Godło RP
Zawartość

Sesja 22: Bezdomność ludzi młodych i rola społeczeństwa obywatelskiego

Data: 
sobota, 14 Grudzień, 2019 - Od 09:00 do 10:30
Miejsce: 
Muzeum Polin
sala konferencyjna B

Celem panelu jest uświadomienie problemu: społeczeństwu oraz organom władzy publicznej

Chcemy przekonać wszystkich o konieczności zrobienia systemowej diagnozy i wskazania kierunku zmian w przepisach

  • duża liczba młodych ludzi jest zagrożona bezdomnością – brak jest statystyk i ogólnopolskiej diagnozy problemu
  • dotyczy to przede wszystkim młodych osób opuszczających placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej, ale też takich, którzy pochodzą z rodzin defaworyzowanych
  • państwo nie zapewnia wystarczającego wsparcia takim osobom
  • pomoc finansowa oraz mieszkaniowa jest mała i nieeefektywna
  • konieczne są zmiany praktyki i przepisów w obszarze prewencyjnym (młodzież zagrożona bezdomnością po usamodzielnieniu się) oraz interwencyjnym (młodzież w kryzysie bezdomności)
Moderuje: 
  • Młody autostopowicz na zupełnie pustej drodze czeka, aż ktoś mu pomoże
    Młodość i kryzys bezdomności