Zawartość

Procedura odwoławcza dot. egzaminów maturalnych

Data: 
2015-12-23

23 grudnia 2015 r. w artykule „Rewolucja na maturze. Oceny będą do podważenia” („Gazeta Wyborcza”) wskazano, że Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważa zmianę od 2016 r. w odniesieniu do procedury odwoławczej dotyczącej egzaminów maturalnych. Planowanym rozwiązaniem jest stworzenie zespołu niezależnych od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ekspertów, do których w spornych kwestach będą mogli odwoływać się maturzyści.

Do RPO wpływają liczne skargi dotyczące nieprawidłowości przy tworzeniu zadań maturalnych oraz sprawdzaniu prac przez egzaminatorów zewnętrznych wyznaczonych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, które mają wpływ na przyszłą drogę życiową zdających egzaminy zewnętrzne. Powyższe obawy potwierdził raport Najwyższej Izby Kontroli, z którego wynika,  że „niekontrolowany przez wiele lat system egzaminów zewnętrznych nie działa dobrze i wymaga naprawy”, między innymi z uwagi na brak należytego nadzoru Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nad ocenianiem prac, gdyż jak wykazała kontrola „co czwarta oceniona praca egzaminacyjna, zweryfikowana na wniosek zdającego, okazała się źle sprawdzona”.

Zgodnie z art. 44zzk ust. 4 ustawy o systemie oświaty, wyniki egzaminu maturalnego są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego. Rzecznik Praw Obywatelskich zgłaszał wielokrotnie w swoich wystąpieniach generalnych kierowanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej problem braku możliwości odwołania się od wyniku egzaminu maturalnego. Rzecznik przystąpił też do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym wszczętego skargami konstytucyjnymi maturzystów dotyczących braku realnej możliwości wzruszenia decyzji o unieważnieniu egzaminu maturalnego. Ponadto z uwagi na sprawę o ochronę dóbr osobistych wytoczoną przed Sądem Okręgowym w Krakowie przez maturzystkę przeciwko Skarbowi Państwa – Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Rzecznik postanowił monitorować powyższe postępowanie. W tym celu przedstawiciel Rzecznika uczestniczył w rozprawie przed SO w Krakowie.

Realizacja zapowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej będzie uważnie monitorowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Galeria

  • Rysunek głowy z żarówką na tablicy szkolnej
    Nauka