Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Przełom w definiowaniu niepełnosprawności przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [art. 2 – Definicje]

Kluczową rolę w porządkowaniu polskiego ustawodawstwa w tej dziedzinie, a w efekcie sytuacji osób niepełnosprawnych, odgrywa dostosowanie definicji niepełnosprawności do standardów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Rzecznik Praw Obywatelskich planuje wystąpienie generalne do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w tej sprawie.


 


Od długiego czasu zmian domaga się ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, choćby w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności. Katalizatorem oczekiwanych zmian może stać się wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, w którym Trybunał odstąpił od przyjętej wcześniej definicji, która nie obejmowała osób przewlekle chorych, i  powołał się na definicję niepełnosprawności przewidzianą w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych


W dniu 11 kwietnia 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że jeżeli uleczalna lub nieuleczalna choroba powoduje ograniczenie wynikające w szczególności z osłabienia funkcji fizycznych, umysłowych lub psychicznych, które w oddziaływaniu z różnymi barierami może utrudniać danej osobie pełne i skuteczne uczestnictwo w życiu społecznym na równych zasadach z innymi pracownikami, i jeżeli ograniczenie to ma charakter długotrwały, to taka choroba może mieścić się w zakresie pojęcia niepełnosprawności w rozumieniu dyrektywy 2000/78. Tym samym osoby przewlekle chore zostały objęte pojęciem definicji niepełnosprawności.


[wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE]