Godło RP

Newsletter Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Odpowiedzi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*
Odpowiedź w sprawie finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej [art. 26 – Rehabilitacja, art. 27 – Praca i zatrudnienie]
Problem z dostosowaniem zakładów karnych i aresztów śledczych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [art. 9 – Dostępność]*
Dostosowanie pomieszczeń dla osób zatrzymanych w policyjnych komendach [art. 9 – Dostępność]*
Czy kadra Służby Więziennej jest odpowiednio przygotowana do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną? [art. 8 – Podnoszenie świadomości, art. 15 – Wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania]*
Program wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych [art. 9 – Mobilność]*
Orzeczenia powiatowego zespołu ds. orzekania wydane w trybie art. 5a ust. 4 ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – bez możliwości odwołania [art. 13 – Dostęp do wymiaru sprawiedliwości]*
Sytuacja osób niepełnosprawnych osadzonych w jednostkach penitencjarnych [art. 9 – Dostępność]*
Proces legislacyjny pod szczególnym nadzorem [art. 12 – Równość wobec prawa, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*
Wniosek do TK ws. pozbawienia osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną prawa do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny [art. 23 Poszanowanie domu i rodziny]*
Stypendia specjalne dla studentów z niepełnosprawnościami c.d. [art. 24 – Edukacja, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*
Nic o nas bez nas [art. 8 – Podnoszenie świadomości]*
Kampania społeczna „List zwrócony do nadawcy”
Kto może korzystać z przepisów ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych? c.d. [art. 27 – Praca i zatrudnienie]*
Seminarium Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Obywatelskich [art. 8 – Podnoszenie świadomości, art. 32 – Współpraca międzynarodowa]*
Uwagi RPO do XV Sprawozdania z realizacji zapisów Europejskiej Karty Społecznej [art. 35 – Sprawozdania przedkładane przez Państwa Strony]*
Przewoźnicy kolejowi pod lupą RPO [art. 9 – Dostępność]
Uprawnienia dawców przeszczepów do świadczeń opieki zdrowotnej [art. 5 – Równość i niedyskryminacja, art. 9 – Dostępność]*
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej c.d. [art. 9 – Dostępność, art. 20 – Mobilność, art. od 24 do 30]*
Zapowiedź zmian regulujących dostęp do obiektów użyteczności publicznej przez osoby z niepełnosprawnościami [art. 9 – Dostępność]
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej potrzebny od zaraz [art. 9 – Dostępność, art. 20 – Mobilność, art. od 24 do 30]*
PFRON rezygnuje z 4 zadań Programu Aktywny Samorząd w 2015 r. [art. 9 - Dostępność]*
Zwrot oświatowej subwencji ogólnej, a dobro uczniów z niepełnosprawnościami [art. 24 - Edukacja]*
Kto może korzystać z przepisów ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych? [art. 27 – Praca i zatrudnienie]*
Osoby jednookie w pełni sprawne? [art. 1 definicja osoby niepełnosprawnej]*
Listy na wyroby medyczne [art. 5 – Równość i niedyskryminacja, art. 25 – Zdrowie]*
Stypendia specjalne dla studentów z niepełnosprawnościami [art. 24 – Edukacja, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*
Skargi do RPO na działalność banków [art. 9 - Dostępność]*
Jak łatwo i bezpłatnie dostosować stronę www do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [art. 9 - Dostępność]*
Czy placówki penitencjarne są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? [art. 9 - Dostępność]*
Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2011 r. zgodne z Konstytucją [art. 5 – Równość i niedyskryminacja, art. – 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*
Polskie Koleje mają czas na dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [art. 9 – Dostępność]*
Czy coś się zmieni w sytuacji osób z niepełnosprawnościami? [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*
Karty parkingowe a miejsce stałego pobytu [art. 9 – Dostępność, art. 20 – Mobilność]*
Ściąganie abonamentu RTV od osób z niepełnosprawnością [art. 30 – Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie]*
Nierówne traktowanie osób z niepełnosprawnościami c.d. [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*
Seminarium dot. dostępności edukacji akademickiej dla osób głuchych, niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową, chorujących psychicznie”. [art. 8 – Podnoszenie świadomości, art. 9 – Dostępność, art. 24 – Edukacja]
Międzynarodowa Konferencja „Reha for the blind in Poland” [art.8 – Podnoszenie świadomości]
Konferencja „Otwarty Dialog w trosce o zdrowe społeczeństwo” [art.8 – Podnoszenie świadomości]
Osoby ze znaczną niepełnosprawnością skończyły 25 lat i co dalej? [art. 19 – Prowadzenie życia samodzielnie i przy włączeniu w społeczeństwo, art. 24 – Edukacja, art. 25 – Zdrowie, art. 26 – Rehabilitacja, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona soc
Akademia Umiejętności Fundacji "Też chcemy być"
Szkolenia dla rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych [art. 8 – Podnoszenie świadomości, art. 9 – Dostępność, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]
Niedostatek profilaktyki zdrowotnej powodem wzrostu liczby osób z niepełnosprawnościami [art. 25 – Zdrowie]
Wystąpienie RPO do Minister Infrastruktury i Rozwoju w sprawie kart parkingowych [art. 9 – Dostępność, art. 20 - Mobilność]
Dworce w Katowicach pod lupą [art. 9 – Dostępność]*
Karty parkingowe – przedłużenie terminu ważności? [art. 9 – Dostępność, art. 20 - Mobilność]*
Szkoły Artystyczne jednak dla wszystkich! [art. 9 – Dostępność, art. 24 - Edukacja]
Bezpłatny dostęp do Internetu z utrudnieniami dla osób starszych [art. 9 – Dostępność, art. 21 – Wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji, art. 30 – Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie]*
Osoby niewidome i niedowidzące a usługi bankowe [art. 9 – Dostępność, art. 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć]*
Wybory dla wszystkich! Wybory samorządowe [art. 9 – Dostępność, art. 29 – Udział w życiu politycznym i publicznym]*
Osoby z niepełnosprawnościami z Wałbrzycha walczą o swoje miejsca pracy [art. 27 – Praca i zatrudnienie]
Małopolskie zabytki okiem artystów z niepełnosprawnościami [art. 30 – Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie]
„Afirmacja godności człowieka niepełnosprawnego” [art. 17 – Ochrona integralności osobistej art. 25 – Zdrowie]
„Rząd nie traktuje poważnie osób niepełnosprawnych” ? [art. 35 – Sprawozdania przedkładane przez Państwa Strony]
Wrocławskie komisariaty niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami [art. 9 – Dostępność]*
Ochrona przed nadużyciami praw osób z niepełnosprawnością intelektualną w sektorze bankowym [art. 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć]*
Prokurator Generalny wyjaśnia umieszczanie w jednostkach penitencjarnych osób niepełnosprawnych intelektualnie [art. 15 – Wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania]*
Niepełnosprawny Julek chciał pójść do przedszkola… [art. 7 – Niepełnosprawne dzieci, art. 24 – Edukacja]*
Przemoc w rodzinie - o rozszerzenie definicji [art. 6 – Niepełnosprawne kobiety, art. 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć, art. 14 – Wolność i bezpieczeństwo osobiste, art. 22 – Poszanowanie prywatności, art. 23 – Poszanowanie domu i rodzi
Kod CAPTHA barierą w dostępie do Internetu [art. 9 – Dostępność, art. 21 – Wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji]*
Prawa osób ubezwłasnowolnionych wciąż nie zmienione [art. 5 – Równość i niedyskryminacja, art. 12 – Równość wobec prawa, art. 13 – Dostęp do wymiaru sprawiedliwości, art. 19 – Prowadzenie życia samodzielnie i przy włączeniu w społeczeństwo]*
Wybory samorządowe - indeks problemów wg RPO [art. 29 – Udział w życiu politycznym i publicznym]*
Monitorowanie realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych [art. 33 – Wdrażanie i monitorowanie na szczeblu krajowym, art. 35 – Sprawozdania przedkładane przez Państwa Strony]*
Szkoły artystyczne tylko dla pełnosprawnych? [art. 9 – Dostępność, art. 24 - Edukacja]*
Wsparcie dla studentów nie tylko z orzeczeniem o niepełnosprawności [art. 9 – Dostępność, art. 24 - Edukacja]*
Pochwal się zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością [art. 27 – Praca i zatrudnienie]*
RPO apeluje o prace nad ustawą o testach genetycznych [art. 22 – Poszanowanie prywatności]*
„Konwencja jest drogowskazem…” [art. 33 – Wdrażanie i monitorowanie na szczeblu krajowym, art. 35 – Sprawozdania przedkładane przez Państwa Strony]*
Opieka medyczna dla zawodników olimpiad specjalnych [art. 5 – Równość i niedyskryminacja, art. 30 udział w życiu kulturalnym, wypoczynku i sporcie]*
Bank PKO BP w Oleśnie zareagował na apele niepełnosprawnych
Loty widokowe samolotem dla osób z niepełnosprawnością
Rzecznik Praw Pacjenta poleca „Wakacyjny poradnik pacjenta”
Bilety za pracę
„ICF –inspiracja zmian w polskim orzecznictwie o niepełnosprawności” art. 8 – Podnoszenie świadomości, art. 12 – Równość wobec prawa*
Wizyta studyjna w Trójmieście w dniach 9-11 czerwca br. art. 8 – Podnoszenie świadomości*
Niepełnosprawność w Unii Europejskiej art. 8 – Podnoszenie świadomości*
„Opieka domowa – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” art. 25 – Zdrowie, art. 26 - Rehabilitacja*
Odmowa leczenia uzdrowiskowego w trybie decyzji administracyjnej art. 12 – Równość wobec prawa, art. 25 – Zdrowie, art. 26 – Rehabilitacja*
Ubezwłasnowolnienie a środki antykoncepcyjne [art. 5 – Równość i niedyskryminacja, art. 6 – Niepełnosprawne kobiety, art. 12 – Równość wobec prawa]*
Dzieci tłumaczami głuchych rodziców? [art. 9 – Dostępność, art. 19 – Prowadzenie życia samodzielnie i przy włączeniu w społeczeństwo, art. 25 - Zdrowie]*
Biegłych lekarzy sądowych, jak na lekarstwo [art. 9 – Dostępność, art. 25 – Zdrowie, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna*
Czy urzędy publiczne będą zatrudniać osoby z niepełnosprawnością? [art. 27 Praca i zatrudnienie]*
Stare karty parkingowe ważne tylko do końca listopada! [art. 9 – Dostępność, art. 20 - Mobilność]*
Rzecznik Praw Obywatelskich w Sejmie [art. 33 – Wdrażanie i monitorowanie na szczeblu krajowym]*
Zdrowie nie jest tylko dobrem indywidualnym [art. 25 – Zdrowie, art. 27 – Praca i zatrudnienie]*
„Sto lat” dla Integracji!!!
Sprawa dla Rzecznika Praw Pacjenta [art. 9 – Dostępność, art. 25 – Zdrowie]*
Zwyczajnie Aktywni [art. 25 – Zdrowie]*
Zarządzanie różnorodnością a pułapka rentowa [art. 8 – Podnoszenie świadomości, art. 27 – Praca i zatrudnienie]*
28 maja - Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego [art. 8 – Podnoszenie świadomości, art. 25 - Zdrowie]*
O możliwość wyboru korzystniejszego świadczenia [art. 12 – Równość wobec prawa, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*
Gala XV edycji konkursu „Gdynia bez barier” [art. 9 – Dostępność]*
Prawa mieszkańców domów pomocy społecznej [art. 5 – Równość i niedyskryminacja, art. 12 – Równość wobec prawa, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*
Problemy z zasiłkiem dla osób opiekujących się niepełnosprawnym współmałżonkiem [art. 12 – Równość wobec prawa, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*
Działania Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną [art. 15 – Wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania, art. 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i naduży
Wsparcie dla uczelni na kształcenie studentów z niepełnosprawnościami [art. 9 – dostępność, 24 – Edukacja]*
Przeciw dodatkowym cierpieniom w miejscach odosobnienia [art. 5 – Równość i niedyskryminacja, art. 9 – Dostępność, art. 15 – Wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania]*
Przeciw bezdomności – również osób z niepełnosprawnością [art. 23 – Poszanowanie domu i rodziny, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*
Tryb „decyzji administracyjnej” [art. 12 – Równość wobec prawa, art. 13 – Dostęp do wymiaru sprawiedliwości]*
Rzecznik Praw Obywatelskich w Senacie [art. 33 – Wdrażanie i monitorowanie na szczeblu krajowym]*
XII Forum Psychiatrii pt. „Umacnianie i zdrowienie”
"Pracownicy niepełnosprawni wzmocnieniem różnorodnego zespołu
„Prawo dla każdego” – poradnik dla osób niepełnosprawnych województwa dolnośląskiego [art. 8 – Podnoszenie świadomości ]
ZUS dla Ciebie? [art. 25 – Zdrowie, art. 26 – Rehabilitacja, art. 27 – Praca i zatrudnienie, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]
Teatr Polski we Wrocławiu otwarty dla niepełnosprawnych [art. 9 – Dostępność, art. 30 – Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie]
5 maja - Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych [art. 5 – Równość i niedyskryminacja]
Rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami – kolejne zmiany czy nowy system? [art. 27 – Praca i zatrudnienie]
Dorosłe dzieci niepełnosprawne znikają z systemu! [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]
SKM w Trójmieście - pasażerowie czekają na więcej [art. 9 - Dostępność]
Za starzy do kadry narodowej tenisa stołowego [art. 5 – Równość i niedyskryminacja]
Kwota renty socjalnej – bez zmian [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]
Czy zdążą z wydawaniem kart parkingowych? [art. 9 – Dostępność, art. 20 - Mobilność]
Prawo do głosowania osób ubezwłasnowolnionych u Premiera [art. 29 – Udział w życiu politycznym i publicznym]
„Okrągły stół” – w oczekiwaniu na kolejne spotkania [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]
Dostępność stron internetowych komitetów wyborczych [art. 9 – Dostępność, art. 29 – Udział w życiu politycznym i publicznym]
Ustawa o świadczeniach dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami podpisana [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]
Prezentacja raportu „Ułatwienia w głosowaniu – wiedza, opinie i oczekiwania” [art. 29 – Udział w życiu politycznym i publicznym]
ZUS otwarty dla osób z niepełnosprawnościami
Zmiany dofinansowania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego [art. 27 – Praca i zatrudnienie]
Maksymalnie 7 godzin na dobę, 35 godzin w tygodniu [art. 27 – Praca i zatrudnienie]
Osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy [art. 27 – Praca i zatrudnienie]
Rzecznik Praw Obywatelskich spotkała się z Minister Infrastruktury i Rozwoju [art. 9 - Dostępność]
„Na niebiesko dla autyzmu” [art. 8 – Podnoszenie świadomości]
„Polszczyzna w administracji i biznesie” – studia przez Internet [art. 24 - Edukacja]
Świadczenia pielęgnacyjne – oczekiwanie na „okrągły stół” [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]
Czy osoby z niepełnosprawnością mają uprawnienie niestosowania się do niektórych znaków drogowych? [art. 9 - Dostępność]
Przemoc wobec kobiet niepełnosprawnych i starszych [art. 6 – Niepełnosprawne kobiety, art. 14 – Wolność i bezpieczeństwo osobiste, art. 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć]
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną nadal w jednostkach penitencjarnych? [art. 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć]
Wybory dla wszystkich! Wybory do Parlamentu Europejskiego [art. 9 – Dostępność, art. 29 – Udział w życiu politycznym i publicznym]*
„Edukacja Głuchych” [art. 24 – Edukacja]
Choroby rzadkie – walka o pomoc dla chorych [art. 25 - Zdrowie]
Tłumacz migowy na wyższych uczelniach [art. 24 – Edukacja]
Deinstytucjonalizacja [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]
Ochrona danych o stanie zdrowia [art. 22 Poszanowanie prywatności, art. 25 - Zdrowie]
Dostępność publicznych witryn internetowych dla osób z niepełnosprawnością [art. 9 - Dostępność]
Przeciw eksmisjom osób niepełnosprawnych [art. 23 – Poszanowanie domu i rodziny, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]
Potrzebny Plan Alzheimerowski [art. 25 - Zdrowie] [art. 8 – Podnoszenie świadomości]
„Na co w kolejce tej czekasz?...” [art. 25 - Zdrowie]
„Decyzja administracyjna” – rekomendacje RPO w sprawie środków z PFRON [art. 12 –Równość wobec prawa, art. 13 – Dostęp do wymiaru sprawiedliwości]*
Przełom w definiowaniu niepełnosprawności przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [art. 2 – Definicje]
Zasiłek pielęgnacyjny – konsultacje społeczne [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]
Przełom w definiowaniu niepełnosprawności przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [art. 2 – Definicje]
Dodatkowy urlop wypoczynkowy [art. 27 – Praca i zatrudnienie]
„W naszych sklepach każdy klient jest bardzo ważny”? [art. 9 - Dostępność]
„Mamy te same prawa” – spot o Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych [art. 5 – Równość i niedyskryminacja]
Ścieżki uczniów z niepełnosprawnością [art. 7 – Niepełnosprawne dzieci, art. 24 – Edukacja]
"Postaw na pracę" w Łomży [art. 27 – Praca i Zatrudnienie]
Przystosowanie więzień do potrzeb osób niepełnosprawnych [art. 9 – Dostępność, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]
Przeciw więzieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną – ciąg dalszy [art. 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć]
„Triumf prawa nad sprawiedliwością” - sprawa Arkadiusza K. [art. 13 – Dostęp do wymiaru sprawiedliwości, art. 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć]
W obronie osób chorujących psychicznie [art. 13 – Dostęp do wymiaru sprawiedliwości, art. 25 - Zdrowie]
Kandydat na wójta niepełnosprawny? [art. 12 – Równość wobec prawa, art. 27 – Praca i zatrudnienie, art. 29 – Udział w życiu politycznym i publicznym]
2014 – rok wyborów. Jak ułatwić udział w głosowaniu? [art. 5 – Równość i niedyskryminacja, art. 9 – Dostępność, art. 29 – Udział w życiu politycznym i publicznym]*
Koniec dyskryminacji osób niepełnosprawnych przez banki?
Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych – najnowsza publikacja RPO [art. 9 - Dostępność]
Psy – asystenci z dofinansowaniem [art. 9 Dostępność, art. 20 Mobilność]
Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych w języku angielskim [art. 20 Mobilność]
Stypendia dla sportowców z niepełnosprawnościami – [art. 30 Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie]
Dostosowanie przeprowadzania konkursów przedmiotowych dla uczniów z niepełnosprawnościami [art. 24 Edukacja]
Telewizja a potrzeby osób głuchych [art. 9 Dostępność, art. 30 Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie]
System orzekania o niepełnosprawności – do zmiany
Większe dopłaty do wyrobów medycznych [ art. 25 Zdrowie, art. 26 Rehabilitacja]
O integracji i trudnych emocjach – program SMOK [art. 24 - Edukacja]
Ambasador Niepełnosprawnych [art. 5 – Równość i niedyskryminacja]
EDEN 2013 – Przemyśl rajem dla osób z niepełnosprawnością [art. 30 – Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie]
„Postaw na pracę” [art. 27 – Praca i zatrudnienie]
Choroba Alzheimera - o godność starzenia się [art. 8 – Podnoszenie świadomości, art. 25 - Zdrowie]
Przeciw przemocy [art. 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć]
Dostosowanie egzaminów dla prawników z różnymi rodzajami niepełnosprawności [art. 24 - Edukacja]
Renta aż do emerytury? [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]
Z leczeniem raka nie można czekać [art. 25 - Zdrowie]
Psy – asystenci bez dofinansowania [art. 9 - Dostępność]
Światło dla osób ubezwłasnowolnionych [art. 12 – Równość wobec prawa]
Lotnisko we Wrocławiu przyjazne osobom z niepełnosprawnościami
Kształcenie osób z niepełnosprawnościami – debata „O równości bez skrajności” 10.10.2013 [art. 24]
Prof. Lipowicz w „Salonie politycznym Trójki” 11.09.2013
Choroby rzadkie a zagrożenie wykluczeniem – konferencja 7.10.2013 [art. 25]
Niepełnosprawni na wsi – konferencja w Rzeszowie 7.10.2013 [art.28]
Osoby z niepełnosprawnością fizyczną w więzieniach [art. 14]
Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością – konferencja „Różni ale równi” w Białymstoku 17.10.2013 [art. 27]
„Prawne aspekty ochrony godności osoby starszej lub niepełnosprawnej” - wykład monograficzny RPO prof. Ireny Lipowicz
Bartłomiej Skrzyński, Rzecznik miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych został tegorocznym Laureatem Nagrody RPO im. Pawła Włodkowica.
Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych, Raport Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego
Raport Otwarcia 2013 – badanie dostępności stron www
Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności
Informacja dla wszystkich
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - opracowanie w tekście łatwym do czytania
Karta praw osób z niepełnosprawnością
Charter of Persons with Disabilities
Convention on the Rights of Persons with Disabilities