Zawartość

Minister Sprawiedliwości nie widzi potrzeby większej ochrony dzieci w postępowaniach rozwodowych – odpowiedź na wspólne wystąpienie RPO i RPD

Data: 
2016-09-27
słowa kluczowe: 

- Obecnie obowiązujące przepisy przewidują dostateczną ochronę interesów małoletnich w sprawach związanych z ustaleniem sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej oraz w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Brak jest również dostatecznego uzasadnienia do podjęcia prac legislacyjnych w kierunku rozszerzenia katalogu spraw, w których dziecko miałoby być reprezentowane przez kuratora, oraz zapewnienia dziecku pomocy profesjonalnego pełnomocnika w sprawach opiekuńczych – odpowiedział wiceminister sprawiedliwości  Marcin Warchoł na wspólne wystąpienie rzeczników: Praw Człowieka i Praw Dziecka.

 27 czerwca wystąpili oni wspólnie o to, by zwiększyć reprezentacji dziecka w postępowaniu opiekuńczym, w sprawach rodzinnych, w których rozstrzygane są sprawy takie jakie jak ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, miejsce zamieszkania dziecka czy np. kontakty dziecka z rodzicem.

Bardzo bowiem często skonfliktowani rodzice nie są w stanie rozeznać się w okolicznościach sprawy w celu wybrania najlepszego dla dziecka wariantu sprawowania opieki. Tymczasem w postępowaniu dotyczącym władzy rodzicielskiej oraz zmierzającym do uregulowania sytuacji życiowej małoletniego, interes dziecka wymaga właściwej reprezentacji.

Optymalną formą tej reprezentacji byłby fachowy przedstawiciel interesu dziecka w osobie kuratora. Pewnym wzorem może być rozwiązanie niemieckie: w sądzie interes dziecka może reprezentować tzw. Verfahrenspfleger („pomocnik procesowy“), sąd wyznacza go w trudnych sprawach rodzinnych (oraz w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie). Jako reprezentant procesowy dziecka, Verfahrenspfleger ustala jego sytuację życiową, składa w tym zakresie raporty sędziemu, przygotowuje dziecko do przesłuchania, oraz działa w najlepiej pojętym interesie dziecka w trakcie całego postępowania. Osoba ta wspomaga sąd w ustaleniu, co jest najlepsze dla dziecka, w tym w jaki sposób powinna być wykonywana władza rodzicielska oraz kontakty rodzica z dzieckiem.

  • Rozdarta tkanina
    Rozwód, rozpad więzi rodzinnych