Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Aktualności - Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych

Data: 
2016-12-21
Grafika: starsza kobieta i starszy mężczyzna na pomarańczowym tle

Domy Pomocy Społecznej podlegają kontroli prewencyjnej Krajowego Mechanizmu Prewencji działającego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, który wspiera kulturę  poszanowania praw osób niesamodzielnych i z niepełno sprawnościami i zapobiega niewłaściwemu postępowaniu szerząc wiedzę o standardach praw człowieka i dobre praktyki.

Data: 
2016-12-16
zdjęcie: kilkanaście osób siedzi przy białych stołach

- Niewątpliwie staniemy przed dużym wyzwaniem, które będzie wymagało szerszego  spojrzenia na mandat Krajowego Mechanizmu Prewencji. Ale już od przyszłego roku rozpoczniemy wizytacje prywatnych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym i starszym – mówiła dr Aleksandra Iwanowska z KMP podczas drugiego posiedzenia Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji.

Data: 
2016-12-05
Grafika: starsza kobieta i starszy mężczyzna na pomarańczowym tle

Z doniesień prasowych wynikało, że Komisja Budżetu i Przestrzegania Prawa Rady Miasta Ustroń wniosła do Burmistrza Miasta Ustroń o rozważenie likwidacji Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu.

Wniosek poparło 4 radnych, a 1 wstrzymał się od głosu. Radni wskazali we wniosku, że chodzi im o zapewnienie mieszkańcom lepszych warunków bytowych, a także oszczędności dla budżetu miasta Ustroń.

Seniorzy mieliby zostać przeniesieni do odpowiednich placówek w innych gminach.

Data: 
2016-11-28
Grafika: starsza kobieta i starszy mężczyzna na pomarańczowym tle

Kolejne posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych poświęcone było w całości omówieniu sposobu upowszechniania i wdrażania modelu wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania, w oparciu o publikację „System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Przegląd sytuacji propozycja modelu”.

Data: 
2016-11-22
Grafika: głowa w żołnierskiej czapce na pomarańczowym tle

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Rozwoju i Finansów z prośbą o przybliżenie sposobu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy celnych.

Data: 
2016-11-18
grafika: logo przedstawiające napis: AGE Europe Platform

O przeciwdziałaniu dyskryminacji osób starszych, wzmacnianiu ich praw ekonomicznych i socjalnych dyskutowali uczestnicy czwartej dorocznej konferencji AGE Platform Europe, która odbyła się w Brukseli. Przemówienie otwierające wygłosiła zastępczyni RPO ds. równego traktowania dr Sylwia Spurek.

Data: 
2016-11-17

W Krakowie w siedzibie Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” odbyła się konferencja „Świadomość potrzeb. Pewność rozwiązań”, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Głównym tematem konferencji była organizacja pracy socjalnej z osobami starszymi niesamodzielnymi.

Mówiono o planowanym rozwoju usług opiekuńczych, poszukiwaniu innowacji społecznych i technologicznych oraz o wymianie doświadczeń poprzez analizę modelu szwedzkiego.

Strony