Zawartość

Podstawy prawne działania Biura RPO

ZARZĄDZENIE Nr 41/2017
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

z dnia 8 sierpnia 2017 r.
w sprawie nadania Statutu Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 958) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich nadaje się Statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
 

§2.