Godło RP

Newsletter Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Odpowiedzi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*
Odpowiedź w sprawie finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej [art. 26 – Rehabilitacja, art. 27 – Praca i zatrudnienie]
Problem z dostosowaniem zakładów karnych i aresztów śledczych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [art. 9 – Dostępność]*
Dostosowanie pomieszczeń dla osób zatrzymanych w policyjnych komendach [art. 9 – Dostępność]*
Czy kadra Służby Więziennej jest odpowiednio przygotowana do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną? [art. 8 – Podnoszenie świadomości, art. 15 – Wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania]*
Program wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych [art. 9 – Mobilność]*
Orzeczenia powiatowego zespołu ds. orzekania wydane w trybie art. 5a ust. 4 ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – bez możliwości odwołania [art. 13 – Dostęp do wymiaru sprawiedliwości]*
Sytuacja osób niepełnosprawnych osadzonych w jednostkach penitencjarnych [art. 9 – Dostępność]*
Proces legislacyjny pod szczególnym nadzorem [art. 12 – Równość wobec prawa, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*
Wniosek do TK ws. pozbawienia osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną prawa do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny [art. 23 Poszanowanie domu i rodziny]*
Stypendia specjalne dla studentów z niepełnosprawnościami c.d. [art. 24 – Edukacja, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*
Nic o nas bez nas [art. 8 – Podnoszenie świadomości]*
Kampania społeczna „List zwrócony do nadawcy”
Kto może korzystać z przepisów ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych? c.d. [art. 27 – Praca i zatrudnienie]*
Seminarium Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Obywatelskich [art. 8 – Podnoszenie świadomości, art. 32 – Współpraca międzynarodowa]*
Uwagi RPO do XV Sprawozdania z realizacji zapisów Europejskiej Karty Społecznej [art. 35 – Sprawozdania przedkładane przez Państwa Strony]*
Przewoźnicy kolejowi pod lupą RPO [art. 9 – Dostępność]
Uprawnienia dawców przeszczepów do świadczeń opieki zdrowotnej [art. 5 – Równość i niedyskryminacja, art. 9 – Dostępność]*
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej c.d. [art. 9 – Dostępność, art. 20 – Mobilność, art. od 24 do 30]*
Zapowiedź zmian regulujących dostęp do obiektów użyteczności publicznej przez osoby z niepełnosprawnościami [art. 9 – Dostępność]
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej potrzebny od zaraz [art. 9 – Dostępność, art. 20 – Mobilność, art. od 24 do 30]*
PFRON rezygnuje z 4 zadań Programu Aktywny Samorząd w 2015 r. [art. 9 - Dostępność]*
Zwrot oświatowej subwencji ogólnej, a dobro uczniów z niepełnosprawnościami [art. 24 - Edukacja]*
Kto może korzystać z przepisów ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych? [art. 27 – Praca i zatrudnienie]*
Osoby jednookie w pełni sprawne? [art. 1 definicja osoby niepełnosprawnej]*
Listy na wyroby medyczne [art. 5 – Równość i niedyskryminacja, art. 25 – Zdrowie]*
Stypendia specjalne dla studentów z niepełnosprawnościami [art. 24 – Edukacja, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*
Skargi do RPO na działalność banków [art. 9 - Dostępność]*
Jak łatwo i bezpłatnie dostosować stronę www do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [art. 9 - Dostępność]*
Czy placówki penitencjarne są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? [art. 9 - Dostępność]*
Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 grudnia 2011 r. zgodne z Konstytucją [art. 5 – Równość i niedyskryminacja, art. – 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*
Polskie Koleje mają czas na dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [art. 9 – Dostępność]*
Czy coś się zmieni w sytuacji osób z niepełnosprawnościami? [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*
Karty parkingowe a miejsce stałego pobytu [art. 9 – Dostępność, art. 20 – Mobilność]*
Ściąganie abonamentu RTV od osób z niepełnosprawnością [art. 30 – Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie]*
Nierówne traktowanie osób z niepełnosprawnościami c.d. [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*
Seminarium dot. dostępności edukacji akademickiej dla osób głuchych, niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową, chorujących psychicznie”. [art. 8 – Podnoszenie świadomości, art. 9 – Dostępność, art. 24 – Edukacja]
Międzynarodowa Konferencja „Reha for the blind in Poland” [art.8 – Podnoszenie świadomości]
Konferencja „Otwarty Dialog w trosce o zdrowe społeczeństwo” [art.8 – Podnoszenie świadomości]
Osoby ze znaczną niepełnosprawnością skończyły 25 lat i co dalej? [art. 19 – Prowadzenie życia samodzielnie i przy włączeniu w społeczeństwo, art. 24 – Edukacja, art. 25 – Zdrowie, art. 26 – Rehabilitacja, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona soc
Akademia Umiejętności Fundacji "Też chcemy być"
Szkolenia dla rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych [art. 8 – Podnoszenie świadomości, art. 9 – Dostępność, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]
Niedostatek profilaktyki zdrowotnej powodem wzrostu liczby osób z niepełnosprawnościami [art. 25 – Zdrowie]
Wystąpienie RPO do Minister Infrastruktury i Rozwoju w sprawie kart parkingowych [art. 9 – Dostępność, art. 20 - Mobilność]
Dworce w Katowicach pod lupą [art. 9 – Dostępność]*
Osoby niewidome i niedowidzące a usługi bankowe [art. 9 – Dostępność, art. 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć]*
Szkoły Artystyczne jednak dla wszystkich! [art. 9 – Dostępność, art. 24 - Edukacja]
Bezpłatny dostęp do Internetu z utrudnieniami dla osób starszych [art. 9 – Dostępność, art. 21 – Wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji, art. 30 – Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie]*
Karty parkingowe – przedłużenie terminu ważności? [art. 9 – Dostępność, art. 20 - Mobilność]*
Wybory dla wszystkich! Wybory samorządowe [art. 9 – Dostępność, art. 29 – Udział w życiu politycznym i publicznym]*
Osoby z niepełnosprawnościami z Wałbrzycha walczą o swoje miejsca pracy [art. 27 – Praca i zatrudnienie]
Małopolskie zabytki okiem artystów z niepełnosprawnościami [art. 30 – Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie]
„Afirmacja godności człowieka niepełnosprawnego” [art. 17 – Ochrona integralności osobistej art. 25 – Zdrowie]
„Rząd nie traktuje poważnie osób niepełnosprawnych” ? [art. 35 – Sprawozdania przedkładane przez Państwa Strony]
Wrocławskie komisariaty niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami [art. 9 – Dostępność]*
Prokurator Generalny wyjaśnia umieszczanie w jednostkach penitencjarnych osób niepełnosprawnych intelektualnie [art. 15 – Wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania]*
Ochrona przed nadużyciami praw osób z niepełnosprawnością intelektualną w sektorze bankowym [art. 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć]*
Przemoc w rodzinie - o rozszerzenie definicji [art. 6 – Niepełnosprawne kobiety, art. 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć, art. 14 – Wolność i bezpieczeństwo osobiste, art. 22 – Poszanowanie prywatności, art. 23 – Poszanowanie domu i rodzi
Niepełnosprawny Julek chciał pójść do przedszkola… [art. 7 – Niepełnosprawne dzieci, art. 24 – Edukacja]*
Kod CAPTHA barierą w dostępie do Internetu [art. 9 – Dostępność, art. 21 – Wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji]*
Prawa osób ubezwłasnowolnionych wciąż nie zmienione [art. 5 – Równość i niedyskryminacja, art. 12 – Równość wobec prawa, art. 13 – Dostęp do wymiaru sprawiedliwości, art. 19 – Prowadzenie życia samodzielnie i przy włączeniu w społeczeństwo]*
Wybory samorządowe - indeks problemów wg RPO [art. 29 – Udział w życiu politycznym i publicznym]*
Monitorowanie realizacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych [art. 33 – Wdrażanie i monitorowanie na szczeblu krajowym, art. 35 – Sprawozdania przedkładane przez Państwa Strony]*
Choroba Alzheimera – gdzie szukać pomocy?
Pochwal się zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością [art. 27 – Praca i zatrudnienie]*
RPO apeluje o prace nad ustawą o testach genetycznych [art. 22 – Poszanowanie prywatności]*
Szkoły artystyczne tylko dla pełnosprawnych? [art. 9 – Dostępność, art. 24 - Edukacja]*
Wsparcie dla studentów nie tylko z orzeczeniem o niepełnosprawności [art. 9 – Dostępność, art. 24 - Edukacja]*
Opieka medyczna dla zawodników olimpiad specjalnych [art. 5 – Równość i niedyskryminacja, art. 30 udział w życiu kulturalnym, wypoczynku i sporcie]*
„Konwencja jest drogowskazem…” [art. 33 – Wdrażanie i monitorowanie na szczeblu krajowym, art. 35 – Sprawozdania przedkładane przez Państwa Strony]*
Bank PKO BP w Oleśnie zareagował na apele niepełnosprawnych
Rzecznik Praw Pacjenta poleca „Wakacyjny poradnik pacjenta”
Loty widokowe samolotem dla osób z niepełnosprawnością
„Opieka domowa – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” art. 25 – Zdrowie, art. 26 - Rehabilitacja*
Odmowa leczenia uzdrowiskowego w trybie decyzji administracyjnej art. 12 – Równość wobec prawa, art. 25 – Zdrowie, art. 26 – Rehabilitacja*
Niepełnosprawność w Unii Europejskiej art. 8 – Podnoszenie świadomości*
Bilety za pracę
Wizyta studyjna w Trójmieście w dniach 9-11 czerwca br. art. 8 – Podnoszenie świadomości*
„ICF –inspiracja zmian w polskim orzecznictwie o niepełnosprawności” art. 8 – Podnoszenie świadomości, art. 12 – Równość wobec prawa*
Ubezwłasnowolnienie a środki antykoncepcyjne [art. 5 – Równość i niedyskryminacja, art. 6 – Niepełnosprawne kobiety, art. 12 – Równość wobec prawa]*
Dzieci tłumaczami głuchych rodziców? [art. 9 – Dostępność, art. 19 – Prowadzenie życia samodzielnie i przy włączeniu w społeczeństwo, art. 25 - Zdrowie]*
Stare karty parkingowe ważne tylko do końca listopada! [art. 9 – Dostępność, art. 20 - Mobilność]*
Biegłych lekarzy sądowych, jak na lekarstwo [art. 9 – Dostępność, art. 25 – Zdrowie, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna*
Czy urzędy publiczne będą zatrudniać osoby z niepełnosprawnością? [art. 27 Praca i zatrudnienie]*
Rzecznik Praw Obywatelskich w Sejmie [art. 33 – Wdrażanie i monitorowanie na szczeblu krajowym]*
Zdrowie nie jest tylko dobrem indywidualnym [art. 25 – Zdrowie, art. 27 – Praca i zatrudnienie]*
„Sto lat” dla Integracji!!!
Sprawa dla Rzecznika Praw Pacjenta [art. 9 – Dostępność, art. 25 – Zdrowie]*
Zwyczajnie Aktywni [art. 25 – Zdrowie]*
Zarządzanie różnorodnością a pułapka rentowa [art. 8 – Podnoszenie świadomości, art. 27 – Praca i zatrudnienie]*
Gala XV edycji konkursu „Gdynia bez barier” [art. 9 – Dostępność]*
O możliwość wyboru korzystniejszego świadczenia [art. 12 – Równość wobec prawa, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*
28 maja - Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego [art. 8 – Podnoszenie świadomości, art. 25 - Zdrowie]*
Prawa mieszkańców domów pomocy społecznej [art. 5 – Równość i niedyskryminacja, art. 12 – Równość wobec prawa, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*
Problemy z zasiłkiem dla osób opiekujących się niepełnosprawnym współmałżonkiem [art. 12 – Równość wobec prawa, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*
Działania Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną [art. 15 – Wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania, art. 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i naduży
Wsparcie dla uczelni na kształcenie studentów z niepełnosprawnościami [art. 9 – dostępność, 24 – Edukacja]*
Przeciw dodatkowym cierpieniom w miejscach odosobnienia [art. 5 – Równość i niedyskryminacja, art. 9 – Dostępność, art. 15 – Wolność od tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania lub karania]*
Przeciw bezdomności – również osób z niepełnosprawnością [art. 23 – Poszanowanie domu i rodziny, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]*
Tryb „decyzji administracyjnej” [art. 12 – Równość wobec prawa, art. 13 – Dostęp do wymiaru sprawiedliwości]*
Rzecznik Praw Obywatelskich w Senacie [art. 33 – Wdrażanie i monitorowanie na szczeblu krajowym]*
XII Forum Psychiatrii pt. „Umacnianie i zdrowienie”
"Pracownicy niepełnosprawni wzmocnieniem różnorodnego zespołu
„Prawo dla każdego” – poradnik dla osób niepełnosprawnych województwa dolnośląskiego [art. 8 – Podnoszenie świadomości ]
ZUS dla Ciebie? [art. 25 – Zdrowie, art. 26 – Rehabilitacja, art. 27 – Praca i zatrudnienie, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]
5 maja - Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych [art. 5 – Równość i niedyskryminacja]
Teatr Polski we Wrocławiu otwarty dla niepełnosprawnych [art. 9 – Dostępność, art. 30 – Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie]
Rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami – kolejne zmiany czy nowy system? [art. 27 – Praca i zatrudnienie]
SKM w Trójmieście - pasażerowie czekają na więcej [art. 9 - Dostępność]
Dorosłe dzieci niepełnosprawne znikają z systemu! [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]
Za starzy do kadry narodowej tenisa stołowego [art. 5 – Równość i niedyskryminacja]
Kwota renty socjalnej – bez zmian [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]
Czy zdążą z wydawaniem kart parkingowych? [art. 9 – Dostępność, art. 20 - Mobilność]
Biegły sądowy tłumacz Polskiego Języka Migowego tylko z certyfikatem PZG [art. 5 – Równość i niedyskryminacja]
Prawo do głosowania osób ubezwłasnowolnionych u Premiera [art. 29 – Udział w życiu politycznym i publicznym]
„Okrągły stół” – w oczekiwaniu na kolejne spotkania [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]
Dostępność stron internetowych komitetów wyborczych [art. 9 – Dostępność, art. 29 – Udział w życiu politycznym i publicznym]
Ustawa o świadczeniach dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami podpisana [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]
Prezentacja raportu „Ułatwienia w głosowaniu – wiedza, opinie i oczekiwania” [art. 29 – Udział w życiu politycznym i publicznym]
ZUS otwarty dla osób z niepełnosprawnościami
Zmiany dofinansowania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego [art. 27 – Praca i zatrudnienie]
Maksymalnie 7 godzin na dobę, 35 godzin w tygodniu [art. 27 – Praca i zatrudnienie]
„Polszczyzna w administracji i biznesie” – studia przez Internet [art. 24 - Edukacja]
Rzecznik Praw Obywatelskich spotkała się z Minister Infrastruktury i Rozwoju [art. 9 - Dostępność]
„Na niebiesko dla autyzmu” [art. 8 – Podnoszenie świadomości]
Osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy [art. 27 – Praca i zatrudnienie]
Świadczenia pielęgnacyjne – oczekiwanie na „okrągły stół” [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]
Czy osoby z niepełnosprawnością mają uprawnienie niestosowania się do niektórych znaków drogowych? [art. 9 - Dostępność]
Przemoc wobec kobiet niepełnosprawnych i starszych [art. 6 – Niepełnosprawne kobiety, art. 14 – Wolność i bezpieczeństwo osobiste, art. 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć]
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną nadal w jednostkach penitencjarnych? [art. 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć]
Wybory dla wszystkich! Wybory do Parlamentu Europejskiego [art. 9 – Dostępność, art. 29 – Udział w życiu politycznym i publicznym]*
Choroby rzadkie – walka o pomoc dla chorych [art. 25 - Zdrowie]
„Edukacja Głuchych” [art. 24 – Edukacja]
Deinstytucjonalizacja [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]
Tłumacz migowy na wyższych uczelniach [art. 24 – Edukacja]
Dostępność publicznych witryn internetowych dla osób z niepełnosprawnością [art. 9 - Dostępność]
Ochrona danych o stanie zdrowia [art. 22 Poszanowanie prywatności, art. 25 - Zdrowie]
Przeciw eksmisjom osób niepełnosprawnych [art. 23 – Poszanowanie domu i rodziny, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]
Potrzebny Plan Alzheimerowski [art. 25 - Zdrowie] [art. 8 – Podnoszenie świadomości]
„Na co w kolejce tej czekasz?...” [art. 25 - Zdrowie]
„Decyzja administracyjna” – rekomendacje RPO w sprawie środków z PFRON [art. 12 –Równość wobec prawa, art. 13 – Dostęp do wymiaru sprawiedliwości]*
Przełom w definiowaniu niepełnosprawności przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [art. 2 – Definicje]
Dodatkowy urlop wypoczynkowy [art. 27 – Praca i zatrudnienie]
Przełom w definiowaniu niepełnosprawności przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [art. 2 – Definicje]
Zasiłek pielęgnacyjny – konsultacje społeczne [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]
„W naszych sklepach każdy klient jest bardzo ważny”? [art. 9 - Dostępność]
Ścieżki uczniów z niepełnosprawnością [art. 7 – Niepełnosprawne dzieci, art. 24 – Edukacja]
„Mamy te same prawa” – spot o Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych [art. 5 – Równość i niedyskryminacja]
Przystosowanie więzień do potrzeb osób niepełnosprawnych [art. 9 – Dostępność, art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]
"Postaw na pracę" w Łomży [art. 27 – Praca i Zatrudnienie]
„Triumf prawa nad sprawiedliwością” - sprawa Arkadiusza K. [art. 13 – Dostęp do wymiaru sprawiedliwości, art. 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć]
Przeciw więzieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną – ciąg dalszy [art. 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć]
Kandydat na wójta niepełnosprawny? [art. 12 – Równość wobec prawa, art. 27 – Praca i zatrudnienie, art. 29 – Udział w życiu politycznym i publicznym]
W obronie osób chorujących psychicznie [art. 13 – Dostęp do wymiaru sprawiedliwości, art. 25 - Zdrowie]
2014 – rok wyborów. Jak ułatwić udział w głosowaniu? [art. 5 – Równość i niedyskryminacja, art. 9 – Dostępność, art. 29 – Udział w życiu politycznym i publicznym]*
Koniec dyskryminacji osób niepełnosprawnych przez banki?
Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych – najnowsza publikacja RPO [art. 9 - Dostępność]
Psy – asystenci z dofinansowaniem [art. 9 Dostępność, art. 20 Mobilność]
Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych w języku angielskim [art. 20 Mobilność]
Stypendia dla sportowców z niepełnosprawnościami – [art. 30 Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie]
Dostosowanie przeprowadzania konkursów przedmiotowych dla uczniów z niepełnosprawnościami [art. 24 Edukacja]
Telewizja a potrzeby osób głuchych [art. 9 Dostępność, art. 30 Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie]
System orzekania o niepełnosprawności – do zmiany
Większe dopłaty do wyrobów medycznych [ art. 25 Zdrowie, art. 26 Rehabilitacja]
O integracji i trudnych emocjach – program SMOK [art. 24 - Edukacja]
Ambasador Niepełnosprawnych [art. 5 – Równość i niedyskryminacja]
EDEN 2013 – Przemyśl rajem dla osób z niepełnosprawnością [art. 30 – Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie]
„Postaw na pracę” [art. 27 – Praca i zatrudnienie]
Choroba Alzheimera - o godność starzenia się [art. 8 – Podnoszenie świadomości, art. 25 - Zdrowie]
Przeciw przemocy [art. 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć]
Dostosowanie egzaminów dla prawników z różnymi rodzajami niepełnosprawności [art. 24 - Edukacja]
Z leczeniem raka nie można czekać [art. 25 - Zdrowie]
Renta aż do emerytury? [art. 28 – Odpowiednie warunki życia i ochrona socjalna]
Psy – asystenci bez dofinansowania [art. 9 - Dostępność]
Światło dla osób ubezwłasnowolnionych [art. 12 – Równość wobec prawa]
Lotnisko we Wrocławiu przyjazne osobom z niepełnosprawnościami
Prof. Lipowicz w „Salonie politycznym Trójki” 11.09.2013
Niepełnosprawni na wsi – konferencja w Rzeszowie 7.10.2013 [art.28]
Choroby rzadkie a zagrożenie wykluczeniem – konferencja 7.10.2013 [art. 25]
Kształcenie osób z niepełnosprawnościami – debata „O równości bez skrajności” 10.10.2013 [art. 24]
Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością – konferencja „Różni ale równi” w Białymstoku 17.10.2013 [art. 27]
Osoby z niepełnosprawnością fizyczną w więzieniach [art. 14]
Bartłomiej Skrzyński, Rzecznik miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych został tegorocznym Laureatem Nagrody RPO im. Pawła Włodkowica.
„Prawne aspekty ochrony godności osoby starszej lub niepełnosprawnej” - wykład monograficzny RPO prof. Ireny Lipowicz
Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych, Raport Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego
Raport Otwarcia 2013 – badanie dostępności stron www
Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności
Informacja dla wszystkich
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych - opracowanie w tekście łatwym do czytania
Karta praw osób z niepełnosprawnością
Charter of Persons with Disabilities
Convention on the Rights of Persons with Disabilities