Zawartość

Plan działań edukacyjnych w ramach Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści

Data: 
2016-07-22

22 lipca 2016 roku w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach miało miejsce spotkanie w ramach Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści (ŚPPN). W wydarzeniu wzięli udział: pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans Katarzyna Błaszczyk-Domańska, pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka młodszy inspektor Krzysztof Kazek, pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. Równego Traktowania Dorota Wójtowicz, nauczyciel - konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Anna Dzięgiel, nauczyciel - konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Tomasz Wojtasik oraz gospodarz spotkania pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach dr Aleksandra Wentkowska, którą wspomagał specjalista w Biurze Rzecznika w Katowicach Michał Kosobudzki.

Spotkanie było kontynuacją rozmów podjętych ze Śląskim Kuratorem Oświaty. Działania ŚPPN w obszarze edukacji skierowane będą do dwóch grup: nauczycieli oraz uczniów. W pierwszym etapie przeprowadzona zostanie analiza stanu wiedzy na temat nienawiści zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów. W dalszej kolejności zebrane zostaną dotychczasowe działania poszczególnych placówek, by można było stworzyć zbiór dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania nienawiści w placówkach edukacyjnych. Innowacją w planowanych działaniach jest skierowanie oferty w szczególności do przedszkoli. W dalszych etapach działań przewidziano ogłoszenie konkursu na logo ŚPPN, stworzenie Platformy Liderów - uczniów wybieranych z poszczególnych placówek, którzy koordynowaliby działania na poziomie lokalnym.

I.  Oferta edukacyjna skierowana do nauczycieli z obszaru problematyki „nienawiści” (mowa nienawiści, przestępstwa z nienawiści, incydenty, przemoc w rodzinie, hejt w cyberprzestrzeni itp.) opracowana na podstawie potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli.

1.    Spotkania informacyjne – możliwość wymiany informacji, podzielenia się opiniami, zgłoszenie potrzeb lub tematyki wartej rozpatrzenia lub opracowania.

2.    Szkolenia – wykłady i zajęcia praktyczne dla nauczycieli, organizowane według zgłaszanych potrzeb i zainteresowań.

3.    Baza organizacji – stworzenie listy organizacji, które merytorycznie mogą zostać zaangażowane w działania edukacyjno-informacyjne, a także w same działania według potrzeb.

4.    Bank dobrych praktyk - wykorzystanie przez nauczycieli sprawdzonych rozwiązań w sytuacjach interwencyjnych – kryzysowych oraz działaniach profilaktycznych.

Partnerzy : Biuro Terenowe Rzecznika Praw Obywatelskich, Śląska Policja, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląski Urząd Wojewódzki, Śląski Kurator Oświaty, ROME METIS, organizacje społeczne.

II. Oferta edukacyjna skierowana do uczniów szkół wszystkich szczebli.

1.    Lekcje wychowawcze poświęcone tematyce „nienawiści” (także - na wniosek nauczyciela - z udziałem merytorycznych przedstawicieli organizacji społecznych lub przedstawicieli instytucji).

2.    Promocja prowadzonych działań przeciw nienawiści w szkołach – konkurs, mający wyłonić najciekawsze działania pro człowiecze prowadzone w szkołach (szkoły zgłaszają swoje dotychczasowe działania, kapituła konkursu co roku
wybiera najlepsze jej zdaniem pomysły i realizacje, a następnie promuje wprowadzone rozwiązania i nagradza zwycięzców).

3.    Promocja działań przeciw nienawiści – konkurs w szkołach na logo Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści.

4.    Utworzenie Forum Młodych Liderów Przeciw Nienawiści – przedstawiciele dzieci i młodzieży szkół różnych szczebli z całego województwa inicjują działania pro człowiecze, uczestniczą w specjalnych posiedzeniach Platformy, przedstawiają swoje pomysły i rozwiązania oraz opiniują działania planowane do wprowadzenia w szkołach.

Następnie planowane jest przeprowadzenie cyklu spotkań w ramach ŚPPN z nauczycielami oraz uczniami, które zakończy konferencja podsumowująca podjęte działania i przedstawiająca zakres poczynionych postępów w zakresie działań ukierunkowanych na walkę z przestępstwami z nienawiści.

Śląska Platforma Przeciw Nienawiści skierowana jest do organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się zwalczaniem przejawów dyskryminacji i mowy nienawiści na terenie województwa śląskiego. Jej celem jest wymiana pomysłów i dobrych praktyk oraz stworzenie planu działań i skoordynowanie dotychczasowych inicjatyw mających na celu zapobieganie i zwalczanie przestępstw motywowanych nienawiścią. 

  • Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
    Równość i dyskryminacja