Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Kronika

np.: 20/01/2018
np.: 20/01/2018
Data: 
2017-11-16
zdjęcie: mężczyzna w garniturze stoi przy stole prezydialnym w tle stoi baner

„Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć” to hasło kampanii organizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Pelikan. 16 listopada w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca akcję. W wydarzeniu wziął udział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Wśród uczestników gdańskiej konferencji byli m.in. adwokaci, sędziowie, psycholodzy, przedstawiciele służb publicznych.

Data: 
2017-11-15
Zdjęcie z komputera: posłowie na sali posiedzeń komisji

Sprawa budżetu RPO wzbudziła w czasie posiedzenia komisji finansów ożywioną dyskusję, choć przewodniczący Komisji Jacek Sasin przyznał, że przekazana posłom negatywna opinia komisji sprawiedliwości w sprawie RPO nie wywołuje skutków prawnych, „a obecnie nie ma żadnego wniosku o zmniejszenie budżetu RPO”.

Data: 
2017-11-15
grafika: na pomarańczowym tle sylwetki ludzi, w tle kontury Polski

Recznik Praw Obywatelskich skierował do Prokuratora Okręgowego w Warszawie wystąpienie, w którym odniósł się do haseł i symboli, prezentowanych przez niektórych uczestników tegorocznego Marszu Niepodległości. Jest to kolejne wystąpienie, obok wcześniejszych wystąpień skierowanych do Komendanta Stołecznego Policji, w którym Rzecznik wyraził swoje zaniepokojenie przebiegiem Marszu.

Data: 
2017-11-15
zdjęcie: kilkadziesiat osób siedzi przy stołach, przed nimi dwie kobiety i dwaj mężczyźni siedzą za stołem prezydialnym

- To Już dwunasta z cyklu szesnastu debat regionalnych Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Co miesiąc spotykamy się w innym województwie, by rozmawiać o sytuacji osób pozbawionych wolności: więźniów, osób zatrzymanych przez policję, przebywających w izbach wytrzeźwień, ale także mieszkańców domów pomocy społecznej, czy pacjentów szpitali psychiatrycznych – mówił zastępca dyrektora Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Przemysław Kazimirski podczas spotkania w Bydgoszczy. W wydarzeniu wzięli udział m.in.

Data: 
2017-11-15
Grafika: budynek i ludzie

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od osób odbywających karę pozbawienia wolności, które żalą się na uniemożliwienie im udziału w posiedzeniu sądu odwoławczego w przedmiocie udzielenia przerwy w wykonaniu kary. Dotyczy to sytuacji, gdy skazani wnioskują do sądów apelacyjnych o doprowadzenie na posiedzenia, jednak sądy nie uwzględniają tych wniosków i nie zarządzają doprowadzenia osadzonego uznając, że udział obrońcy w wystarczającym stopniu zabezpieczy jego interesy.

Data: 
2017-11-14

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę reakcji policji na okrzyki i transparenty niesione w czasie „Marszu Niepodległości” 11 listopada 2017 r. w Warszawie, których treść mogła stanowić przestępstwa z art.

Data: 
2017-11-14
zdjęcie: kobieta i mężczyzna stoją przed kilkunastoma osobami

14 listopada w Biurze RPO odbyła się projekcja filmu „Historia Ireny Sendlerowej 1910-2008” w reżyserii Andrzeja Wolfa. Materiał filmowy został poprzedzony wprowadzeniem reżysera. W spotkaniu filmowym z pracownikami Biura RPO wziął udział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar oraz zastępczyni RPO Hanna Machińska.

Data: 
2017-11-14
Grafika: budynek i ludzie

O barierach w dostępie do wymiaru sprawiedliwości z punktu widzenia obywateli dyskutowali uczestnicy pierwszego panelu dyskusyjnego podczas konferencji „Wyzwania dla polskiego sądownictwa w 100-lecie jego odrodzenia”, która odbyła się w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa. W debacie wziął udział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

Data: 
2017-11-14
Grafika: domy, kościół i fabryka na szarym tle

9 listopada 2017 r. wpłynęła odpowiedź Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wystąpienie Rzecznika z 13 maja 2017 r. w sprawie procedury wpisu do gminnej ewidencji zabytków (IV.7002.21.2014). Na niedostateczną ochronę praw właścicieli nieruchomości objętych taką procedurą (przede wszystkim brak jawności takiego quasi-postępowania) Rzecznik zwraca uwagę od kilku już lat; wystąpienia te nie doprowadziły jednak do zmiany przepisów.

Data: 
2017-11-13

Niepokój Rzecznika wzbudzają informacje, z których wynika, że Policja podejmuje czynności wobec osób pokojowo protestujących, które to czynności mogą uniemożliwiać im korzystanie z wolności zgromadzeń. Chodzi m.in. o informację, że w trakcie interwencji Policji podczas zgromadzeń publicznych odbywanych w Puszczy Białowieskiej Policja używała siły wobec uczestników zgromadzenia (wyprowadzanie w kajdankach), legitymowała uczestników manifestacji, wręczała mandaty.

Data: 
2017-11-13
Grafika: budynek i ludzie

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie podjęcia odpowiednich działań mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony praw asesorów sądowych w postępowaniu przed KRS.

Krajowa Rada Sądownictwa złożyła sprzeciw wobec powierzenia obowiązków sędziego 265 asesorom, którzy zostali mianowani przez Ministra Sprawiedliwości oraz złożyli wobec niego ślubowanie w dniu 21 września 2017 r.

 

Możliwość zastosowania art. 45 ustawy o KRS w celu rozwiązania sporu wokół asesorów sądowych 

 

Data: 
2017-11-10
Sala senacka w czasie obrad plenarnych

Wystąpienie RPO i debata w Senacie (zapis stenograficzny)

Szanowna Pani Marszałek! Szanowne Panie i Panowie Senatorowie! Wysoki Senacie!

Mam zaszczyt przedstawić informację o działalności rzecznika praw obywatelskich oraz o stanie przestrzegania praw i wolności człowieka i obywatela w 2016 r.

Data: 
2017-11-09
Grupa ludzi na sali sesyjnej, na ekranie dwa słupki i napis 256 proc.

90 osób przyszło na spotkanie w sprawie tzw. kredytów "frankowych" do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy  al. Niepodległości 16/18.

To było już 16. spotkanie z serii spotkań organizowanych w całej Polsce. Dotychczas takie spotkania odbyły się we Bydgoszczy, Częstochowie Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Słupsku, Warszawie i Wrocławiu (w niektórych z tych miast – kilka razy, tak duże było zainteresowanie)

Data: 
2017-11-09
Grafika: ludzie i instytucja na pomarańczowym tle

W sprawie, która trafiła do Rzecznika, starsza klientka jednego z banków została okradziona przez pracownika, który dokonywał transakcji na niekorzyść klientki. W pewnym momencie, złodziej przestał być pracownikiem banku, ale kontynuował swój proceder w oparciu o wyłudzone pełnomocnictwo, powodując dalsze straty. Kiedy sprawa wyszła na jaw, bank zwrócił klientce środki ukradzione z rachunku bankowego w okresie, kiedy sprawca był jego pracownikiem, ale odmówił zwrotu tych środków, które zostały ukradzione po zwolnieniu go z pracy.

Data: 
2017-11-09
Mężczyzna w czapce kładzie kamień na zwalonych tablicach nagrobnych

Wspierając ofiary ataków motywowanych uprzedzeniami, reagując na mowę nienawiści, wyrażasz sprzeciw wobec czynów i słów, które krzywdzą innych.

 

Data: 
2017-11-09
Adam Bodnar w XLII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej

W dniu 9 listopada 2017 r. w XLII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Warszawie rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar poprowadził lekcję – warsztaty z wykorzystaniem Konstytucji RP dla prawie pięćdziesięciu uczniów. Podczas dwugodzinnych zajęć uczniowie rozwiązywali kazusy prawne opracowane na podstawie prawdziwych spraw, do których rozwiązania niezbędne było użycie zapisów Konstytucji.

Data: 
2017-11-08
grafika: postacie symbolizujące rodziców i dziecko

Do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka wpływają skargi wskazujące, iż procedura adopcyjna polskich dzieci przez osoby posiadające miejsce zamieszkania lub pobytu poza granicami naszego kraju w wielu przypadkach nie gwarantuje poszanowania praw dziecka. Na skutek tych skarg dokonana została analiza przepisów ją regulujących oraz przeprowadzonych przez ekspertów badań postępowań sądowych w tych sprawach, gdyż w ocenie obu Rzeczników zagadnienie to jest istotne ze względu na wagę zagrożenia interesu dzieci.

Data: 
2017-11-08
grafika: postacie symbolizujące rodziców i dziecko

Na tle docierających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich sygnałów uwagę zwraca problem niewystarczającego zabezpieczenia interesów dzieci w sytuacji likwidacji placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej, bądź rozwiązania umowy z podmiotem realizującym zadania w tym zakresie na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dalej jako: ustawa).

Data: 
2017-11-08
Screen komputerowy z transjmisji video. Posłowie siedzą w sali posiedzeń komisji

„Jesteśmy pewne, że gdyby Agnieszce Pysz udzielono pomocy, gdy zaczęła o nią prosić, nie doszłoby do tej tragedii” – napisały współosadzone kobiety, która 7 czerwca 2017 zmarła w warszawskim areszcie na Grochowie. Ich relacja była podstawą do wniosku posłów PO i Nowoczesnej o zwołanie posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

Data: 
2017-11-07
Grafika: na pomarańczowym tle czarny order

Minął prawie rok, odkąd Sąd Apelacyjny w Krakowie nakazał niemieckiej stacji telewizyjnej ZDF przeproszenie Karola Tendery, byłego więźnia Auschwitz, za nazwanie obozów zagłady polskimi (wyrok z dnia 22 grudnia 2016 r., sygn. akt I Aca 1080/16). Wyrok uwzględniał w całości argumentację Rzecznika Praw Obywatelskich, który przyłączył się do postępowania i wskazywał na bezprawne naruszenie dóbr osobistych Karola Tendery (reprezentowanego przez radcę prawnego Lecha Obarę), w szczególności tożsamości narodowej i godności narodowej.

Sprawą zajmie się niebawem polski Sąd Najwyższy.

Data: 
2017-11-07
zdjęcie: portret mężczyzny w garniturze i czerwonym krawacie

Kapituła Nagrody RPO im. Pawła Włodkowica jednogłośnie postanowiła przyznać ją w 2017 roku prof. Adamowi Strzemboszowi.

- Profesor Adam Strzembosz nie zmienia zasadniczych poglądów na funkcjonowanie państwa i prawa,  od lat wskazuje na te same wartości. Zmienia się jedynie rzeczywistość polityczna i ustrojowa, w której toczy się debata na ten temat – mówił rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar podczas posiedzenia Kapituły.

Data: 
2017-11-07

O tym jak ważne jest społeczeństwo obywatelskie Adam Bodnar mówił podczas X Konferencji Krakowskej „MałoPolska – globalne wyzwania, regionalne rozwiązania”. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem RPO. Rzecznik wziął udział w panelu pt. „MałoPolska obywatelska”.

Data: 
2017-11-06
zdjęcie: trzy kobiety i trzech mężczyzn stoją obok siebie, kobieta i mężczyzna po środku trzymają bukiety czerwonych róż

- Dzisiejsza uroczystość odbywa się w szczególnym momencie, gdy trwa atak na niezależne instytucje chroniące prawa obywatelskie, a także na wartości konstytucyjne, podstawę naszego państwa. Podważa się dzieło życia osób, które są na tej sali, a przede wszystkim – Laureatów – mówił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar otwierając uroczystość wręczenia odznak honorowych RPO dwojgu wybitnym adwokatom: Annie Boguckiej-Skowrońskiej i Jackowi Taylorowi.

Data: 
2017-11-06
Grafika: na pomarańczowym tle sylwetka małego dziecka

Do Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu zwróciła się matka trójki dzieci. Sąd Rejonowy zdecydował o ich umieszczeniu w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Powodem były wyjazdy matki zagranicę do pracy. Wyjazdy te są krótkie, najwyżej 2 weekendy w miesiącu. Wtedy zostawia ona dzieci pod opieką zaprzyjaźnionych osób. Kobieta mówiła, że jest skonfliktowana z kuratorem sądowym, na wniosek którego zostało wszczęte postepowanie. Tymczasem asystent rodziny wyznaczony z MOPS nie odnotował żadnych niepokojących zjawisk w rodzinie.

Data: 
2017-11-03

Wnioskodawcą w sprawie jest Minister - członek Rady Ministrów, Koordynator Służb Specjalnych.

Przedstawiony projekt zakłada, że w jednym akcie prawnym rangi ustawowej uregulowane zostaną zagadnienia będące dotychczas przedmiotem:

Data: 
2017-11-03
Grafika: budynek i ludzie

W zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje zagadnienie publicznego ogłaszania wyroków nakazowych w postępowaniu karnym (art. 418a Kodeksu postępowania karnego), w szczególności, czy instytucja wyroku nakazowego jest zgodna z Konstytucją, przewidującą, że wyrok ogłaszany jest publicznie.

Data: 
2017-11-03
Grafika: budynek i ludzie

Wypełniając konstytucyjne zadanie Rzecznika stania na straży wolności i praw człowieka i obywatela Rzecznik Praw Obywatelskich pragnie zwrócić uwagę na problemy, które mogą pojawić się  w związku z proponowanymi przez Prezydenta rozwiązaniami (VII.510.2.2017). Chodzi o zapewnienie każdemu prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd  (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP).

Data: 
2017-11-03

W sferze zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich znajduje się problematyka podzielników kosztów ciepła dla potrzeb rozliczania kosztów ciepła dostarczanego do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych (IV.7215.186.2016).

Obywatele tę kwestię w skargach kierowanych do Rzecznika zwracają uwagę na krzywdzące nieprawidłowości w rozliczeniach za ciepło. Ich efektem są wysokie dopłaty do kosztów ogrzewania, wynoszące nawet kilka tysięcy złotych w okresie rozliczeniowym.

Data: 
2017-11-03

Równość płci, w tym równość wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet, jest jedną z fundamentalnych wartości konstytucyjnych RP oraz Unii Europejskiej. Tymczasem w wielu obszarach niezbędne są dalsze działania na rzecz jej pełnego urzeczywistnienia.

Strony