Zawartość

Opłata miejscowa w Zakopanem. Rzecznik wnosi o uchylenie uchwały Rady Miasta. Sprawa czeka na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego

Data: 
2016-10-25
Położenie: 
  • Zakopane
    Polska

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi poprosiła Rzecznika o przyłączenie się do sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie. Dotyczy ona uchwały Rady Miasta w Zakopanem określającej Zakopane jako miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową.

Głównym zarzutem skarżących jest brak podstawy prawnej do podjęcia uchwały przez Radę Miasta z powodu przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza.

Prawo polskie pozwala bowiem pobierać opłatę miejscową tylko w tych miejscowościach, które znajdują się w strefach, gdzie nie zanotowano przekroczenia normatywnych poziomów stężeń niektórych substancji w powietrzu.

Zakopane jest w strefie małopolskiej, gdzie odnotowano takie przekroczenie (nota bene w samym Zakopanem zanotowano przekroczenia normatywnych poziomów stężeń niektórych substancji w powietrzu).

Dokonywanie oceny jakości powietrza w strefach z punktu widzenia opłaty miejscowej ma ten skutek, że to nie dana miejscowość, lecz właśnie strefa, na terenie której jest ona położona, musi spełniać wymogi dotyczące zachowania dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Fundacja w tej sprawie wspiera, jako uczestnik postępowania, skarżącego (osobę indywidualną).

 

Miasto Zakopane wniosło o zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny przepisów umożliwiających wprowadzenie opłaty miejscowej.

Dlatego w sprawie III SA/Kr 535/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zawiesił postępowanie do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny.

 

OPIS CAŁEGO POSTĘPOWANIA STRATEGICZNEGO RPO: 

Galeria

  • Grafika: domy, kościół i fabryka na szarym tle
    Sprawy samorządu i społeczności lokalnych