Zawartość

Prawo kontaktu dziecka z rodzicem, który nie zamieszkuje razem

Data: 
2015-03-20

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dyskryminowanie dzieci, których rodzice rozstali się przez ograniczanie prawa dzieci do kontaktu z rodzicem z którym dziecko nie mieszka.

Do dyskryminacji dochodzi w sytuacji rozwodu czy rozejścia się rodziców przez sądy rodzinne i instytucje państwowe (w tym Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania), placówki medyczne placówki oświatowe.

Cel badawczy:

Celem badania jest uzyskanie rzeczywistego obrazu łamania prawa dzieci do obojga rodziców (po ich rozstaniu się) oraz skutków ponoszonych przez dzieci, ograniczenia im kontaktu z jednym z rodziców, z którym dziecko nie mieszka:

 1. Ustalenie liczby placówek medycznych, szkół i przedszkoli, które zabroniły kontaktu rodzicom (w ilu przypadkach, ojcom i w ilu matkom) z dzieckiem na terenie tych placówek, w wyniku stanowiska przekazanego przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.
 2. Ustalenie liczby placówek medycznych, szkól i przedszkoli, które odmówiły udzielenia rodzicom (w ilu przypadkach, ojcom i w ilu matkom) informacji dotyczącej ich dzieci przebywających na terenie tych placówek,
 3. Ustalenie wykładni wyroków i postanowień sądowych w zakresie kontaktów dzieci z obojgiem rodziców, pod kątem stwierdzenia czy określone wyrokiem kontakty należy traktować jako bezwzględne minimum, czy też poza ustalonymi terminami obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktów rodzica z dzieckiem,
 4. Analiza stanowisk w tym zakresie instytucji rządowych MS, RPD, RPO, PRdRT
 5. Analiza wyroków sądowych w zakresie powierzania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, z ustalaniem opieki równoważnej-wspólnej-naprzemiennej przez SO, ale z uwzględnieniem cofnięcia tej pieczy równoważnej przez SR (po upływie 1 roku, 2 lat) z ustaleniem komu (matce, ojcu) ograniczono-zawieszono-odebrano władzę rodzicielską i na czyj wniosek. Należy uwzględnić w ilu przypadkach ograniczonie-zawieszennie-odebranie praw nastąpiło na skutek rażących zaniedbań rodzica, a w ilu ograniczenie władzy rodzicielskiej nastąpiło na skutek braku porozumienia, lub konfliktu miedzy rodzicami oraz czy sąd opiekuńczy zgodnie z art. 100 k.r.i.o udzielił pomocy rodzicom?
 6. Ustalenie w ilu przypadkach sąd nie uwzględnił rozsądnych życzeń dziecka odnośnie jego miejsca zamieszkania z ojcem, lub z matką.
 7. Analiza opinii sporządzonych przez RODK, oraz biegłych sądowych wydanych na zlecenie sądów rodzinnych, pod kątem (stereotypowych) sugestii powierzenia pieczy matce przy jednoczesnym ustaleniu porównywalnych predyspozycji wychowawczych obojga rodziców.
 8. Pozyskanie badań i opinii dotyczących oceny skutków stosowania opieki zrównoważonej (naprzemiennej) w innych krajach i w Polsce.
 9. Ustalenie liczby samobójstw dzieci oraz chorób psychicznych (depresji) dzieci, wywołanych decyzją o rozdzieleniu z jednym lub z obojgiem rodziców.

Badanie dotyczące dyskryminowania dzieci w przedszkolach i szkołach, oraz w placówkach służby zdrowia, a zwłaszcza w szpitalach, przez naruszenie prawa dzieci do obojga rodziców, przez:

 1. uniemożliwienie dzieciom kontaktu z obojgiem rodziców w tych placówkach, gdy rodzice żyją w rozłączeniu, gdy matka uczyni zastrzeżenie,
 2. odmowę udzielenia obojgu rodzicom (żyjących w rozłączeniu) informacji dotyczących istotnych spraw dziecka do których należą wyniki edukacji i informacja o zdrowiu dziecka.

Uzasadnienie zgłoszenia badania:

Przeprowadzenie badań, pozwoli na uzyskanie rzetelnego obrazu łamania prawa dzieci do obojga rodziców, po ich rozejściu się. Pozwoli uzmysłowić władzom skalę problemu, a co za tym idzie podjęcie działań dla przeciwdziałania dyskryminacji dzieci, w kierunku:

 • przyspieszenia prac nad zmianą prawa rodzinnego, w celu wyeliminowania przepisów sprzyjających dyskryminowaniu jednego z rodziców
 • skutecznej walki ze stereotypami. W sytuacji rozejścia się rodziców (separacja, rozwód, rozstanie) - promowanie zrównoważonej opieki wspólnej obojga rodziców nad dzieckiem, jako najlepszego sposobu zabezpieczenia prawa dzieci do kontaktów z obojgiem rodziców.(opieka wspólna-naprzemienna-równoważna)
 • podjęcie działań dla obrony rodziny - należy opracować skuteczną kontrolę i nadzór instytucji oraz osób powołanych do pomocy rodzinie w wyżej wymienionych sytuacjach.

Stowarzyszenie Forum Matek przeciw Dyskryminacji Ojców

Redakcja: BRPO