Godło RP
Zawartość

Publikacje

Dwa różne ciężary równoważą się
2015-12-14

W dniu 11 grudnia br. Agencja Praw Podstawowych (FRA) opublikowała raport pt. „Ochrona przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i cechy płciowe w państwach członkowskich Unii Europejskiej: porównawcza analiza prawna”.

Sala w więzieniu

Nelson Mandela, wieloletni więzień i bojownik o prawa człowieka, mawiał: "nikt prawdziwie nie pozna narodu, dopóki nie zobaczy jego więzień".

7 października 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję Standardy ONZ Minimum Traktowania Więźniów  tzw. Reguły Nelsona Mandeli. Przyjęty dokument jest zaktualizowaną wersją Wzorcowych Reguł ONZ Traktowania Więźniów z 1955 r.  Jego zasadniczym celem jest poprawienie sytuacji więźniów na świecie.

Biała okładka z czarnym tytułem "Protokół stambulski"
2015-09-30

„Podręcznik..." (zwany też potocznie Protokółem Stambulskim) jest pierwszym zbiorem wskazówek dotyczących tego, jak dokumentować tortury i ich skutki. Stanowi oficjalny dokument Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podręcznik zawiera informacje, jak identyfikować i dokumentować dla potrzeb sądów lub organów śledczych przypadki stosowania tortur lub innego okrutnego traktowania albo karania.

Okładka publikacji Przestrzeń Publiczna Przyjazna Seniorom. Poradnik RPO.
2015-09-16

Samorząd terytorialny w Polsce ma ogromne zasługi w realizacji praw człowieka i praw obywatelskich. Szczególnie należy podkreślić jego dbałość w okresie całej, już ponad 25-letniej, historii o potrzeby osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Strony