Zawartość

Minister Zdrowia o nieprecyzyjnych przepisach dotyczących stwierdzania zgonu

Data: 
2016-01-25

Rzecznik Praw Obywatelskich kilkukrotnie apelował o rozważenie ustanowienia instytucji koronera. 

Wnosił o podjęcie działań legislacyjnych, które prowadziłyby do nowelizacji ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r.w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny.   Zmiany te miałyby zapewnić sprawne działanie służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w zakresie stwierdzenia zgonu oraz pieczy nad zwłokami i szczątkami ludzkimi. 

Minister Zdrowia w piśmie z dnia 13 czerwca 2014 r. zapewnił o pracach nad nowelizacją ustaw, która jednak nie doszła do skutku. Natomiast Minister Sprawiedliwości w piśmie z dnia 10 marca 2015 r. uznał, że nie widzi potrzeby wprowadzania instytucji koronera. W kolejnym wystąpieniu do Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 roku, Rzecznik Praw Obywatelskich na skutek niepokojących doniesień prasowych ponownie zaapelował o przeprowadzenie niezbędnych zmian.

W odpowiedzi z dnia 19 stycznia 2016 roku Minister Zdrowia stwierdził, że brzmienie przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz jej aktów wykonawczych budzą  wątpliwości interpretacyjne oraz wymagają doprecyzowania. Wskazują na to jednostki samorządu terytorialnego występując m.in. do ministra właściwego do spraw zdrowia z postulatem uregulowania kwestii spornych oraz uzupełnienia o rozwiązania merytoryczne odnośnie do niektórych przepisów. Dlatego też Główny Inspektor Sanitarny został upoważniony przez Ministra Zdrowia do opracowania projektu nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Minister Zdrowia poinformował, że z dniem 29 października 2015 r. weszło w życie zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. Urz. Min. Zdrów, poz. 68). Głównym zadaniem powołanego Zespołu będzie opracowanie projektu nowej ustawy i jego przedstawienie do akceptacji Ministra Zdrowia do dnia 31 marca 2016 r. Zdaniem Ministra projektowana regulacja kompleksowo unormuje kwestię stwierdzania zgonu, związanej z tym faktem organizacji systemu ochrony zdrowia, a także zasady finansowania osób wykonujących te czynności.

Dr Aleksandra Wentkowska, Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach:

Kolejne kontrowersyjne informacje prasowe oraz pojawiające się w praktyce ratowniczej problemy skłaniają do postawienia pytania o kompleksowość obowiązujących regulacji prawnych oraz pilnego przyjęcia rozwiązań funkcjonujących w innych państwach w postaci instytucji koronera lub lekarza orzecznika. Instytucja ta nie wypełni wszystkich braków w regulacjach związanych ze stwierdzeniem zgonu, ale może przynajmniej ukierunkować, uściślić i zgrupować odpowiedzialność za orzeczenie o zgonie w zakresie kompetencji jednej osoby (instytucji). Wobec tego już w kilku miejscowościach starostowie zdecydowali o powierzeniu lekarzom zadań koronera w oparciu o środki samorządowe. Takie osoby zostały dotychczas wyznaczone przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu w 11 samorządach na Podkarpaciu. Nowa procedura doskonale się również sprawdza w Łodzi, Opolu czy Będzinie. W Piotrkowie Trybunalskim Urząd Miasta ma podpisane umowy z pięcioma lekarzami, do których kontakty otrzymała Policja i Straż Miejska.
 

Galeria

  • morski horyzont z niewidoczną granicą między wodą a powietrzem
    Kres