Zawartość

Podyplomowe Studia Prawa Antydyskryminacyjnego pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2017-09-06 do 2017-10-31
Położenie: 
 • Nowy Świat 72
  Warszawa
  Polska
słowa kluczowe: 

Dwusemestralne Podyplomowe Studia Prawa Antydyskryminacyjnego są prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Celem studiów jest kształcenie osób odpowiedzialnych za wdrażanie praktyk związanych z równym traktowaniem oraz zainteresowanych problematyką przeciwdziałania dyskryminacji.

Program studiów podyplomowych obejmuje następujące zagadnienia:

 • przyczyny powstawania i istnienia stereotypów oraz uprzedzeń,
 • zasady równości w prawie i równości wobec prawa,
 • równe traktowanie w prawie międzynarodowym na poziomie uniwersalnym oraz europejskim, w tym główne instrumenty konwencyjne chroniące przed dyskryminacją,
 • organy i instytucje stojące na straży równego traktowania w Polsce,
 • ochrona równości w polskich przepisach,
 • postępowania w sprawach z zakresu równego traktowania w polskim prawie oraz przed sądami i organizacjami międzynarodowymi,
 • równe traktowanie kobiet i mężczyzn,
 • mowa nienawiści i przestępstwa motywowane uprzedzeniami,
 • problemy wynikające z nierównego traktowania osób z niepełną sprawnością fizyczną, intelektualną oraz osób poważnie chorych,
 • problemy wynikające z nierównego traktowania przedstawicieli wybranych grup prawnie chronionych takich jak: migranci, osoby LGBT, Romowie i mniejszości narodowe,
 • nierówne traktowanie ze względu na wiek oraz w związku z religią czy wyznaniem.

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi i dydaktyczni m.in. z Instytutu Nauk Prawnych PAN, oraz specjaliści – praktycy.

Galeria

 • grafika: na pomarańczowym tle sylwetki ludzi, w tle kontury Polski
  Równe traktowanie