Zawartość

Minister Rodziny o ograniczeniach w korzystaniu ze świadczeń pielęgnacyjnych

Data: 
2016-02-09

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie konieczności uregulowania dostępu do świadczeń pielęgnacyjnych dla osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, które mają ustalone prawo do świadczeń emerytalno-rentowych. Przygotowany przez Rząd poprzedniej kadencji projekt ustawy przewidywał między innymi możliwość przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobom otrzymującym świadczenie emerytalno-rentowe, w szczególności tzw. wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Sejm poprzedniej kadencji nie uchwalił ustawy regulującej te kwestie.

Minister poinformował, że obecnie prowadzone są analizy możliwych zmian dotyczących kształtu systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz opiekunów osób niepełnosprawnych. W tym celu powołany został Zespół, którego zadaniem jest przygotowanie odpowiednich zmian legislacyjnych, dotyczących także realizacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 38/13 oraz SK 7/11.

Zespół przeanalizuje i rozpatrzy wszystkie postulaty zgłaszane przez środowiska skupiające osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Wskazanie zakresu planowanych zmian i rozwiązań systemowych oraz określenie ich terminu wejścia w życie będzie jednak możliwe po zakończeniu powyższych prac.

Lesław Nawacki, Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Biurze RPO:

W świetle powyższej odpowiedzi konieczne będzie śledzenie przez Rzecznika postępów prac powołanego Zespołu oraz analizowanie przygotowanych propozycji zmian ustawowych.

Galeria

  • Zwalone drzewa blokują przejście

    Niepełnosprawne państwo