Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Mam w mieszkaniu wodomierze. Czy zarządca budynku może obciążyć mnie obowiązkiem zapłaty za dostawę wody w ilości przekraczającej wskazania moich wodomierzy?

słowa kluczowe: 

Jest to zgodne z prawem. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowi, że ilość wody dostarczonej do budynku ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego w budynku, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego rozlicza się z przedsiębiorstwem dostarczającym wodę według powyższych zasad. Suma obciążeń za wodę i ścieki, w rozliczeniu pomiędzy właścicielem (zarządcą) budynku wielolokalowego a użytkownikiem lokalu w tym budynku nie może być wyższa od kosztów ponoszonych przez zarządcę (właściciela) na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Właściciel lub zarządca musi natomiast dokonać wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych mieszkaniach. Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża się osoby korzystające z mieszkań w tym budynku.