Zawartość

Projekt „Central and Eastern European Network for the Prevention of Intolerance and Group Hatred” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2019-05-15
słowa kluczowe: 

Projekt „Central and Eastern European Network for the Prevention of Intolerance and Group Hatred” (CEE Prevent Net) realizowany jest przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Inicjatywa jest odpowiedzią na rosnący problem nietolerancji, dyskryminacji i nienawiści grupowej występującej wśród młodych ludzi w Europie. Jej głównym celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i dobrostanu wśród młodzieży z regionu Europy Środkowo-Wschodniej poprzez wzmocnienie ich odporności na te zjawiska i przekazanie im umiejętności przyczyniających się do budowania pokojowego i demokratycznego społeczeństwa.

Projekt zakłada dwuletnią współpracę 10 organizacji z Niemiec, Polski, Słowacji, Czech, Węgier i Bułgarii w kontekście wymiany dobrych praktyk w zakresie skutecznych narzędzi przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji i radykalizacji wśród młodzieży, ale także tworzenia nowych strategii rzeczniczych w tym obszarze w krajach partnerskich.

Główne działania przewidziane w projekcie to:

  • Stworzenie kompendium dobrych praktyk oraz programów szkoleniowych online dotyczących przeciwdziałania postawom i zachowaniom dyskryminacyjnym i szerzącym nienawiść wśród młodzieży (do użytku międzynarodowego);
  • Przeprowadzenie warsztatów opartych na w/w programach;
  • Zorganizowanie lokalnych seminariów oraz dwóch Okrągłych Stołów w każdym z krajów partnerskich (w Polsce - w czerwcu 2019 roku i w 2020 roku), w których wezmą udział przedstawiciele i przedstawicielki instytucji państwowych i samorządowych wraz z praktykami i praktyczkami;
  • Stworzenie strategii rzeczniczych oraz ich testowanie na poziomie lokalnym i narodowym.

Projekt jest realizowany ze środków Komisji Europejskiej oraz Funduszu Wyszehradzkiego. Liderem projektu jest organizacja Cultures Interactive e.V. z Niemiec.