicza to dostęp do pieniędzy z konta dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, mających trudności z chodzeniem, czy przebywających w szpitalach
 • Banki wymagają bowiem, aby pełnomocnictwo było sporządzane w obecności ich pracownika, który jednak nie może dokonywać czynności np. w domu starszej osoby, czy w szpitalu
Kilka łóżek podzielonych kotarami z koców, brudno
2019-01-02
 • Cele większe niż 10-osobowe będą stopniowo likwidowane – zapowiada Służba Więzienna
 • To odpowiedź na taki postulat RPO, który wskazywał, że narusza to prawo do humanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności
 • Umieszczanie skazanych w takich celach powoduje wzrost napięcia i stresu, co  prowadzi do sytuacji konfliktowych
Widok z lotu ptaka na budynki w lesie
2019-01-02
 • Pacjenci ośrodka w Gostyninie mają prawo do wsparcia Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, który powinien wrócić do tego ośrodka
 • Z takim apelem do Rzecznika Praw Pacjenta zwrócił się Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego został wycofany z ośrodka latem 2018 r. 
 • Według RPO niemożność osobistego zwrócenia się do takiego Rzecznika ogranicza ustawowe prawa pacjentów ośrodka, a kontakt listowny czy telefoniczny to za mało
Rozjazd kolejowy. Lokomotywa wyłania się z ciemnej mgły
2018-12-31
 • Nie ma powodu, by poddawać decyzje o dofinansowaniu przedsięwzięć proekologicznych kontroli sądów administracyjnych
 • 28 grudnia 2018 r. minister środowiska Henryk Kowalczyk odpowiedział Rzecznikowi na jego wystąpienie z 12 lutego 2018 r.
Noworodek w biało-czerwonej czapeczce
2018-12-28
 • Śmierć obojga rodziców w toku postępowania o świadczenie wychowawcze 500+ dla dziecka powoduje umorzenie sprawy
 • W przypadku zaś śmierci jednego z rodziców, prawo do tego świadczenia wygasa i nie przechodzi automatycznie na drugiego rodzica, który musi złożyć nowy wniosek
 • W takich sytuacjach wniosek o świadczenie osoby przejmującej opiekę nad dzieckiem powinien być uznawany za uzupełniający - uważa RPO 

 

Wirus pod mikroskopem (zielone zdjęcie)
2018-12-28
 • Ludzie zwracają się do Rzecznika coraz bardziej zaniepokojeni doniesieniami o rosnącej liczbie zachorowań na odrę
 • Z danych statystycznych wynika, że wzrasta liczba dzieci nieszczepionych na odrę, a spadek zaufania do szczepień w Polsce jest największy w Europie
 • Poziom odporności populacyjnej na odrę jest już w Polsce niższy od bezpiecznego minimum
Dwie stare dyskietki komputerowe
2018-12-28
 • Od pewnego czasu podpisujemy odbiór przesyłek na tablecie u listonosza czy kuriera; mamy wątpliwości czy to jest bezpieczne
 • Taki podpis jest bowiem utrwalany nie na papierze, lecz jako elektroniczny zapis ciągu znaków
 • Może się zatem zaliczać do danych biometrycznych, które podlegają szczególnej ochronie
 • Rzecznik Praw Obywatelskich spytał Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych o potencjalne zagrożenia z tym związane
Wyciągnięta ręka
2018-12-28
 • 1 stycznia  2019 r. ma wejść w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości ws. sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 • Tak resort odpowiedział Rzecznikowi, zaniepokojonemu czy resort wyda rozporządzenie przed 1 stycznia - kiedy wchodzi w życie nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej