Zawartość

Postępowania odszkodowawcze z tytułu wywłaszczenia nieruchomości pod drogę

Data: 
2015-11-24

Minister Administracji i Cyfryzacji (obecnie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji) poinformował Rzecznika o działaniach podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli we wnioskach po kontroli „Nabywanie przez Skarb Państwa nieruchomości pod drogi krajowe objęte programem Budowy Dróg Krajowych w latach 2008-2013”.

Raport NIK dotyczący nabywania przez Skarb Państwa nieruchomości pod drogi krajowe w latach 2008-2013 ujawnił nieprawidłowości w prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości pod drogę. Okazało się, że postępowania te nader często prowadzone są w warunkach przewlekłości. Rzecznik podjął tę sprawę do wyjaśnienia, kierując wystąpienia generalne do właściwych ministrów. W ostatnim czasie do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły wyjaśnienia Ministra Administracji i Cyfryzacji. Z informacji uzyskanych od Ministra wynika, że wszyscy wojewodowie objęci kontrolą NIK podjęli działania mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Przede wszystkim, postępowania administracyjne wszczynane są obecnie niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej poprzez wystosowanie do stron zawiadomienia o wszczęciu postępowania. Usprawniono także proces gromadzenia materiału dowodowego oraz sporządzania operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania. Ponadto, operaty szacunkowe mają podlegać zarówno formalnej jak i merytorycznej weryfikacji przez zatrudnionych w tym celu rzeczoznawców. Podjęte działania mają usprawnić prowadzenie postępowań odszkodowawczych w przyszłości.

Galeria

  • Spychacz na budowie
    Inwestycja publiczna