Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Przemoc wobec kobiet niepełnosprawnych i starszych [art. 6 – Niepełnosprawne kobiety, art. 14 – Wolność i bezpieczeństwo osobiste, art. 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć]

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o ustosunkowanie się do zaleceń i wniosków z raportu RPO „Zasada Równego Traktowania. Prawo i Praktyka – Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami” (Biuletyn RPO. Źródła 2013, nr 7) [Biuletyn RPO] oraz o udzielenie informacji, czy rozważane jest podjęcie odpowiednich zmian legislacyjnych i administracyjnych w dziedzinie zapobiegania, zwalczania i analizowania zjawiska przemocy.

 

Prof. Irena Lipowicz zwróciła uwagę m.in. na szczególnie trudną sytuację kobiet z niepełnosprawnościami i w podeszłym wieku. Zjawisko przemocy wobec tej grupy kobiet jest o  wiele bardziej nasilone, jednak niedostatecznie dostrzegane, trudne do wykrycia oraz zbadane w niewielkim tylko stopniu, a przedstawiciele służb, do których obowiązków należy przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, nie posiadają wystarczającej wiedzy dotyczącej procedur i przepisów prawnych, związanych z udzielaniem pomocy. Dlatego konieczne jest, aby urzędnicy, przedstawiciele służb oraz organizacji pozarządowych pracujący z ofiarami przemocy odbyli specjalne szkolenia dotyczące specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi.
Niezbędne jest stworzenie spójnej, dalekosiężnej polityki państwa w obszarze zapobiegania i zwalczania przemocy ze względu na płeć, uwzględniającej odpowiednio czynnik wieku i niepełnosprawności. Szczególne środki ochrony prawnej powinny być zapewnione w sytuacji stosowania przemocy także w domach pomocy społecznej i innych instytucjach opiekuńczo-rehabilitacyjno-leczniczych. Skuteczne przeciwdziałanie przemocy uwarunkowane jest zapewnieniem rzeczywistej równości płci. Negatywne stereotypy utrwalają przekonanie o  drugorzędnej roli kobiet w rodzinie i społeczeństwie. [Pismo do MPiPS]