Godło RP

Kronika

np.: 20/10/2018
np.: 20/10/2018
Data: 
2018-09-26
Samochody na ulicy w Warszawie
 • Obywatel dostał 200 zł grzywny za to, że w samochodzie uruchomił pilotem bramę domu, która uderzyła inny samochód
 • Sąd w trybie nakazowym uznał to za wykroczenie polegające na „niezachowaniu należytej ostrożności podczas prowadzenia pojazdu, co zagraża bezpieczeństwu”
 • Według RPO warunkiem takiego zagrożenia musi być niezachowanie ostrożności przez prowadzącego pojazd - przy jego prowadzeniu 
Data: 
2018-09-26
 • Kobieta straciła 75 tys. zł wskutek sfałszowanej umowy pożyczki. Pieniądze zajął komornik po wyroku sądu cywilnego z pozwu firmy windykacyjnej 
 • Pięć lat potem mężczyznę, z którym kobieta miała rzekomo zawrzeć umowę pożyczki, prawomocnie skazano za jej sfałszowanie
 • Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do sądu, który wydał nakaz zapłaty, aby wznowił postępowanie, oddalił pozew firmy windykacyjnej i orzekł zwrot pieniędzy kobiecie
Data: 
2018-09-26
Mężczyzna w kurtce mówi do mikrofonu. Na krześle siedzi dziewczynka z niepełnosprawnością

W październiku 2017 r. w ramach spotkania regionalnego w Częstochowie podczas wizyty w Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” Elżbieta Ferenc, prezeska zarządu, z przejęciem oprowadzała Rzecznika Praw Obywatelskich po remontowanym budynku, w którym planowane było uruchomienie ośrodka wsparcia  wraz z hostelem dla osób w kryzysie bezdomności. Po roku, 26 września 2018 r.

Data: 
2018-09-26
 • Policja ma przejąć od Inspekcji Transportu Drogowego fotoradary  i kamery kontrolujące przejazd na czerwonym świetle  
 • Tak resort infrastruktury odpowiedział RPO, który wskazywał na brak przepisów wykonawczych urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle
 • Przygotowywana zmiana ustawy uporządkuje kwestie kontroli ruchu drogowego  przy użyciu urządzeń rejestrujących – zapewnia ministerstwo
Data: 
Od 2018-09-25 do 2018-09-28
 • Pracownicy Biura Trybunału Konstytucyjnego, którym pod pretekstem reorganizacji pracodawca pogorszył warunki zatrudnienia, kierowali sprawy do sądu
 • Rzecznik Praw Obywatelskich przystępował do tych spraw
 • Wszystkie zakończyły się ugodami, ostatnia – 20 września 2018 r.
Data: 
2018-09-25
Osoby stoją
 • Jednolity system orzekania o niepełnosprawności wypracowany w udziałem organizacji osób z niepełnosprawnościami
 • Likwidacja instytucji ubezwłasnowolnienia
 • Zapewnienie prawa osób z niepełnosprawnościami do samodzielnego życia w  społeczności lokalnej i ze wsparciem asystentów osobistych
 • Uwzględnienie perspektywy praw kobiet z niepełnosprawnościami
Data: 
2018-09-25
Zielona tablica na ścianie domu

25 września 2018 r. (sygn.akt V KK 345/18) Sąd Najwyższy uwzględnił kasację RPO.

W 1960 r. mieszkańcy Zielonej Góry sprzeciwili się eksmisji parafii Św. Jadwigi z Domu Katolickiego. Milicja użyła siły. Ludzie bronili się. W ramach represji skazano setki osób.

Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreślał, że zachowania przeciwstawiające się bezprawnym działaniom organów porządkowych, podejmowanym z rażącym naruszeniem norm konstytucyjnych nie wyczerpują znamion czynu z art. 133 § 1 k.k. z 1932 r.

Data: 
2018-09-25
Osoby witają się

Specjalna sprawozdawczyni ONZ Karima Bennoune rozmawiała 25 września 2018 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich o stanie przestrzegania praw kulturalnych w Polsce.

RPO przedstawił jej informację dotyczącą działań podejmowanych w zakresie praw kulturalnych (w załączeniu), w której wskazuje na problemy związane z realizacją praw kulturalnych. Chodzi m.in. o:

Data: 
2018-09-25
Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
 • Trzeba poprawić organizację lekcji religii mniejszościowych i etyki, tak by rodzice wiedzieli, że takie lekcje są możliwe
 • Obowiązek organizowania takich lekcji powinien być nałożony na szkoły mocą ustawy, a nie wyłącznie rozporządzenia MEN
 • Dyrektorzy powinni mieć obowiązek informowania rodziców i uczniów o możliwości i zasadach organizacji takich lekcji, bo inaczej wielu rodziców nawet nie dowie się o przysługujących im prawach
Data: 
2018-09-24
Samochody na ulicy w Warszawie

Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach bada sytuację na autostradzie A1, kiedy kierowcy aut, aby nie czekać w korku z powodu wypadku, jechali tzw. korytarzem życia, zjeżdżali z autostrady skarpą drogową, wjeżdżali pasem zieleni na drogę serwisową.

Pełnomocnik Terenowy RPO poprosił Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy o informacje.

Data: 
2018-09-24
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

24 września 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Komisariat Policji Warszawa Targówek, ul. Chodecka 3/5.W czasie wizyty dokonano inspekcji pomieszczeń służbowych i radiowozów, przeprowadzono rozmowy z personelem oraz zapoznano się z wybraną dokumentacją.

Data: 
2018-09-24
Dwaj mężczyźni na tle loga RPO siedzą i rozmawiają
 • Jak wygląda sytuacja w Polsce dwa lata po zwiększeniu uprawnień służb specjalnych w zakresie inwigilacji?
 • Jakie wnioski wynikają dla nas ze sprawy Sacharow przeciw Rosji?

24 września 2018 r. odbyła się w Biurze RPO konferencja dotycząca inwigilacji. Uczestniczył w niej bohater słynnej sprawy „inwigilacyjnej” przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka Roman Sacharow (Zakharov).

Data: 
2018-09-24
 • O powody przesłuchań sędziów - którzy zabierają głos o sytuacji w wymiarze sprawiedliwości lub zadali pytania Trybunałowi Sprawiedliwości UE - Rzecznik Praw Obywatelskich pyta sędziowskich rzeczników dyscyplinarnych
 • RPO chce też wiedzieć, na czyj wniosek te czynności są podejmowane. Prawo takie mają: Minister Sprawiedliwości, prezesi lub kolegia sądów apelacyjnych i okręgowych, Krajowa Rada Sądownictwa oraz rzecznicy dyscyplinarni
Data: 
2018-09-24
 • Gdy apelację wniesiono jedynie na korzyść oskarżonego, sąd odwoławczy ma się powstrzymać nie tylko od posunięć powodujących pogorszenie jego sytuacji prawnej, ale nawet takich, które tylko mogą to powodować - orzekł Sąd Najwyższy  
 • W wyniku kasacji Rzecznika Praw Obywatelskich SN uchylił wyrok jednego z sądów okręgowych w zakresie czasu popełnienia przestępstwa
Data: 
2018-09-21
Mem z nutkami: ósemka z kropką, szesnastka i dwie ćwierćnuty

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację do Sądu Najwyższego z wnioskiem o uniewinnienie pana Jana, prawomocnie ukaranego przez sąd grzywną za wykroczenie polegające na zmianie słów polskiego hymnu.

Data: 
2018-09-21
 • Dzieci, osoby z niepełnosprawnościami czy obłożnie chore mogą wylądować na bruku, o ile mieszkały razem z członkiem rodziny, który stracił prawo własności do mieszkania za długi
 • Rodzina właściciela mieszkania nie korzysta bowiem z takiej ochrony przed bezdomnością, jaka przysługuje lokatorom w szczególnie trudnej sytuacji życiowej
 • Rzecznik zwraca uwagę na problem od lat. W tej chwili rząd gotów jest już się nim zająć, jednak sprawa trafiła z resortu sprawiedliwości do inwestycji i rozwoju 
Data: 
2018-09-21
Osoba przemawia

21 września 2018 r. rzecznik praw obywatelskich wystąpił podczas odbywającego się w Warszawie 52. kongresu Federacji Adwokatur Europejskich (FBE - Fédération des Barreaux d’Europe).

Tematem przewodnim obrad jest prawo do prywatności w erze cyfrowej. Organizatorami są warszawska Okręgowa Rada Adwokacka i Okręgowa Izba Radców Prawnych. 

Data: 
2018-09-20
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

W dniach 17-20 września 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Tortur przeprowadzili wizytację prewencyjną całodobowych placówek opiekuńczych: Domu Seniora „Przystań” w Ścinawie oraz Domku z Sercem w Radwanicach.

W ramach czynności wizytujący przeprowadzili rozmowy z właścicielami placówek, dokonali oglądu wybranych pomieszczeń, przeprowadzili indywidualne rozmowy z mieszkańcami oraz zapoznali się z wybraną dokumentacją. Przedstawiciele KMPT nie napotkali trudności w realizacji zadań.

Zebrane podczas wizytacji informacje zostaną poddane analizę w Biurze RPO.

Data: 
2018-09-20
Grafika: krzyż
 • Brak możliwości odwołania od decyzji prokuratury o ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka
 • Taki wyrok wydał 20 września 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie  przeciwko Polsce (skargi nr 30491/17 oraz 31083/17)
Data: 
2018-09-20
 • Kodeks postepowania karnego tworzono na potrzeby demokratycznego państwa prawa, przy założeniu m.in. niezależności prokuratury i sądów oraz kontroli jakości ustawodawstwa przez Trybunał Konstytucyjny
 • Dziś te zasady są zachwiane, rośnie omnipotencja państwa, sędziowie są dyscyplinowani, a jednostka często pozostaje bez ochrony
 • Nadzieję można pokładać w Trybunale Sprawiedliwości UE, Europejskim Trybunale Praw Człowieka, bezpośrednim stosowaniu Konstytucji przez sądy oraz refleksji naukowej
Data: 
2018-09-20
 • Dziennikarze muszą występować do Sądu Okręgowego w Krakowie o przyznanie rocznej akredytacji - aby móc wejść do budynku z kamerą, aparatem fotograficznym, mikrofonem lub dyktafonem
 • Takie zarządzenie prezeski i dyrektora sądu Rzecznik Praw Obywatelskich uznaje za pozbawione podstaw prawnych i żąda jego uchylenia
 • Według Adama Bodnara zapisy te mogą naruszać m.in. wolność prasy i słowa, wyrażania poglądów oraz prawo obywateli do informacji o działalności organów władzy 
Data: 
2018-09-20
 • Ludzie mają kłopoty z wchodzeniem do budynków sądów. Przy wejściu żąda się od nich sądowego wezwania lub wykazania "potrzeby wejścia"
 • Przyczyną takich naruszeń zasady jawności rozpraw są regulaminy wydawane przez prezesów i dyrektorów sądów
 • Nie mają oni do tego podstaw prawnych - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich, który już wcześniej interweniował w kilku sądach
Data: 
2018-09-20
 • Kandydaci na słuchaczy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury muszą dziś mieć mniej niż 35 lat (na aplikację sędziowską i prokuratorską) oraz 40 lat (aplikacja sędziowska i prokuratorska uzupełniająca)
 • Może to naruszać zasady równego traktowania i niedyskryminacji wyrażone w art. 32 Konstytucji RP oraz w prawie europejskim - podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich
Data: 
2018-09-19
Mężczyzna odpowiada na pytanie dziennikarzy, w tle napis Centrum Jasna

Delegacja Komisji przyjechała do Polski, aby ocenić stan zagrożenia dla rządów prawa i podstawowych wartości UE. Delegacja przybyła do Polski w czasie, gdy trwają konsultacje na temat rządów prawa między Radą do Spraw Ogólnych UE a władzami polskimi.

Szefem delegacji jest europoseł Claude Moraes, a w jej skład wchodzą europosłowie: Frank Engel, Nathalie Griesbeck, Barbara Spinelli, Judtith Sargentini, Joelle Bergeron i Nicolas Bay.

Data: 
2018-09-19
Osoby stoją

Współpraca między obu instytucjami jest dowodem na to, jakie korzyści dla obywateli przynosi wspólne działanie niezależnych instytucji. Kończący kadencję rzecznik praw dziecka Marek Michalak został wyróżniony odznaką honorową RPO za zasługi dla ochrony praw człowieka.

Data: 
2018-09-19
 • Ludzie skarżą się RPO, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zbyt wysokich potrąceń świadczeń emerytalnych i rentowych w postępowaniach o tzw. upadłość konsumencką
 • Potrącenia co do zasady nie powinny przekraczać 25% świadczenia. Tymczasem zdarza się, że ZUS pobiera więcej  
 • Te same osoby mają też różne potrącenia w poszczególnych miesiącach. Ponadto część oddziałów ZUS liczy potrącenia od kwoty brutto świadczenia, inne zaś od wartości netto
Data: 
2018-09-18

Do Rzecznika zgłosił się pokrzywdzony, którego przedstawiciel firmy telekomunikacyjnej namawiał do przedłużenia umowy o telefon. Do jego mieszkania przyszedł mężczyzna, który oświadczył, że pokrzywdzony „otrzymał nagrodę od Prezydenta B.". Jedynym warunkiem jej otrzymania było podpisanie pisma. Podpisała je żona pokrzywdzonego. Po kilku miesiącach pokrzywdzony dowiedział się, że jego telefon w sieci Orange S.A. został odłączony.

Data: 
2018-09-18
Ludzie przy stole w nowoczesnym wnętrzu

My, sygnatariusze niniejszej Deklaracji, w roku 70. rocznicy uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz 65. rocznicy wejścia w życie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, pragniemy podkreślić istotne znaczenie umów międzynarodowych służących ochronie praw i wolności jednostki oraz konieczność zwiększania wiedzy społeczeństwa na ich temat.

Data: 
2018-09-18
Dwaj policjanci tyłem
 • W sierpniu 2018 r. policja wstrzymała wypłaty dodatków dla funkcjonariuszy. Potem to odwołano - z zapewnieniem, że wydatki te nie są zagrożone
 • MSWiA zwróciło się zaś do premiera o zwiększenie budżetu policji z rezerwy ogólnej
 • Rzecznik Praw Obywatelskich pyta resort, jakie braki były powodem tego wniosku i jak zamierza uniknąć takich sytuacji w przyszłości
Data: 
2018-09-18
Grafika: autobus na przystanku
 • Kierowcy autobusów w dużych miastach nie mają gwarancji przepisowego odpoczynku między kursami - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Prawo nie uwzględnia bowiem korków, zmian organizacji ruchu, wypadków czy awarii pojazdów
 • Często wymusza to na kierowcach jazdę bez przerw dla nadrobienia opóźnień rozkładu jazdy
 • Według Rzecznika potrzebna jest zmiana przepisów, która zapewni możliwość faktycznego korzystania z obowiązkowych przerw, określonych także przez prawo europejskie

Strony