Zawartość

Projekt nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich – opinia ODIHR

Data: 
2016-01-28

19 stycznia 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z prośbą o przygotowanie i przesłanie opinii, która dotyczyłaby projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 77).

Powyższa kwestia ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia niezależności Rzecznika oraz Zasad Paryskich (Rezolucja 48/134 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych).

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. Efektywność wykonywania przyznanych Rzecznikowi kompetencji zależy w dużym stopniu od zapewnienia mu niezależności od innych organów państwa. Rzecznik Praw Obywatelskich został akredytowany przy Międzynarodowym Komitecie Koordynacyjnym Narodowych Instytucji Promocji i Ochrony Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych ze statusem A, jako instytucja funkcjonująca w pełni w zgodzie z Zasadami Paryskimi. Oznacza to, że uznano pełną niezależność i bezstronność Rzecznika w świetle uniwersalnego standardu międzynarodowego.

W dniu 27 stycznia 2016 r. Rzecznik otrzymał wstępną opinię sporządzoną przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 77) - http://www.legislationline.org/documents/id/19895.

Galeria

  • grafika przedstawia logo ODIHR
    grafika przedstawia logo ODIHR