Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Kronika

np.: 17/01/2018
np.: 17/01/2018
Data: 
2017-10-30
Mężczyzna mówi do dzieci sfotografowanych od tyłu

- Rzecznik Praw Obywatelskich to jest taki specjalny urzędnik, powołany przez parlament  po to, by dbać o prawa obywatelskie, o prawa wszystkich tych, którzy zostali skrzywdzeni przez państwo, sądy, prokuraturę, policję, czy straż graniczną. Ale Rzecznik nie robi tego sam – ma do pomocy prawie 300 osób, które codziennie pracują w Biurze – mówił Adam Bodnar podczas spotkania z trzecioklasistami w Szkole Podstawowej nr 7 w Suwałkach. Wizyta odbyła się w ramach spotkań regionalnych RPO.

Data: 
2017-10-30

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się, na wniosek osoby zainteresowanej, w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje on m.in. osobie, która ukończyła 75 lat.

Data: 
2017-10-29

Spotkaliście się Państwo kiedykolwiek z odmową wstępu na basen albo odmową wykonania zabiegu kosmetycznego, czy strzyżenia u fryzjera?

Jeśli nie, to nie znacie codzienności osób chorujących na najcięższe postacie łuszczycy.

Na łuszczycę choruje w Polsce kilkaset tysięcy osób i chociaż choroba ta nie jest zakaźna a ma charakter autoimmunologiczny (wynika z nieprawidłowo funkcjonującego układu odpornościowego), często jest przyczyną wykluczenia społecznego i zawodowego osób na nią cierpiących.

Data: 
2017-10-27
Dwaj mężczyźni przy stole, jeden notuje

WARSZAWA (27 października 2017 r.) - “Niezależność systemu sądownictwa oraz innych kluczowych standardów demokracji, takich jak trójpodział władzy, są obecnie zagrożone”, powiedział Specjalny Sprawozdawca ONZ, pan Diego García-Sayán na zakończenie swojej oficjalnej wizyty w Polsce, która trwała od 23 do 27 października 2017 r.

Data: 
2017-10-27
RPO - informacja, podatki.png

Rzecznik  Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie możliwości nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn. Chodzi o problem opodatkowania darowizn przekazywanych na rzecz wychowanków rodzin zastępczych przez ich rodziców zastępczych.

Data: 
2017-10-27

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobnych postępowaniach wyjaśniających, zbadane zostały okoliczności dwóch, niezależnych interwencji podjętych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców oraz ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową. W obu tych przypadkach interweniujący funkcjonariusze SG wyposażeni byli w paralizatory, czyli urządzenia służące do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Data: 
2017-10-27
Grafika: dom na szarym tle

Analiza prowadzonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich spraw osób ubiegających się o gminną pomoc mieszkaniową, które uzyskały odmowę z powodu przekroczenia kryterium dochodowego, pokazuje negatywne skutki braku ustawowej definicji dochodu, którą związane byłyby gminy rozpoznające wnioski mieszkaniowe.

Data: 
2017-10-26
grafika: na szarym tle karetka pogotowia z czerwonym krzyżem

Powszechnie wiadomo, że lekarze wykonują zawód nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale też w oparciu o umowy cywilne i indywidualną praktykę.  Dlatego  Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie maksymalnych norm czasu pracy personelu medycznego. Przypomina w piśmie o dwóch tragicznych zgonach lekarzy w miejscu pracy: we Włoszczowej i w Jaśle.

Data: 
2017-10-26
Grafika: człowiek za biurkiem

Minister Sprawiedliwości podziela stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, że nie ma dziś przepisu, który  pozwalałby komornikowi sądowemu wezwać dłużnika do osobistego stawiennictwa w kancelarii pod rygorem ukarania go karą grzywny w trybie art. 762 § 1 k.p.c. Pogląd ten jest konsekwentnie podtrzymywany przez Ministra Sprawiedliwości i wszelkie przeciwne działania organów egzekucyjnych należy ocenić jako nie znajdujące oparcia w powszechnie obowiązujących normach prawnych – informuje RPo wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Data: 
2017-10-26

Wizytacje przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (dalej: KMPT) w jednostkach penitencjarnych pozwalają stwierdzić, że sytuacja w zakresie dokumentowania i zgłaszania przypadków tortur lub nieludzkiego i poniżającego traktowania jest w chwili obecnej niezadowalająca. Brak procedur opisujących reakcję personelu na informację o poddawaniu kogoś torturom lub innym formom przemocy może prowadzić do nieudzielenia pomocy ofierze w ogóle bądź w nieodpowiednim czasie. Ponadto, dokumentowanie wszelkich urazów często jest robione bardzo powierzchownie.

Data: 
2017-10-26

Rzecznik zwrócił się do  do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie braku systemowych rozwiązań odnośnie wsparcia w środowisku otwartym rodziców z niepełnosprawnością, którzy napotykają na poważne bariery w wykonywaniu funkcji rodzicielskich.

Data: 
2017-10-26

Po publikacji Onetu "Mobbing nie jest przestępstwem do końca, czyli jak żandarmeria nie chroniła kapral Anny" rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar poprosił komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej gen. Tomasza Połucha o szczegółowe informacje dotyczące tej sprawy oraz sprawozdanie z czynności wyjaśniających w Żandarmerii Wojskowej dotyczących molestowania seksualnego i mobbingu kobiety.

Data: 
2017-10-26
Grafika:banknot ze skrzydełkami

Z sygnałów docierających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że  zdarzają się sytuacje, w których pomimo braku możliwości prowadzenia skutecznego postępowania egzekucyjnego w administracji, organy wielokrotnie wszczynają egzekucję, aby zapobiec przedawnieniu. Każdorazowe wszczęcie egzekucji prowadzi do przerwania biegu terminu przedawnienia do dochodzenia należności celnych powstałych przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Oznacza to, że działania organów egzekucyjnych polegające na wszczynaniu egzekucji mogą prowadzić do wydłużania terminu przedawnienia.

Data: 
2017-10-25
RPO podczas Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami

- Musimy stworzyć kompleksowy system wsparcia osób z niepełnosprawnościami, tak aby mogły one same o sobie decydować - mówił podczas III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami „Za niezależnym życiem” rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

Data: 
2017-10-25
Przedstawiciele Komisji Weneckiej

25 września rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar rozmawiał z delegacją Komisji Weneckiej o sprawach dotyczących działania znowelizowanego prawa o prokuraturze. Rzecznik podczas rozmowy odnosił się do wniosku skarżącego ustawę o prokuraturze do Trybunału Konstytucyjnego z 18 kwietnia 2016 r.

Data: 
2017-10-24
Janina Ochojska

Rzecznik praw obywatelskich wziął udział w uroczystej gali z okazji obchodów Światowego Dnia ONZ. Była to również okazja do wręczenia statuetek Architekt Rozwoju. Janina Ochojska otrzymała nagrodę Architekta Rozwoju w kategorii „Pomoc w potrzebie, prawa człowieka”. W tej kategorii nominowani byli również Wojciech Wilk, prof. Adam Strzembosz i ks. kardynał Kazimierz Nycz. Laudację na cześć laureatki wygłosił Adam Bodnar. Złożył serdecznie gratulacje Janinie Ochojskiej i podziękował za niezwykle trafny wybór członkom Kapituły.

Data: 
2017-10-24
Komisja sejmowa, posłowie podnoszą rękę w głosowaniu

Pozytywnie posłowie zaopiniowali budżet Sądu Najwyższego (wskazali, że być może po zmianach w ustawie o Sądzie Najwyższym budżet ten trzeba będzie jeszcze zwiększyć), podobnie postąpili w sprawie Trybunału Konstytucyjnego (który ma uzasadnioną potrzebę zakupu nowego samochodu oraz utrzymania płac sędziowskich na poziomie ok 25 tys. zł dla sędziów oraz 7500 zł dla pracowników). Debaty o tej części budżetu w zasadzie nie było.

Data: 
2017-10-24

Limit wydatków w projekcie budżetu na 2018 rok określony został w wysokości 42 mln 639 tys. zł, tj. o 5 mln. 457 tys.  zł wyższej od przewidywanego wykonania 2017 roku.

Budżet Rzecznika w 2017 roku jest  niższy od przyznanego w 2012 roku, co nie pozwala w pełni na realizację wszystkich nałożonych na RPO zadań.

Data: 
2017-10-24
Zdjęcie okładki z zielonymi napisami

- Chciałbym poddać pod rozwagę problem wzmocnienia pozycji pokrzywdzonego w toku postępowania w sprawach nieletnich – pisze RPO Adam Bodnar do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry (II.518.5.2017).

Z klatki schodowej po raz kolejny zniknął rower. Młodzi ludzie na osiedlu zdemolowali samochody na parkingu. Nasze dziecko zostało ciężko pobite przez grupę nastolatków.

Policja zatrzymała sprawców. Jakie mamy prawa?

Dziś wszystko zależy od tego, ile lat mieli sprawcy.

Data: 
2017-10-23
Dwaj mężczyźni przy stole, jeden notuje

Specjalny sprawozdawca ONZ ds. niezależności sędziów Diego Garcia-Sayán spotkał się 23 października z rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem.

Celem misji jest ocena wpływu kryzysu konstytucyjnego na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz skutków nowelizacji ustawy o sądach powszechnych i planowanych zmian w ustawach o Sądzie Najwższym i KRS na niezależność sądownictwa.

Diego Garcii Sayanowi towarzyszy Stefano Sensi  z Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka.

Data: 
2017-10-23
Spotkanie Koalicji Równych Szans

- Mógłbym długo opowiadać o naszych działaniach dotyczących równego traktowania. To praca wielu zespołów, wielu zaangażowanych osób w Biurze – mówił rzecznik praw obywatelskich podczas spotkania z przedstawicielami Koalicji Równych Szans.

Niestety podejmowanie takich działań wiąże się z określonymi konsekwencjami – jedną z nich jest np. hejt, który dotyka instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich.

Data: 
2017-10-23
Grafika: sylwetka ludzka

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie wątpliwości, które pojawiły się w związku z rozbieżnymi orzeczeniami sądów administracyjnych w zakresie aktualizacji danych osobowych w księgach kościelnych oraz powiązanych z tym kompetencji GIODO.

Data: 
2017-10-23
Adam Bodnar, Marek Michalak, Mikołaj Pawlak, Włodzimierz Paszyński, Monika Sajkowska

„Brakuje w Polsce lepszego uregulowania statusu osoby pokrzywdzonej w sprawach nieletnich” – dr Adam Bodnar otworzył ogólnopolską Konferencję „Pomoc Dzieciom Ofiarom Przestępstw” organizowaną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Data: 
2017-10-23

W związku z przypadającym 29 października 2017 r. Światowym Dniem Chorych na Łuszczycę, Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił Ministrowi Zdrowia uwagi zgłoszone przez organizacje społeczne działające na rzecz pacjentów dotkniętych tym schorzeniem. Wśród zgłaszanych tematów wyraźnie rysuje się podział na kwestie organizacyjno-prawne oraz społeczne.

Data: 
2017-10-23
Grafika: budynek i ludzie

Na tle jednej ze spraw Rzecznik Praw Obywatelskich powziął wątpliwości co do prawidłowości regulacji prawnej przyjętej w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych.

Zgodnie z przepisami w przydziale spraw nie uwzględnia się sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych nieobecnych w pracy z powodu choroby trwającej nieprzerwanie, co najmniej 7 dni kalendarzowych. Brakuje więc podstawy do nieuwzględniania w przydziale spraw orzeczników nieobecnych w pracy, co najmniej 7 dni kalendarzowych z innych usprawiedliwionych powodów.

Data: 
2017-10-23
Grafika: cztery małe ptaszki

Trybunał Konstytucyjny skierował do Sejmu postanowienie sygnalizacyjne zawierające uwagi na temat działań ustawodawczych zmierzających do wprowadzenia bardziej szczegółowej regulacji dotyczącej zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych. Trybunał podzielił pogląd Rzecznika, który przystąpił do skargi konstytucyjnej w tej sprawie, że przyznanie ustawowego uprawnienia przy równoczesnym braku określenia zasad jego realizacji prowadzi do zróżnicowania warunków zwrotu kosztów w poszczególnych gminach.

Data: 
2017-10-23

19 października 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Nawrot przeciwko Polsce (skarga nr 77850/12).

Data: 
2017-10-21

W dniu 21 października 2017 r. w Biurze  RPO  odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich  z przedstawicielami  lekarzy rezydentów.

Stronę lekarzy rezydentów reprezentowali: Krzysztof Hałabuz oraz Łukasz Jankowski.

Ze strony RPO w spotkaniu wzięli udział: rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, zastępczynie RPO: Hanna Machińska i Sylwia Spurek oraz Piotr Mierzejewski - dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, a także Ewa Osińska pracowniczka tego Zespołu.

Strony