Zawartość

Równe traktowanie cudzoziemców w polskich jednostkach penitencjarnych

Data: 
2014-02-15

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Cel badawczy:
Celem badania jest uzyskanie informacji na temat sytuacji cudzoziemców przebywających w polskich jednostkach penitencjarnych, zarówno aresztach śledczych, jak i zakładach karnych pod kątem ryzyka dyskryminacji. Efektem badania będzie określenie obszarów, na których obcokrajowcy pozbawieni wolności mogą być narażeni na nierówne traktowanie, podstawowych czynników ryzyka dyskryminacji, a także zaproponowanie zmian, w tym ewentualnych postulatów de lege ferenda, które są niezbędne, aby ograniczyć ryzyko nierównego traktowania.

Uzasadnienie:
Według danych Centralnego Zarządu Służy Więziennej pod koniec stycznia 2014 r. w zakładach karnych i aresztach śledczych przebywało 512 osadzonych cudzoziemców z ponad 40 krajów. Ze względu na swoje pochodzenie etniczne, narodowość, rasę, a także wyznanie stanowią oni grupę szczególnie wrażliwą na praktyki dyskryminacyjne, jednak w ciągu ostatnich lat ich sytuacja nie była przedmiotem żadnych pogłębionych badań. Mając na uwadze, że ostatnia całościowa analiza dot. sytuacji cudzoziemców pozbawionych wolności została przeprowadzona w 1993 r. na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, przeprowadzenie aktualnych badań, zarówno w celu zdiagnozowania bieżącej sytuacji, jak i w celu oceny zmian, które dokonały się od tego momentu, wydaje się paląca.

Fundacja Pro Re Publica