Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Osoby niepełnosprawne w domach opieki – wystąpienie RPO z dnia 14.10.2013 [art. 28]

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej w zakresie umożliwienia kontrolowania przez wojewodę działalności domów opieki. Konieczne wydaje się również uregulowanie kwestii maksymalnej liczby osób umieszczanych w placówce oraz liczby i struktury personelu.

Dramaty mieszkańców przebywających w placówkach całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku niejednokrotnie bulwersowały opinię publiczną. Zdaniem Rzecznika, obecna ustawa o pomocy społecznej nie gwarantuje prawidłowej opieki. Placówki tego typu mogą być prowadzone bez odpowiedniego zezwolenia wojewody, jedynie na mocy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (np. pod szyldem agroturystyki), przez osoby nie spełniające odpowiednich przesłanek. Przeciwnie niż w przypadku domów opieki działających na mocy ustawy o pomocy społecznej wojewoda nie ma prawa ich kontrolować. Może nakładać jedynie kary, a decyzję nakazującą wstrzymanie działania takiej placówki wydać dopiero w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców. Celem działań Rzecznika jest zapewnienie niezbędnej opieki osobom wymagającym szczególnej pomocy Państwa. [więcej]