Zawartość

Minister Zdrowia zainicjował prace nad adaptacją do polskiego prawa niemieckich rozwiązań prawnych dotyczących wydawania zezwoleń cudzoziemcom na pracę w zawodzie lekarza

Data: 
2017-04-11
słowa kluczowe: 

W wystąpieniu 24 lutego 2017 r. (V.7014.15.2016) skierowanym do Ministra Zdrowia Rzecznik ponownie podniósł problem ograniczonego dostępu pacjentów do lekarzy specjalistów.

Niejednokrotnie, by dostać się lekarza specjalizującego się w danej dziedzinie, pacjenci muszą jeździć do oddalonych miejscowości i czekać dłużej na leczenie. Według ustaleń NIK, średni czas oczekiwania na świadczenie polegające na konsultacji lekarskiej, o jakim byli informowani pacjenci w chwili zapisu (stan na grudzień 2014 r.), wynosił: w poradniach okulistycznych 88 dni, kardiologicznych 106 dni, chirurgii urazowoortopedycznej 60 dni, zaś neurologicznych 64 dni.

Rzecznik podtrzymał swoje stanowisko, że sytuację tę mogłoby poprawić zatrudnienie lekarzy – specjalistów z zagranicy.

Z przedstawionych, w odpowiedzi Ministra na poprzednie wystąpienie Rzecznika, informacji wynika, że w Niemczech cudzoziemcy mogą ubiegać się o zezwolenie na wykonywanie zawodu tzw. Berufserlaubnis. Jest to forma ograniczonego prawa do wykonywania zawodu. Lekarz może wykonywać swój zawód tylko w tym miejscu i na tym stanowisku, które mu wyznaczono jako miejsce pracy (szpital lub inna jednostka) oraz na warunkach określonych w tym dokumencie (wskazuje się w nim zakres czynności, do wykonywania których dany lekarz jest uprawniony).

Rzecznik zwrócił się więc do Ministra z prośbą o analizę, czy wprowadzenie analogicznego rozwiązania do polskiego porządku prawnego mogłoby wpłynąć na poprawę dostępności lekarzy i lekarzy specjalistów dla pacjentów w ramach udzielanej im opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W odpowiedzi Minister Zdrowia poinformował, że w resorcie zdrowia zainicjowano prace nad adaptacją do polskiego prawa niemieckich rozwiązań prawnych dotyczących wydawania zezwoleń cudzoziemcom na pracę w zawodzie lekarza w określonym miejscu i zakresie. Powyższe rozwiązanie zostało dodane do projektu procedowanej obecnie w Ministerstwie Zdrowia nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

Analiza korzyści wynikających z powyższego rozwiązania, w tym zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu okulistyki, kardiologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz neurologii, będzie możliwa po wejściu w życie projektowanych przepisów.

 

Galeria

  • Biało-czerwone pigułki

    Lekarstwa