Godło RP

Naliczenie opłaty za przechowywanie broni w depozycie po zmarłym ojcu

Data: 
2017-01-25

Do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o pomoc zwróciła się kobieta, której Policja naliczyła blisko 25 tysięcy złotych opłaty za przechowywanie broni w depozycie za okres ponad 14 lat. Ojciec skarżącej był myśliwym. Po jego śmierci, ponieważ nie miała stosownego pozwolenia na broń, przekazała ją do depozytu w pobliskiej jednostce Policji. W tym czasie przechowywanie broni w depozycie było bezpłatne. Następnie jednak weszły w życie przepisy nakazujące naliczanie opłat za każdy dzień przechowywania broni (ok. 2 zł za dzień). O obowiązku poniesienia opłaty skarżąca dowiedziała się dopiero po 11 latach.  

Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny (sygn. akt III SA/Łd 1270/15) stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności. Od niniejszego wyroku skargę kasacyjną wniósł Komendant Wojewódzki Policji. Na tym etapie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich (WZF.519.3.2016) wnosząc o oddalenie skargi kasacyjnej Komendanta Wojewódzkiego Policji. Popierając argumentację WSA Rzecznik wskazywał między innymi na konieczność zastosowania zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego tzn. zasady pogłębiania zaufania (art. 8 Kpa) oraz zasady udzielania informacji w toku postępowania (art. 9 Kpa), mających swoje źródło w art. 2 Konstytucji – w trakcie całego okresu przechowywania broni w depozycie.

Naczelny Sąd Administracyjny podzielając argumentację Rzecznika, wyrokiem z dnia 19 stycznia 2017 roku (sygn. akt II OSK 1525/16) oddalił skargę kasacyjną Komendanta Wojewódzkiego Policji na czynność naliczenia opłaty za przechowywanie broni w depozycie. Tym samym skarżąca nie poniesie kosztów przechowywania broni. 

  • Grafika: Reka w geście alarmowania
    Sygnaliści