Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Kronika

np.: 20/06/2018
np.: 20/06/2018
Data: 
Od 2018-05-29 do 2018-05-30
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

W dniach 29-30 maja 2018 r. pracownicy Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wizytowali Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Zawichoście, przy ul. 11 Listopada 1. Ośrodek przeznaczony jest dla 81 osób. W dniu wizytacji w MOW  przebywało 63 wychowanków, natomiast czterech pozostawało na tzw. niepowrocie do placówki oraz jeden w szpitalu.

Data: 
2018-05-29
Grafika: na pomarańczowym tle drzewo i malownicza droga
 • Lasy Państwowe i policja nie rezygnują z karania protestujących przeciw wycince Puszczy Białowieskiej

 • To ich odpowiedź na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, czy nie powinny się wycofać z wniosków o ukaranie - po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Puszczy

 • Działania straży leśnej i policji wobec protestujących nie były dyskryminujące czy uwłaczające, ale adekwatne do okoliczności  - twierdzą ponadto Lasy Państwowe

Data: 
2018-05-29

27 maja 2018 r. zawieszony został protest osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin w Sejmie. Protest ten sprawił, że problem niewystarczającego wsparcia osób z niepełnosprawnościami stał się wreszcie jednym z priorytetów rządu. Umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami prowadzenia niezależnego życia jest już nie tylko wyzwaniem dla osób z niepełnosprawnościami i ich najbliższych, ale dla każdego z nas.

Data: 
2018-05-28
RPO podczas konferencji „Mowa nienawiści, fake news, propaganda – wspólni wrogowie demokracji”

W Szczecinie odbyła się konferencja „Mowa nienawiści, fake news, propaganda – wspólni wrogowie demokracji”. Spotkanie otworzyli: Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, oraz Natalia Szczucka, dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej.

Data: 
2018-05-28
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

28 maja 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację prewencyjną Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie (dalej PdOZ, Izba). Izba dysponuje 6 miejscami dla zatrzymanych. W czasie wizytacji w pomieszczeniu przebywały dwie osoby, z czego jedna była właśnie zwalniana.

Data: 
2018-05-28
 • Przesłuchanie osoby faktycznie podejrzanej jako świadka, zanim zostaną jej postawione zarzuty, jest niedozwolone, ale  praktykowane - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich

 • Jego zdaniem takie osoby powinny mieć status świadka z asystą, czyli musiałyby być przesłuchiwane w obecności adwokata - by zapewnić konstytucyjne prawo do obrony

 • Pozwoliłoby to też uniknąć zmuszania takiej osoby do samoobciążających zeznań, np. poprzez tortury czy też nieludzkie lub poniżające traktowanie

Data: 
2018-05-28
 • Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Marszałka Senatu w sprawie konieczności ustawowego uregulowania zasad tzw. prekampanii wyborczej

 • Brak takiej regulacji negatywnie wpływa na równość szans kandydatów i komitetów wyborczych - ocenia Adam Bodnar

 • Prowadzi to także do ominięcia limitów wydatków oraz procedur zapewniających transparentność finansów kampanii wyborczych

RPO zwrócił się do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego o rozważenie zainicjowania koniecznych zmian w prawie wyborczym w tej kwestii. 

Data: 
2018-05-26
Grafika: dom na szarym tle
 • Rzecznik Praw Obywatelskich przestrzega przed problemami z realizacją orzeczeń sądów o przyznaniu prawa do lokalu socjalnego po nowelizacji ustawy m.in. o ochronie praw lokatorów

 • 1 maja 2018 r. wszedł w życie zapis nowelizacji o stosowaniu jej przy wykonywaniu orzeczeń wydanych przed wejściem w życie innych przepisów noweli - co z kolei ma nastąpić 21 kwietnia 2019 r.

Data: 
2018-05-25
 • Rzecznik chce sprawdzić, czy interwencja Straży Marszałkowskiej wobec protestujących była proporcjonalna i adekwatna do zagrożenia 

 • Chce ustalić m.in., jaka konkretnie była podstawa prawna działania strażników (przedstawiciele państwa mogą stosować przymus bezpośredni w precyzyjnie opisanych prawem sytuacjach)

 • Dlaczego w interwencji wziął udział nieumundurowany pracownik Kancelarii Sejmu, który także stosował środki przymusu bezpośredniego

Data: 
2018-05-24
 • Rzecznik Praw Obywatelskich upomina się u premiera, aby Minister Sprawiedliwości odpowiedział na wystąpienie RPO ws. niekonstytucyjności zakazu posiadania obywatelstwa innego państwa przez sędziów

 • Od lutego resort nie odpowiedział na wystąpienie, choć jest to obowiązek prawny, a termin na to wynosi 30 dni

 • Zbieranie przez resort oświadczeń sędziów o ich obywatelstwie to przetwarzanie danych osobowych bez podstawy prawnej - uważa Adam Bondar

Data: 
2018-05-24
Grafika:banknot ze skrzydełkami
 • Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości wobec wsparcia ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla m.in. fundacji Lux Veritatis, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i CBA

 • Adam Bodnar prosi Ministra Sprawiedliwości o wskazanie, jaka działalność tych podmiotów uzasadniała przyznanie im środków z państwowego funduszu

 • Jego celem jest pomoc pokrzywdzonym przestępstwami, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarna – przypomina Rzecznik

Data: 
2018-05-24
Grafika: autobus na przystanku

Przepisy porządkowe w transporcie publicznym, dotyczące możliwości usunięcia pasażera z pojazdu, nie mogą powtarzać regulacji ustawy i muszą uwzględniać klauzulę zasad współżycia społecznego – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich.

Uwzględniając tę skargę, WSA orzekł (sygn. akt VI SA/Wa 90/18) nieważność zaskarżonych przez RPO, a przyjętych w 2016 r. przez Radę m.st. Warszawy Przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez miasto.

Data: 
2018-05-23
 • Osoba, której cofnięto dostęp do tajemnic, ma prawo poznać tę część uzasadnienia wyroku sądu administracyjnego w jej sprawie, która nie zawiera informacji niejawnych - orzekł Trybunał Konstytucyjny 

 • Do skargi konstytucyjnej obywatela w tej sprawie przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich

Data: 
2018-05-23
 • Niedopuszczalne jest opieranie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie tej części ustawy o świadczeniach rodzinnych, której niekonstytucyjność stwierdził w 2014 r. Trybunał Konstytucyjny – wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich
 • To reakcja na stanowisko resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, według którego przy przyznawaniu tego świadczenia odpowiednie organy mają bezwzględny obowiązek przestrzegania art. 17 ust. Ib ustawy
Data: 
2018-05-23
ludzie stojący na tyle ściany z portretami

Rzecznik Praw Obywatelkich, dr Adam Bodnar spotkał się 22 maja z laureatami pierwszej edycji Turnieju Konstytucyjnego.

Data: 
2018-05-23

Po zmianie w 2017 r. prawa dotyczącego uchylania się od płacenia alimentów nie zwiększyła się liczba osób odbywających kary za to przestępstwo w systemie dozoru elektronicznego – wynika z informacji Służby Więziennej dla Rzecznika Praw Obywatelskich.

Data: 
2018-05-22
Uczestnicy Okrągłego Stołu: Państwo bez tortur? (22 maja 2018 r.)
 • Państwo bez tortur jest możliwe – mówił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, otwierając debatę „Okrągły Stół: Państwo bez tortur?”
 • Wymaga to jednak zmian w prawie, m.in. dostępności obrońcy już od chwili zatrzymania oraz wpisania przestępstwa tortur do Kodeksu karnego
 • Rzecznik przeprowadzi też szeroko zakrojoną kampanię społeczną przeciw torturom 
Data: 
2018-05-22
pięść przebijająca łańcuch

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Hanna Machińska skierowała do Biura ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE prośbę o dokonanie oceny polskiego ustawodawstwa w odniesieniu do definicji tortur oraz o podanie przykładów ustawodawstwa zawierających takie definicje z innych jurysdykcji. W załączonym materiale przedstawiamy otrzymaną opinię.

Data: 
2018-05-22
Grafika: biało-czerwona urna wyborcza
 • Zmniejszenie liczby urzędników wyborczych budzi niepokój Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Adam Bodnar pyta przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, czy nie zagrozi to przeprowadzeniu wyborów samorządowych

 • Rzecznik apeluje też o uregulowanie zasad tzw. prekampanii wyborczej - działań o charakterze agitacji wyborczej przed formalnym początkiem kampanii

Data: 
2018-05-22
Grafika: dom na szarym tle
 • Nowa, całościowa ustawa reprywatyzacyjna jest niezbędna dla zagwarantowania konstytucyjnych praw obywateli - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich

 • Według niego brak takich przepisów jest źródłem systemowego naruszania praw obywateli

 • W ocenie Rzecznika nie ma żadnego wytłumaczenia dla całkowitej bierności prawodawcy, który od lat odmawia zmierzenia się z tą problematyką  

Data: 
2018-05-22

Chodzi o bieg z 3 maja 2018 roku w Skarżysku-Kamiennej pod patronem Prezydenta Miasta. W regulaminie biegu pojawił się zapis, że mogą w nim wziąć udział tylko osoby narodowości polskiej. Taki zapis, zdaniem Rzecznika, mógł naruszyć zasadę równego traktowania. Dlatego Rzecznik poprosił Prezydenta Miasta, aby wyjaśnił, dlaczego tak brzmi regulamin i czy zapis ten został zmieniony.

Po interwencji Rzecznika zapis regulaminu imprezy, dotyczący nagradzania zmieniono w ten sposób, że w biegu mogły mogli pobiec „uczestnicy posiadający obywatelstwo polskie”.

Data: 
2018-05-21
 • Rzecznik Praw Obywatelskich z satysfakcją przyjmuje inicjatywę ustawodawczą Senatu ws. kryteriów ustalania zwrotu rodzicom kosztów przejazdów do szkoły dzieci z niepełnosprawnościami  

 • Brak kryteriów pozwala gminie narzucać swe warunki; jednolite reguły umożliwią zaś realny dostęp do edukacji uczniom z niepełnosprawnościami - uważa Adam Bodnar

 • RPO od dawna postuluje, aby refundować koszt nie tylko dowozu dziecka do szkoły i potem do domu, ale także powrotu samego rodzica ze szkoły oraz dojazdu po dziecko

Data: 
2018-05-21
 • Naczelny Sąd Administracyjny odmówił wydania uchwały z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich w kwestii kompetencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • Chodzi o rozstrzyganie przez GIODO spraw dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez kościoły i związki wyznaniowe

 • GIODO nie ma zatem prawa badania przepisów wewnętrznych Kościoła katolickiego, a jedynym dokumentem potwierdzającym wystąpienie z Kościoła może być odpis aktu chrztu z adnotacją o wystąpieniu - wynika z decyzji NSA

Data: 
2018-05-21
 • Trzej byli oficerowie Służby Bezpieczeństwa, którzy w latach 80. ostrzegali Kościół o działaniach SB, byli już raz uznani przez sądy za osoby współpracujące z niepodległościowym podziemiem - wskazuje RPO w piśmie do MSWiA

 • Zakład emerytalno-rentowy MSWiA dysponuje prawomocnymi orzeczeniami sądowymi, które powinien wziąć pod uwagę w tej sprawie – podkreśla Adam Bodnar

Data: 
2018-05-21

16 maja Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę, który odbywał karę 25 lat pozbawienia wolności za gwałt i zabójstwo 15-letniej dziewczyny dokonane w 1997 r. W chwili skazania mężczyzna miał 25 lat. Kolejne 18 lat swojego życia spędził za kratami. Dopiero w tym roku prokurator, po wznowieniu postępowania i ponownej analizie dokumentacji nabrał przekonania, że mężczyzna został niesłusznie skazany. 

Data: 
2018-05-21
Grafika: waga, której szalę przechyla klepsydra - symbol czasu
 • Sędziowie zbyt często opierają rozstrzygnięcia wyłącznie na opinii biegłych sądowych, bez ich samodzielnej i krytycznej analizy - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich

 • Jego zdaniem całościowa ustawa o biegłych sądowych zapewniłaby właściwe gwarancje konstytucyjnego prawa do sądu

 • Ministerstwo Sprawiedliwości milczy na temat ustawy, choć dwa lata temu informowało o rozpoczęciu prac nad projektem; Rzecznik apeluje o ich przyspieszenie   

Data: 
2018-05-18
Grafika: paragraf na wózku inwalidzkim
 • Dlaczego protestujące w Sejmie osoby z niepełnosprawnościami dostały zakaz wychodzenia na zewnątrz budynku? Rzecznik apeluje do Marszałka Sejmu
 • Zakaz spacerów szkodzi zdrowiu osób z niepełnosprawnościami

RPO apeluje do marszałka Marka Kuchcińskiego o bardziej otwarte podejście do protestujących oraz o respektowanie ich wolności

Data: 
2018-05-18
 • Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje od wyroku sądu I instancji, który oddalił pozew RPO o wstrzymanie eksmisji Romów z budynku w Limanowej

 • Apelacja zarzuca Sądowi Rejonowemu w Limanowej m.in. naruszenie Konstytucji RP oraz europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

 • Sąd w ogóle nie odniósł się bowiem do zarzutu RPO, że ingerencja władz Limanowej w prawo Romów do ochrony życia prywatnego była sprzeczna z zasadą proporcjonalności

Data: 
2018-05-17
grafika: symbol słuchawki i koperty
 • Rzecznik Praw Obywatelskich dopomina się o ustawowe prawo pozbawionych wolności do korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych w więzieniach 

 • Od 2015 r. trwa korespondencja Rzecznika w tej sprawie ze Służbą Więzienną, która planowała utworzenie takiego ogólnokrajowego systemu na rok 2017

Data: 
2018-05-17
Mężczyzna wpisuje się na listę . Na stole dużo publikacji BEPO

Adam Bodnar uczestniczył w spotkaniu w Marózie już po raz trzeci. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy przyjechali do Maróza, mogli wziąć udział w spotkaniu z RPO i przedstawić problemy, z jakimi mierzą się na co dzień.

Strony