Zawartość

Odmawianie przez placówki pieczy zastępczej przyjmowania swoich wychowanków na czas urlopowania z młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Data: 
2016-06-28

Do Rzecznika napływają sygnały o braku należytej współpracy między młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, a macierzystymi placówkami nieletnich. Problem ten w sposób istotny uwidacznia się w sytuacji odmawiania przez placówki pieczy zastępczej przyjmowania swoich wychowanków na czas urlopowania z MOW. Praktyka taka w ocenie Rzecznika nie znajduje oparcia w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.), a ponadto skutkuje naruszeniem praw wychowanków pieczy zastępczej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika w tej sprawie potwierdziło, że dziecko czasowo umieszczone w młodzieżowym ośrodku wychowawczym zachowuje wszystkie uprawnienia przysługujące wychowankowi placówki opiekuńczo-wychowawczej. Stanowisko takie zostało już w październiku 2015 r. przesłane przez resort polityki społecznej wszystkim wojewodom do przekazania właściwym starostom do stosowania. Wobec jednak pojawiających się informacji, że placówki opiekuńczo-wychowawcze nadal odmawiają przyjmowania swych wychowanków z MOW, Ministerstwo przygotuje stanowisko w tej sprawie i prześle je do organów nadzoru i kontroli nad placówkami pieczy zastępczej. 

Problem jest przedmiotem prac analitycznych. Rzecznik rozważa, czy wobec braku należytej współpracy między placówkami dla dzieci, kwestia ta nie powinna zostać unormowana w przepisach prawa.