Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Aktualności - Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych

Data: 
2017-01-27

Do Rzecznika Praw Obywatelskich dotarły sygnały, że przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich kwestionują zgodność z Konstytucją ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim przepisy tej ustawy pozbawiły część kombatantów, u których występuje niepełnosprawność ruchowa, uprawnienia do karty parkingowej. Przed dokonaniem wspomnianej nowelizacji uprawnienie do otrzymania karty parkingowej przysługiwało osobom niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej, bez względu na ich stopień niepełnosprawności.

Data: 
Od 2017-01-23 do 2017-01-25

23 i 25 stycznia 2017 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację prewencyjną dwóch prywatnych domów opieki: „Spokojna Przystań” w Baniosze i „Zielony Zakątek” w Ząbkach.

Wizytujący rozmawiali z właścicielami placówek, obejrzeli wybrane pomieszczenia, przeprowadzili indywidualne rozmowy z mieszkańcami oraz zapoznali się z wybraną dokumentacją.

Przedstawiciele KMPT spotkali się z otwartością i zrozumieniem - nie napotkali trudności w realizacji zadań.

Data: 
2016-12-22

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich pt. Dostępność wsparcia środowiskowego dla osób starszych w perspektywie przedstawicieli gmin województwa dolnośląskiego przedstawia wyniki badania społecznego, którego jednym z celów było pogłębienie wiedzy na temat wdrożenia w praktyce zasad wynikających z dokumentów międzynarodowych odnoszących się do godności i równego traktowania osób starszych potrzebujących wsparcia w miejscu zamieszkania.

Data: 
2016-12-21

Domy Pomocy Społecznej podlegają kontroli prewencyjnej Krajowego Mechanizmu Prewencji działającego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, który wspiera kulturę  poszanowania praw osób niesamodzielnych i z niepełno sprawnościami i zapobiega niewłaściwemu postępowaniu szerząc wiedzę o standardach praw człowieka i dobre praktyki.

Data: 
2016-12-16

- Niewątpliwie staniemy przed dużym wyzwaniem, które będzie wymagało szerszego  spojrzenia na mandat Krajowego Mechanizmu Prewencji. Ale już od przyszłego roku rozpoczniemy wizytacje prywatnych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym i starszym – mówiła dr Aleksandra Iwanowska z KMP podczas drugiego posiedzenia Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji.

Data: 
2016-12-05

Z doniesień prasowych wynikało, że Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa Rady Miasta Ustroń wniosła do Burmistrza Miasta Ustroń o rozważenie likwidacji Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu.

Wniosek poparło 4 radnych, a 1 wstrzymał się od głosu. Radni wskazali we wniosku, że chodzi im o zapewnienie mieszkańcom lepszych warunków bytowych, a także oszczędności dla budżetu miasta Ustroń.

Seniorzy mieliby zostać przeniesieni do odpowiednich placówek w innych gminach.

Data: 
2016-11-28

Kolejne posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych poświęcone było w całości omówieniu sposobu upowszechniania i wdrażania modelu wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania, w oparciu o publikację „System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Przegląd sytuacji propozycja modelu”.

Strony