Zawartość

Prawo lekarzy spoza UE do wykonywania zawodu – odpowiedź Ministra Zdrowia

Data: 
2016-05-19

Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu z dnia 24 marca 2016 r. (V.7014.15.2016) skierowanym do Ministra Zdrowia zwrócił uwagę na trudności z zatrudnianiem w Polsce lekarzy obcokrajowców spoza UE. Rzecznik zauważył, że osoby te często przez wiele lat podejmują starania o przyznanie im prawa wykonywania zawodu, pozostając przez ten okres bezrobotnymi lub wykonując pracę poniżej swoich kwalifikacji. Problem ten jest szczególnie istotny, biorąc pod uwagę, że w Polsce brakuje lekarzy specjalistów, co przekłada się na utrudnienia w dostępie pacjentów do leczenia.

W odpowiedzi Minister Zdrowia scharakteryzował wymogi stawiane cudzoziemcom spoza UE, którzy ubiegają się o prawo wykonywania zawodu we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii, a także przedstawił działania podejmowane przez Ministerstwo w celu diagnozowania i rozwiązywania problemów polskiego systemu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Wskazał, że limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w roku 2016/2017 wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 599 miejsc w przypadku kierunku lekarskiego i 31 miejsc w przypadku kierunku lekarsko-dentystycznego.

Minister planuje również przywrócenie obowiązku odbycia stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty umożliwiającego praktyczną naukę zawodu w ujednoliconych ramach prawnych.

Poza tym Ministerstwo pracuje nad uruchomieniem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, który przyczyni się do rzeczywistego monitorowania potrzeb w zakresie kształcenia kadr oraz określenia zapotrzebowania na specjalistów w poszczególnych dziedzinach medycyny. Ministerstwo Zdrowia zgłosiło również swój udział w projekcie Join Action on Health Workforce Planning, którego założeniem jest wsparcie organów właściwych w zakresie planowania kadr medycznych w UE. Minister powołał także Zespół ekspertów, który zajmie się przygotowaniem zmian w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów.

Galeria

  • Biało-czerwone pigułki
    Lekarstwa