Zawartość

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego opiekuna osoby dorosłej. Kolejna sprawa z udziałem Rzecznika

Data: 
2016-10-28
słowa kluczowe: 

Rzecznik przystąpił do skargi w toczącym się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Warszawie postępowaniu dotyczącym uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego.

Skarżąca w związku z opieką nad niepełnosprawnym mężem, była uprawniona od 1 marca 2011 r. do 31 marca 2014 r.  do świadczenia pielęgnacyjnego. Wnioskiem z 17 listopada 2014 r. skarżąca wniosła o wznowienie postępowania w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r.

Kobieta wskazała, że w świetle wyroku Trybunału kryterium różnicujące prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ze względu na datę powstania niepełnosprawności uznane zostało za niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Jednocześnie wniosła o uchylenie - z dniem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - decyzji w zakresie uprawnienia do zasiłku dla opiekuna oraz wcześniejszej decyzji w przedmiocie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zdaniem Rzecznika osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny nie są pozbawione prawa do tego świadczenia w związku z wyżej powołanym wyrokiem Trybunału. Uwzględnienie wyroku Trybunału w postępowaniu wznowieniowym może prowadzić do przywrócenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego także wtedy, gdy opiekun osoby dorosłej był uprawniony do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w pełni podzielił powyższe stanowisko Rzecznika i w wyroku z dnia 28 października 2016 r., (sygn. VIII SA/Wa 480/16) uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w tym przedmiocie. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Galeria

  • Zwalone drzewa blokują przejście

    Niepełnosprawne państwo