Godło RP

Patronaty RPO w 2016 roku

Data: 
Od 2016-12-12 do 2017-05-11

W grudniu rozpoczynają się eliminacje szkolne II edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, która została objęta Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Udział w Olimpiadzie ma zwiększać zainteresowanie uczniów sprawami publicznymi, kształtować w nich umiejętność włączania się w debaty publiczne w sposób uwzględniający opinie odmienne niż własne, z poszanowaniem zdania innych. Celem konkursu jest też przygotowanie młodych osób do samodzielnego i niezależnego myślenia o wydarzeniach i procesach zachodzących na szczeblu lokalnym, krajo

Data: 
Od 2016-12-12 do 2016-12-13

Konferencja podsumowuje dwuletni projekt pn. „Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania w służbie ofiar przestępstw z nienawiści”. Celem Projektu było zapobieganie wtórnej wiktymizacji osób, które doświadczyły przestępstw z nienawiści motywowanych homofobią, bifobią i transfobią poprzez zwiększenie kompetencji i wiedzy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na temat tego rodzaju przestępstw.

Data: 
2016-12-08

Rzecznik Praw Obywatelskich objął patronatem projekt KOALICJA RZECZNIKÓW ETYKI  w ramach Programu „Biznes i Prawa Człowieka 2014-2020. Implementacja Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka”.

Data: 
2016-12-07

Jaki wpływ na jakość opieki nad matką i dzieckiem ma wdrożenie zmian w zakresie organizacji opieki okołoporodowej w Polsce? Jakie są oczekiwane pozytywne skutki wprowadzonego w lipcu programu pilotażowego? Jakie zagrożenie niesie ze sobą przyjęte rozwiązanie?

Data: 
2016-12-05

Konferencja „Well…being! Czyli za czym tęsknimy w pracy” organizowana jest w ramach działalności Think Tanku Diversity Hub (inicjatywa non-profit) skoncentrowanego na promowaniu idei zarządzania różnorodnością i idei zarządzania humanistycznego (m.in. poprzez przeciwdziałanie dyskryminacji w szczególności w obszarach takich, jak wiek, interkulturowość, płeć, niepełnosprawność, zdrowie) w biznesie i administracji publicznej. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim potrzebom człowieka w miejscu pracy.

 

Data: 
Od 2016-12-02 do 2016-12-03

Konferencję organizuje Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22. Wydarzenie poświęcono zagadnieniom związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym.

Data: 
Od 2016-12-01 do 2016-12-02

V Kongres Prawa Medycznego będzie okazją do prezentacji aktualnych zagadnień z zakresu prawa medycznego, etyki oraz problematyki praw pacjenta. Uczestnicy podejmą również debatę na temat prawnych aspektów wykonywania świadczeń zdrowotnych. W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich udział w tym wydarzeniu weźmie dr Sylwia Spurek, zastępczyni ds. równego traktowania.

Data: 
2016-11-30

Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej realizuje projekt edukacyjny, którego celem jest przede wszystkim uświadomienie wagi edukacji finansowej jako podstawowej kompetencji obywatela. Jednym ze strategicznych działań jest m.in. zwiększenie liczby programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym szczególnie dla dorosłych z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekonomicznym, czy osób o niskich dochodach. W spotkaniu weźmie udział Pani Jolanta Florek z Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO.

Data: 
2016-11-30

Tegoroczna, piąta edycja projektu ELSA Day odbędzie się 30 listopada. Tematem przewodnim tej edycji będzie prawo migracyjne. W panelu dotyczącym sytuacji imigrantów i uchodźców w Polsce wystąpi Marcin Sośniak, naczelnik Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych. Przedstawi on m.in. działania podejmowane przez Biuro RPO na rzecz migrantów i przybliży działalność Zespołu ds. Równego Traktowania. Omówi też wybrane problemy, z jakimi do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zgłaszają się migranci.

 

 

Data: 
Od 2016-11-29 do 2016-11-30

Konferencja dotyczyć będzie nowych technologii wykorzystywanych w poszukiwaniu ludzi zaginionych. Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie poszukiwaniu zaginionych dzieci, a także innowacjom wykorzystywanym w komunikowaniu się i profilaktyce zaginięć tej grupy. Drugiego dnia omówiony zostanie temat związany z poszukiwaniem osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem zaginięć osób starszych i chorych (np. na depresję). 

Spotaknie odbędzie się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

Strony