Zawartość

Kronika

Liczba całkowita wyników: 6514
Data początkowa
np.: 14/04/2021
Data końcowa
np.: 14/04/2021
2021-04-09

Pan w sprawie osób zwolnionych z obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką - pytał jaka musi być treść zaświadczenia, które miałby okazać uprawnionym organom.


2021-04-09

Jednym z najczęściej zadawanych pytań podczas rozmów na infolinii jest pytanie o zasady przekraczania granicy Polski przez obywateli Ukrainy.


2021-04-09

- Czas Pana kadencji był okresem szczególnie trudnym, w którym adwokaci, jako grupa zawodowa odegrali jedną z kluczowych ról w walce o państwo prawa i wolności obywatelskie. Wielokrotnie pokazywali, na czym polega obrona mniejszości, osób zatrzymanych czy dyskryminowanych. Stając po stronie praworządności i demokratycznych wartości reprezentowali represjonowanych sędziów i prokuratorów. Na szczególne uznanie zasługuje również zaangażowanie samorządu adwokackiego w edukację obywatelską.


2021-04-08

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie apeluje o przestrzeganie w debacie publicznej standardów ochrony praw człowieka. Szczególny obowiązek w tym zakresie spoczywa na osobach pełniących funkcje publiczne, które w swoich wypowiedziach powinny uwzględniać podstawowe wartości i prawa, w tym prawo obywateli do prywatności, zasadę ochrony dobra dziecka, czy zakaz dyskryminacji. RPO zwraca się z tym apelem jako niezależny organ ds. równego traktowania.


2021-04-08

8 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Romów. Romowie mieszkają w Polsce, są polskimi obywatelami, ewentualnie obywatelami innych krajów Unii Europejskiej. Wielu z nich żyje jednak w warunkach trudniejszych niż pozostali obywatele.


2021-04-08
  • Relacja z seminarium eksperckiego będącego kontynuacją gorącej dyskusji w sieci. Wywołało ją wystąpienie RPO do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie problemów z ustawą o pieczy zastępczej.

2021-04-08

Koronawirusem zakaziła się żona, a mąż został objęty kwarantanną domową – mimo że zaszczepił się przeciw COVID19. RPO interweniuje w sanepidzie, pytając o przyczynę niezwolnienia skarżącego z tego obowiązku.


2021-04-07

W 2020 r. obywatele okazali ogromne zaufanie instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostał on o 20 proc. wniosków więcej niż w roku poprzednim. W sytuacji kryzysu pandemicznego obywatele szukali pomocy u RPO i ją dostawali. Przeszliśmy z dnia na dzień na pracę zdalną i byliśmy w stanie od początku pandemii skutecznie pomóc. Biuro RPO działało mimo, że budżet nie odpowiada jego potrzebom. Został ograniczony do poziomu sprzed kilku lat, a na nowe zadania (jak np. przygotowywanie skarg nadzwyczajnych) RPO nie dostał ani złotówki. Gdyby został potraktowany przez władze równie szczodrze jak Prokurator Generalny, mógłby pomóc większej liczbie obywateli. Od jesieni 2020 r. Biuro RPO działa mimo braku stabilizacji – nie ma Rzecznika Praw Obywatelskich VIII kadencji, a w Trybunale Konstytucyjnym czeka na rozpatrzenie wniosek kwestionujący przepisy, które pozwalają dotychczasowemu RPO działać na rzecz obywateli do czasu wyboru następcy.


2021-04-07

Polskie władze podejmowały i podejmują wszelkie możliwe działania zmierzające do zabezpieczenia praw polskiej mniejszości narodowej na Białorusi, a zwłaszcza ich przedstawicieli, którzy stali się ofiarami szykan.

Tak MSZ odpowiedziało RPO w sprawie zatrzymań Andżeliki Borys, przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi i dziennikarza Andrzeja Poczobuta.


2021-04-07

Od połowy lutego 2021 r. nikt nie orzeka w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Sulęcinie. To wynik m.in. decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości o delegowaniu do sądu wyższej instancji prezesa tego sądu.

Taka sytuacja narusza prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd (art. 45 ust. 1 Konstytucji). Dlatego RPO prosi MS o wyjaśnienia.


2021-04-07

Aby wziąć udział w NSP przez internet należy podać dokładne dane - w tym PESEL - pozostałych osób, które zamieszkują dany lokal. To narusza prawo do prywatności obywateli, którzy nie muszą chcieć dzielić się swoimi danymi ze współlokatorami. 


2021-04-07

Osoby z grupy wiekowej 40-59 lat skarżą się na utrudniony dostęp do szczepień przeciw COVID-19, bo w okresie styczeń-marzec nie zgłosiły takiej gotowości. Czy uzyskanie skierowania na szczepienie osób z tej grupy wiekowej jest obecnie warunkowane zgłoszeniem gotowości poddania się szczepieniu – pyta RPO resort zdrowia.


2021-04-07

Pan Kamil został obwiniony o to, że w październiku 2020 r. dwa razy jednego dnia nie zastosował się do obowiązku zakrycia ust i nosa. Ponadto brał też wtedy udział w zgromadzeniu pod biurem poselskim, gdzie miał także wykrzykiwać słowa „powszechnie uznawane za nieprzyzwoite”. Za te cztery wykroczenia sąd wyrokiem nakazowym ukarał go 500 zł grzywny.

Według RPO, który wniósł kasację do SN na korzyść obywatela, nie było podstaw ustawowych do ukarania go za pierwsze trzy czyny; sprawę czwartego należy zbadać ponownie.


2021-04-06

Sąd wydał nakazał zapłaty ok. 60 tys. zł wobec pozwanych za długi zmarłego ojca i męża. Nie wziął jednak pod uwagę, że pozwani przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza. A to oznacza, że sąd powinien był z urzędu umieścić w orzeczeniu zastrzeżenie o prawie pozwanych do powołania się w postępowaniu egzekucyjnym na ograniczenie odpowiedzialności. Tymczasem nakaz umożliwiał prowadzenie egzekucji z majątku pozwanych bez ograniczeń.

Dlatego RPO składa skargę nadzwyczajną do SN.


2021-04-06

 

  • Kobieta poinformowała pracodawcę, że po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie chciała przejść na emeryturę. Zgodnie z obowiązującymi w jej zakładzie pracy przepisami mogła liczyć na specjalny dodatek przez dwa lata aż do odejścia z pracy. Dodatek został jej jednak przyznany tylko do 1 października 2017 r., bo wtedy zmieniały się przepisy krajowe. Zarówno pracodawca jak i sądy zastosowali nową ustawę o wieku emerytalnym do zdarzeń mających miejsce przed datą wejścia w życie przepisów.

2021-04-06

sposób wyliczania rat (klauzule „spreadowe”) był niedozwolony, bo to bank sam sobie ustalał kurs franka, po jakim raty przelicza się na złotówki. Sąd uznał jednak, że umowa z bankiem jest do utrzymania – wystarczy tabelę kursową banku zastąpić średnim kursem NBP. Rzecznik Praw Obywatelskich składa skargę nadzwyczajną w tej sprawie. Argumentuje, że sposób, w jaki sąd „naprawił” umowę, nie jest zgodny ze standardami ochrony konsumenta, jakie obowiązują w Unii Europejskiej.


2021-04-06
  • Pani Stanisława wygrała w sądzie administracyjnym – przy wsparciu  RPO - sprawę o karę 5 tys. zł od sanepidu
  • 10 maja 2020 r. brała ona udział w kontrmanifestacji podczas tzw. miesięcznicy smoleńskiej.
  • Miała maseczkę, ale policja uznała, że nie zachowała dystansu 2 m od innych, a sanepid nałożył na nią 5 tys. zł kary

2021-04-06

Rzecznik Praw Obywatelskich ma wątpliwości wobec regulaminu Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Przewiduje on „neutralność ideologiczną” jako warunek dopuszczalności wniosków o realizację projektów z budżetu obywatelskiego Miasta Kielce


2021-04-02

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztof Saczka chce, by za krytykę działań władz w pandemii lekarz dr Paweł Grzesiowski stracił prawo wykonywania zawodu. Taki wniosek wpłynął do Naczelnej Izby Lekarskiej. RPO interweniuje w GIS pisząc, że informację tę przyjął z niedowierzaniem.


2021-04-02

Jak odebrać pocztę, gdy się jest na kwarantannie (a osoba upoważniona też ma problemy zdrowotne i nie może tego zrobić)?

W zależności od tego, jakiego rodzaju jest to przesyłka, możliwe są różne rozwiązania.


2021-04-02

Jak starać się o zasiłek opiekuńczy na dziecko do 8 lat , z powodu zamkniętych żłobków. Jakie dokumenty i do kogo mam złożyć ?

Pracownik lub zleceniobiorca składa oświadczenie do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy. Jeśli dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacał ZUS, płatnik składek przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.


2021-04-02

Małżonkowie w 1966 r. złożyli testament przed urzędnikiem państwowym – taki tzw. testament allograficzny dopuszcza prawo. Sąd uznał go za nieważny, dzieląc spadek po ich śmierci. Według prawa testament może bowiem zawierać wolę tylko jednego spadkodawcy - oni zaś złożyli go wspólnie. Dlatego sąd na zasadzie ustawowej podzielił spadek inaczej niż przewidywała to wola spadkodawców. Pominął jednak, że ich testament allograficzny można zgodnie z prawem uznać za dwa odrębne testamenty ustne.

RPO składa skargę nadzwyczajną. Wskazuje, że sąd słusznie uznał wspólny testament allograficzny za nieważny jako taki. Jednakże rozstrzygnięcie godzi w prawa spadkodawców do swobodnego dysponowania majątkiem na wypadek śmierci. Sąd  powinien był zrealizować ich wolę, a nie sprzecznie z nią określać krąg spadkobierców. Mógł to zaś uczynić, uznając testament allograficzny za oddzielne testamenty ustne – co przesądza orzecznictwo sądów.


2021-04-02

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2021 r. (Dz.U.2021.574) od dnia 30 marca 2021 r. zostały wprowadzone nowe obostrzenia dotyczące osób przekraczających granice Polski. Osoby przekraczające tzw. „granice zewnętrzne”, tj. przybywające do naszego kraju z państwa nie należącego do tzw. Strefy Schengen podlegają obowiązkowej, 10-dniowej kwarantannie, niezależnie od posiadania negatywnego wyniku testu w momencie przekraczania granicy. Powyższe wynika z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.512 ze zm.), dalej jako „rozp.RM”.


2021-04-02

Osoby w spektrum autyzmu są bardziej narażone na zarażenie COVID-19. Często także występują u nich choroby współwystępujące osłabiające dodatkowo ich odporność. Dlatego RPO wspiera apel o włączenie ich do grup priorytetowych w systemie szczepień przeciwko COVID-19.


2021-04-02

Sprawa dotyczy długu sprzed lat, ściąganego z rodziny w trudnym położeniu, przez komornika. RPO w skardze nadzwyczajnej dowodzi, że w sprawie tej sąd źle zastosował przepisy i nie zauważył, że firma obracająca długami, która ściąga pieniądze od dłużniczki, nie ma już prawa do należności, bo w jej przypadku roszczenie się przedawniło. To wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, które sąd pominął.


2021-04-01

Departament Stanu USA opublikował doroczny raport poświęcony przestrzeganiu praw człowieka. W dokumencie tym zawarto szereg krytycznych obserwacji dotyczących Polski.


2021-04-01

Zmarły pozostawił notarialny testament, w którym jako jedynego spadkobiercę wskazał swego syna. Gdy sąd orzekał w 2000 r. o nabyciu spadku, nikt nie poinformował o tym fakcie – w efekcie sąd na zasadzie ustawowej podzielił spadek równo między troje dzieci zmarłego. W 2016 r. syn wystąpił o zmianę tej decyzji, powołując się na testament. Sąd odmówił wobec upływu terminu na złożenie takiego wniosku. 

Choć sąd w 2000 r. nie popełnił błędu, RPO składa skargę nadzwyczajną.  Doszło bowiem obiektywnie do naruszenia prawa, które daje pierwszeństwo dziedziczeniu określonemu przez spadkodawcę w testamencie przed spadkobraniem ustawowym.


2021-04-01

Możliwość uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego wynika z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2020.1842 ze zm.), dalej jako „ustawa covidowa”. Na podstawie rozporządzeń wykonawczych wydanych do tej ustawy, termin wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego wydłużony został do 11 kwietnia 2021 r.


2021-04-01

Pan S. wziął kredyt „frankowy”, a kiedy po kilku latach zorientował się, jak jest niekorzystny, próbował doprowadzić przed sądem do uznania, że umowa była nieważna. Przegrał. Sądy nie znalazły podstaw do unieważnienia umowy kredytowej. RPO składa skargę nadzwyczajną wskazując, że badanie umowy nie odbyło się zgodnie ze standardami Unii Europejskiej, w której instytucje państwa mają równoważyć intreresy przedsiębiorcy i konsumenta, strony z natury słabszej.


2021-04-01

W sytuacji zaobserwowania niepokojących objawów dotyczących zdrowia psychicznego, takich jak np. utrzymujący się przez długi czas obniżony nastrój czy pogorszenie samopoczucia, warto skontaktować się ze specjalistą.

Ze świadczeń opieki psychiatrycznej (np. konsultacja z psychologiem, lekarzem psychiatrą) można skorzystać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Informacje na temat konkretnych poradni można odnaleźć na stronie: https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach/