Zawartość

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia Rzecznika, że wspiera starania na rzecz równoważenia życia rodzinnego i zawodowego przez kobiety i mężczyzn

Data: 
2016-12-22
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał odpowiedź w sprawie działań rządu na rzecz równoważenia życia rodzinnego i zawodowego przez kobiety i mężczyzn.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował, że 15 września br. rozpoczęła pracę Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. Zadaniem tej Komisji jest opracowanie dwóch projektów ustaw, tj. projektu Kodeksu pracy oraz projektu Kodeksu zbiorowego prawa pracy. Przedmiotem prac Komisji będą również zagadnienia związane z godzeniem życia rodzinnego z pracą zawodową. Komisja dokona przeglądu przepisów prawa pracy dotyczących w szczególności urlopów związanych z wykonywaniem funkcji rodzicielskiej, także w kontekście wspierania bardziej równomiernego wykorzystywania tych urlopów przez obydwoje rodziców, co mogłoby przyczynić się do zmniejszania dyskryminacji kobiet na rynku pracy i tym samym będzie wspierało dążenie do zniesienia luki płacowej pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Minister zapewnił, że w toku prac Komisji Kodyfikacyjnej rozważane będą zgłoszone przez Rzecznika postulaty, w tym dotyczący wdrożenia wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 lipca 2015 r. (C-222/14) w sprawie odmowy udzielenia urlopu rodzicielskiego ojcu, ponieważ nie nabyła do niego uprawnień matka. Uprawnienia związane z rodzicielstwem powinny przysługiwać ojcom niezależnie od tego, czy przysługują one matce dziecka.

Minister wskazał także, że obecnie w resorcie trwa przegląd przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Przy najbliższej nowelizacji tej ustawy planuje się wprowadzić regulacje służące optymalizacji przepisów regulujących sposób założenia żłobka i klubu dziecięcego, a także kwestie lokalowo-sanitarne dla żłobków i klubów dziecięcych. Analizie poddane są również przepisy dotyczące dziennego opiekuna. Prowadzony przegląd ma na celu zaproponowanie przepisów ułatwiających zakładanie nowych miejsc opieki, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie bezpieczeństwa dzieci przebywających w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zagadnienie równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem i na rynku pracy pozostanie w obszarze zainteresowania Rzecznika.

Galeria

  • Okładka publikacji "Zasada równego traktowania – prawo i praktyka, nr 18. Godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Równe traktowanie rodziców na rynku pracy."

    Okładka publikacji "Zasada równego traktowania – prawo i praktyka, nr 18. Godzenie ról rodzinnych i zawodowych. Równe traktowanie rodziców na rynku pracy."