Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Podstawy prawne działania RPO

z dnia 2 kwietnia 1997 r.

(Dz. U. Nr 78, poz.483) (sprost. Dz. U. 2001, Nr. 28, poz. 319; zm.: Dz. U. 2006, Nr 200, poz. 1471)
(fragmenty)

Rozdział II. WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

ŚRODKI OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW

Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
Dz.U.2014, poz. 1648, z 2015 r. poz. 1064
2007-03-15 zm. Dz.U.2006.218.1592 art. 33(a)
2010-11-09 zm. Dz.U.2010.197.1307 art. 3
2011-01-01 zm. Dz.U.2010.254.1700 art. 26
2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 90
2011-08-31 zm. Dz.U. 2011.168.1004 art. 1
2011-10-30 zm. wyn. z Dz.U. 2010.202.1343 pkt 1
2011-11-18 zm. Dz.U.2011.222.1320 art. 1
2015-06-25 zm. Dz.U.2015.0.1064 art. 130

Dz.U.2016.1219

USTAWA
z dnia 3 grudnia 2010 r.
o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania(1)
(tekst jednolity)

W dniu 18 grudnia 2002 r. w Nowym Jorku został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Protokół fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, w następującym brzmieniu: