Godło RP

Problem tzw. ciemnej liczby w zgłaszaniu przestępstw z nienawiści

Przesłanki: płeć, rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, religia, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientacja seksualna

Temat:

 

Problem tzw. ciemnej liczby w zgłaszaniu przestępstw z nienawiści

 

Cel badawczy:

 

Celem badania byłoby oszacowanie skali problemu ciemnej liczby w poszczególnych mniejszościach społecznych w oparciu o badanie ilościowe przeprowadzone wśród członków tych społeczności.

 

Uzasadnienie:

 

Rzetelna informacja dotycząca skali zjawiska niezgłaszania przestępstw z nienawiści w poszczególnych grupach stanowiłaby niezwykle cenne uzupełnienie danych posiadanych przez rozmaite podmioty zajmujące się monitorowaniem przestępstw z nienawiści. Dane te pozwoliłyby również na trafniejszy wybór grup, które wymagałyby szczególnej troski w obszarze zwalczania przestępstw z nienawiści ze strony władz państwowych i organizacji pozarządowych. Nie do przecenienia pozostaje także wpływ, jakie wyniki tego badania mogłoby wywrzeć na świadomość społeczną o przestępstwach z nienawiści w Polsce.

 

Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka
Departament Kontroli, Skarg i Wniosków
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

 

Redakcja: BRPO