Zawartość

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie dostępności inwestycji w ramach programu „Mieszkanie +” dla osób o szczególnych potrzebach

Data: 
2017-05-08
słowa kluczowe: 

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał odpowiedź na swoje wystąpienie w sprawie rozwiązań architektonicznych wykorzystywanych przy zabudowie nieruchomości w ramach programu „Mieszkanie +”, a także warunków technicznych, jakie spełniać będą budynki i lokale mieszkalne utworzone w toku realizacji inwestycji.

Ministerstwo wyjaśniło, że trwają prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi zapewniającymi zgodność inwestycji mieszkaniowych realizowanych z udziałem nieruchomości przekazanych z Zasobu Nieruchomości Mieszkaniowych z priorytetami wynikającymi z Narodowego Programu Mieszkaniowego, m.in. w zakresie dogodnego użytkowania mieszkań. Inwestorzy prywatni, którzy nabyli nieruchomość z Zasobu, będą zobowiązani do przestrzegania określonych w zarządzeniu ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa standardów urbanistycznych. Będą one obejmowały m.in. zasady projektowania uniwersalnego, rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne w zakresie wysokości budynków oraz inne zalecenia służące zapewnieniu godnego życia mieszkańcom, w tym osobom o szczególnych potrzebach mieszkaniowych.

Zapewniono także, że Narodowy Fundusz Mieszkaniowy będzie promował rozwiązania umożliwiające kształtowanie otoczenia przyjaznego dla wszystkich użytkowników przestrzeni, w tym seniorów i osób z niepełnosprawnościami – m.in. zasady projektowania uniwersalnego oraz budownictwa zrównoważonego. Gospodarowane przez Fundusz nieruchomości będą mogły być również przekazywane nieodpłatnie pod budowę mieszkań chronionych dedykowanych m.in. osobom z niepełnosprawnościami, a także obiektów infrastruktury technicznej lub społecznej służących lokalnej wspólnocie.

Rzecznik otrzymał zapewnienie, że mieszkania budowane w ramach programu „Mieszkanie +” będą spełniać wszystkie współczesne standardy urbanistyczne i architektoniczne, a także wypełniać wymagania wynikające z aktualnych przepisów prawa w zakresie budowy i dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. W ocenie Ministerstwa pozytywne doświadczenia z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych osób z niepełnosprawnościami wynikające z realizacji społecznego budownictwa czynszowego (II filar pakietu „Mieszkanie +”) wskazują, że możliwe jest pogodzenie niskich kosztów budowy i zapewnienia dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnościami.

Galeria

  • Grafika: szary dom i czerwony płomień w środku
    Ogrzewanie